Prenos osobnej zodpovednosti ako moderný typ výhovorky a jeho postmoderné riešenie.

Basic informations

Thematic area: komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia

Project name (Slovak): Prenos osobnej zodpovednosti ako moderný typ výhovorky a jeho postmoderné riešenie.

Project name (English): The Transfer of Personal Responsibility as a Modern Type of the Evasion and its Postmodern Solution.

Start of project: 2019

End of project: 2021

Condition of project: Ukončený

Project number: 008TTU-4/2019

Project leader: PhDr. Pavol Krištof, PhD.

University: Trnavská univerzita v Trnave

Department: Filozofická fakulta

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA Capital expenditures in €
Pumped for the entire period of the project 12 315,00 0,00

List of project outcomes for the entire solution

Publishing activity

Category code Specific output, name (ISBN, number of pages a i.)
AFD Vadíková, Katarína Mária (100%): Message of Guardinian educational ethics within the drama of going on pilgrimage into the truth about freedom in Slovakia at the end of 2000s. 2019 Trnava : ISBN 978-83-8111-119-5
BFA Vadíková, Katarína Mária (100%): Personal responsibility to hope for the best as an ethical dilema within giving a palliative care. 2019 Kyjev :
AEC Vadíková, Katarína Mária (100%): etické dôsledky edukácie ku dialogike pomoci pre oblasť pomáhajúcich profesií. 2019 Praha : ISBN 978-80-87723-47-0
FAI Vadíková, Katarína Mária (34%); Katuninec, Milan (%); Rusnák, Peter (%); Krištof, Pavol (33%); Gánovský, Michal (33%): zborník abstraktov a materiálov pre potreby pilotnej národnej interdisciplinárnej diskusie, kolokvium Trnava 30. september 2019.
BEF Vadíková, Katarína Mária (100%): odbor Etika a morálna filozofia. 2019 Trnava : ISBN 978-80-568-0375-2
BEF Vadíková, Katarína Mária (100%): Základné informácie o kolokviu. 2019 Trnava : ISBN 978-80-568-0375-2
AFH Vadíková, Katarína Mária (100%): Zodpovednosť etika v situáciách ohrozenia tekutým zlom. 2019 Trnava : ISBN 978-80-568-0375-2
BEF Vadíková, Katarína Mária (50%); Gánovský, Michal (50%): Etika pilotnej národnej diskusie o výhovorkách z osobnej zodpovednosti v oblasti školstva, zdravotníctva, menšín a médií. 2019 Trnava : ISBN 978-80-568-0375-2
AFH Vadíková, Katarína Mária (100%): Axiologicko-aretologický rozmer filozofického vzdelania Slováka v Európe. 2019 Bratislava : ISBN 978-80-973092-2-0
BFB Vadíková, Katarína Mária (100%): Liquid Responsibility in a Situation of Global Menace of Humanity. 2019 Prešov :
AFH Krištof, Pavol (100%): Zodpovednosť za stabilitu demokratických inštitúcií na Slovensku. 2019 Trnava : ISBN 978-80-568-0375-2
BEF Krištof, Pavol (100%): odbor Politológia. 2019 Trnava : ISBN 978-80-568-0375-2
AFD Krištof, Pavol (100%): Democratization and political change. 2019 Trnava : ISBN 978-83-8111-119-5
FAI Vadíková, Katarína Mária (100%); Gánovský, Michal (100%); Katuninec, Milan (%); Lalíková, Erika (%): zborník abstraktov a materiálov.
AED Vadíková, Katarína Mária (100%): Introduction into terminology and methodology of the conference. 2020 Trnava : ISBN 978-80-568-0348-6
AED Vadíková, Katarína Mária (100%): Linquistically-comparative analysis of phenomenon evasion (foreign-languages, synonyms, usage) and its terminological stratification. 2020 Trnava : ISBN 978-80-568-0348-6
AFH Vadíková, Katarína Mária (100%): Derogation of personal responsibility as an ethical problem. 2020 Trnava : ISBN 978-80-568-0348-6
AFG Vadíková, Katarína Mária (100%): Responsible heath care giving in a post-secular situation of global menace of humanity. 2020 Kiev : ISBN 978-966-02-9270-3
AFD Vadíková, Katarína Mária (100%): What is the main challenge towards the philosophical education of a Slovak in Europe?. 2020 Bratislava : ISBN 978-80-973092-4-4
FAI Bilasová, Viera (%); Katuninec, Milan (%); Brhlíková, Radoslava (%); Vadíková, Katarína Mária (50%); Krištof, Pavol (50%): Tekutá zodpovednosť na Slovensku.
AED Vadíková, Katarína Mária (100%): terminológia a metodológia. 2020 Trnava : ISBN 978-80-568-0347-9
AED Vadíková, Katarína Mária (100%): Stav tekutosti zmýšľania o zodpovednosti na Slovensku. 2020 Trnava : ISBN 978-80-568-0347-9
AED Vadíková, Katarína Mária (100%): Etika povinnosti a zodpovednosti v situácii ohrozenia tekutým zlom. 2020 Trnava : ISBN 978-80-568-0347-9
BEF Vadíková, Katarína Mária (33.334%); Krištof, Pavol (33.333%); Gánovský, Michal (33.333%): Správa z národného interdisciplinárneho kolokvia na tému Tekutá zodpovednosť na Slovensku. 2020 Trnava : ISBN 978-80-568-0347-9
GII Vadíková, Katarína Mária (100%): Summary. 2020 Trnava : ISBN 978-80-568-0347-9
AFH Krištof, Pavol (100%): Responsibility and confrontational political style in Slovakia. 2020 Trnava : ISBN 978-80-568-0348-6
AED Krištof, Pavol (100%): Zodpovednosť a stabilita demokratických inštitúcií na Slovensku. 2020 Trnava : ISBN 978-80-568-0347-9
AFH Gánovský, Michal (100%): Ľudská prirodzenosť - výzvy a výhovorky z hľadiska osobnej zodpovednosti. 2020 Trnava : ISBN 978-80-568-0348-6
AFG Gánovský, Michal (100%): Ethical limits of transhumanism in the postmodern period. 2020 Kiev : ISBN 978-966-02-9270-3
AED Gánovský, Michal (100%): Postmoderna vo forme pozvania k osobnej zodpovednosti. 2020 Trnava : ISBN 978-80-568-0347-9
AFH Balážová, Andrea (100%): enviromentálny kontext. 2020 Trnava : ISBN 978-80-568-0348-6
GII Balážová, Andrea (100%): Globalizácia ako forma odhaľovania inakosti. Ku Waldenfelsovej fenomenológii cudzieho a jej odkazu pre súčasnosť. 2020 Bratislava : ISBN 978-80-973092-5-1
AED Balážová, Andrea (100%): Hodnoty a kultúra v kontexte globalizácie a jej dôsledky pre zodpovednosť. 2020 Trnava : ISBN 978-80-568-0347-9
ADF Orbanová, Eva (100%): Anthropological-ethic aspects of body locomotion. Bratislava : ISSN 0375-0922
AED Orbanová, Eva (100%): aktuálne kauzy ako signifikant vyhovárania sa. 2020 Trnava : ISBN 978-80-568-0347-9
AFH Martinkovič, Marcel (100%): Politics, limits and the importance of personal responsibility in observing standards in the context of assessing the quality of study programmes. 2020 Trnava : ISBN 978-80-568-0348-6
AFD KRIŠTOF, P. Zodpovednosť a konfrontačný politický štýl na Slovensku. In: VADÍKOVÁ, K. M. (Ed.) Acta Moralia Tyrnaviensis X.: Osobná zodpovednosť dnes – výzva či výhovorka? Trnava, FFTU, 2020. 32 163 znakov – v recenznom konaní.
AFD KRIŠTOF, P.: Launerova koncepcia neromantického nacionalizmu a idea zodpovednosti za rozvoj národa. In: Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2020/22). Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2020. 26 336 znakov - v recenznom konaní.
ADM KRIŠTOF, P.: Ethical aspects of the non-romantic thinking of Jonáš Záborský and Štefan Launer. In. Ethics & Bioethics (in Central Europe), 2020. ISSN 2453-7829. 32 152 znakov – v recenznom konaní.
EAJ Michal Gánovský : Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa = Actual Models of Evasions Out of Personal Responsibility: Slovakia and Europe : zborník abstraktov a materiálov. - 1. vyd. - Trnava : Katedra etiky a morálnej filozofie, 2020. - 115 s. [print]. - ISBN 978-80-568-0348-6.
AFE VADÍKOVÁ, K. M. Zodpovedný pohyb a zážitok z ozdravenia spoločnosti https://drive.google.com/file/d/1-XLH3zbq14IjVmSe9kYlTKx2HdACru9k/view Praha: Palestra, 2020. Konferencia: Pohyb a prožitek v multioborovém pojetí [online: 5.11.2020] https://vstvs.palestra.cz/ucastnici-mezinarodni-vedecke-konference-pohyb-a-prozitek-v-multioborovem-pojeti/
GHG VADÍKOVÁ, K. M. Prezentácia : Zodpovedný pohyb a zážitok z ozdravenia spoločnosti https://drive.google.com/file/d/1-XLH3zbq14IjVmSe9kYlTKx2HdACru9k/view Praha: Palestra, 2020. Konferencia: Pohyb a prožitek v multioborovém pojetí [online: 5.11.2020] https://vstvs.palestra.cz/ucastnici-mezinarodni-vedecke-konference-pohyb-a-prozitek-v-multioborovem-pojeti/
AEC VADÍKOVÁ, K. M. Zodpovedným pohybom k zážitku z ozdravenia spoločnosti. In: ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. (Ed.) Pohyb a prožitek v multiooborovém pojetí. Kolektívna monografia. Praha: Palestra, 2020, v tlači.
AFG BALÁŽOVÁ, A. Globalizácia a nový rozmer pohybu: kompresia priestoru ako nový prežitok https://drive.google.com/file/d/1Meo0aVTsTbMtdVHZrDVUULd1USUwGv85/view (Praha: Palestra, 2020. Konferencia: Pohyb a prožitek v multioborovém pojetí [online: 5.11.2020] https://vstvs.palestra.cz/ucastnici-mezinarodni-vedecke-konference-pohyb-a-prozitek-v-multioborovem-pojeti/)
AED VADÍKOVÁ, K. M. Správa z medzinárodnej interdisciplinárnej konferencie na tému Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15/10/2020 ONLINE)/ Report on the International Interdisciplinary Conference on Topic Actual Models of Evasions out of Personal Responsibility: Slovakia and Europe (15/10/2020 ONLINE) In: VADÍKOVÁ, K. M. (ED.) Acta Moralia Tyrnaviensis X.: Osobná zodpovednosť – výzva či výhovorka? Zborník z konferencie Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15/10/2020 ONLINE): Trnava: FFTU, 2020. v tlači
ABA MARTINKOVIČ M. Развитие партийной системы и характер коалиционных правительств Словакии в 2006–2016 годах. DOI: УДК 329.1/.9-043.86+328.1(437.6)
AED MARTINKOVIČ M. Politika, limity a význam osobnej zodpovednosti pri dodržiavaní noriem v kontexte posudzovania kvality študijných programov. In: VADÍKOVÁ, K. M. (ED.) Acta Moralia Tyrnaviensis X.: Osobná zodpovednosť – výzva či výhovorka? Zborník z konferencie Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15/10/2020 ONLINE): Trnava: FFTU, 2020. v tlači.
AED GÁNOVSKÝ, M. ĽUDSKÁ PRIRODZENOSŤ – VÝZVY A VÝHOVORKY Z HĽADISKA OSOBNEJ ZODPOVEDNOSTI. In: VADÍKOVÁ, K. M. (ED.) Acta Moralia Tyrnaviensis X.: Osobná zodpovednosť – výzva či výhovorka? Zborník z konferencie Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15/10/2020 ONLINE): Trnava: FFTU, 2020. v tlači.
AED BALÁŽOVÁ, A. Vzťah globalizácie a personálnej zodpovednosti na Slovensku: environmentálny kontext In: VADÍKOVÁ, K. M. (ED.) Acta Moralia Tyrnaviensis X.: Osobná zodpovednosť – výzva či výhovorka? Zborník z konferencie Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15/10/2020 ONLINE): Trnava: FFTU, 2020. v tlači.
AED VADÍKOVÁ, K. M. VÝHOVORKA Z OSOBNEJ ZODPOVEDNOSTI AKO ÚTOK NA ĽUDSKÚ DÔSTOJNOSŤ DIALOGICKEJ OSOBY. In: VADÍKOVÁ, K. M. (ED.) Acta Moralia Tyrnaviensis X.: Osobná zodpovednosť – výzva či výhovorka? Zborník z konferencie Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15/10/2020 ONLINE): Trnava: FFTU, 2020. v tlači.
EAI VADÍKOVÁ, K. M. Prolegomena. In: VADÍKOVÁ, K. M. (ED.) Acta Moralia Tyrnaviensis X.: Osobná zodpovednosť – výzva či výhovorka? Zborník z konferencie Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15/10/2020 ONLINE): Trnava: FFTU, 2020. v tlači.
GAI VADÍKOVÁ, K. M. Informácie z prvej správy plnenia požiadaviek projektu KEGA 008TTU-4 2019-2021 Prenos osobnej zodpovednosti ako moderný typ výhovorky a jej postmoderné riešenie. In: VADÍKOVÁ, K. M. (ED.) Acta Moralia Tyrnaviensis X.: Osobná zodpovednosť – výzva či výhovorka? Zborník z konferencie Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15/10/2020 ONLINE): Trnava: FFTU, 2020. v tlači.
EDI VADÍKOVÁ, K. M. Pozvanie k štúdiu publikácie DROZENOVÁ, W. – ŠIMEK, V. a kol. Filosofie Hanse Jonase. Praha: Filosofia, 2019. 277 s. ISBN: 978-80-7007-601-9. (Recenzia) In: VADÍKOVÁ, K. M. (ED.) Acta Moralia Tyrnaviensis X.: Osobná zodpovednosť – výzva či výhovorka? Zborník z konferencie Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15/10/2020 ONLINE): Trnava: FFTU, 2020. v tlači.
ACB MARTINKOVIČ M. ÚVOD DO ŠTÚDIA VOLEBNÝCH A STRANÍCKYCH SYSTÉMOV. Vysokoškolská učebnica. Trnava: KP FFTU, 2020. 90 s. ISBN 978-80-568-0262-5.
FAI Bilasová, Viera (%); Katuninec, Milan (%); Brhlíková, Radoslava (%); Vadíková, Katarína Mária (50%); Krištof, Pavol (50%): Tekutá zodpovednosť na Slovensku.
AAB Krištof, Pavol (34%); Sámelová, Anna (33%); Vadíková, Katarína Mária (33%); Rončáková, Terézia (%); Brhlíková, Radoslava (%): Tekutá výhovorka na Slovensku.
ACB Sámelová, Anna (34%); Krištof, Pavol (33%); Hajduk, Ľudovít (%); Belianská, Marcela (33%); Katuninec, Milan (%): Osobná zodpovednosť v postmodernej verejnej komunikácii. 2021 Bratislava : ISBN 978-80-223-5122-5
AFD Krištof, Pavol (100%): Launerova koncepcia neromantického nacionalizmu a idea zodpovednosti za rozvoj národa. 2021 Prešov : ISBN 978-80-555-2638-6
AFD Sámelová, Anna (50%); Stanková, Mária (50%): Zápas o interpretáciu lockdownu - stret zákona a novinárskej etiky s morálkou a influencerstvom. 2021 Trnava : ISBN 978-80-572-0184-7
ADF Sámelová, Anna (100%): Fenomén táraniny v slovenskom mediálnom priestore: Kauza vakcíny Sputnik V. 2020 Bratislava : ISBN 978-80-8127-287-5 ISSN 0322-7049
AED Sámelová, Anna (100%): Mediálna služba verejnosti v službách dezinformácií. 2021 Bratislava : ISBN 978-80-223-5250-5
AED Belianská, Marcela (100%): Hľadanie pravdy v časoch pandémie - boj nenovinárov proti dezinformáciám. 2021 Bratislava : ISBN 978-80-223-5250-5
AFG Balážová, Andrea (100%): Globalization and its impact on the perception of the value of health and religion today. 2021 Kyjev : ISBN 978-966-02-9609-1
AFD Balážová, Andrea (100%): Globalizácia ako forma odhaľovania inakosti. Ku Waldenfelsovej fenomenológii cudzieho a jej odkazu pre súčasnosť. 2021 Bratislava : ISBN 978-80-973092-6-8
ADM Martinkovič, Marcel (100%): Development of the Party System and the Character of Coalition Governments in Slovakia in the Years 2006–2016. Tomsk : ISSN 2311-2395

Replications

Category Name Specific name
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch Vadiková, Katarina.2014.“Sociability as a Virtue in Multicultural Public Life. Personal Aretologyand Axiology in Practice.”Studia Philosophiae Christianae50 (3): 41–55.
2 - citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS Vadíková, K. M. Edukácia seniorov z pohľadu personalistickej etiky. In: Šauerová, M. - Vadíková, K. M. (Eds.) Specifika edukace seniorů. Praha: Palestra, 2013.
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch ŠVAMBERK ŠAUEROVÁ, M. Nejčastější psychologické faktory ovlivňující používání výmluv a pokles osobní odpovědnosti v edukačním procesu a možnosti preventivního působení.
4 - citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch ŠIMEK, V. Co je ve hře, když se chci zbavit morální odpovědnosti? Pokus o logicko-sémantické projasnění.

Other outcomes (eg e-learning, websites, virtual laboratory, training, courses, workshops and the like.)

Output name Description of output Link
Pilotná interdisciplinárna diskusia na tému Tekutá zodpovednosť na Slovensku – správa nachádza sa tu pozvánka, pokyny, program, zoznam zaslaných príspevkov do diskusie, správa o priebehu kolokvia, zverejnené na stránke FFTU, 1,5 s. http://ff.truni.sk/vedecke-interdisciplinarne-narodne-kolokvium-tekuta-zodpovednost-na-slovensku-sprava
Pilotná interdisciplinárna diskusia na tému Tekutá zodpovednosť na Slovensku – správa nachádza sa tu pozvánka, pokyny, program, zoznam zaslaných príspevkov do diskusie, správa o priebehu kolokvia, zverejnené na na facebooku katedry etiky a morálnej filozofie https://www.facebook.com/Katedra-etiky-a-mor%C3%A1lnej-filozofie-406543866168927/?fref=ts
Pilotná interdisciplinárna diskusia na tému Tekutá zodpovednosť na Slovensku – správa nachádza sa tu pozvánka, pokyny, program, zoznam zaslaných príspevkov do diskusie, správa o priebehu kolokvia, zverejnené na facebooku katedry politológie https://www.facebook.com/KatedraPolitologieFFTU/
prednáška Transgeneračná zodpovednosť - výzvy a výhovorky 100 min pozvaná prednáška s následnou diskusiou v rámci Philosophy days 2020, FFPU, Prešov, 19 - 20.11.2020 - mal to byť dvojhodinový workshop, ale kvôli opatreniam sa zmenil na online prednášku https://www.philosophyday.sk/o-podujati/
informácia o konferencii VADÍKOVÁ, K. M. – Oznam o konferencii: Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15.10.2020) - ORGANIZAČNÁ ZMENA: ONLINE medzinárodná interdisciplinárna konferencia http://ff.truni.sk/aktualne-modely-vyhovoriek-z-osobnej-zodpovednosti-slovensko-europa-15102020-organizacna-zmena
inovácia programu konferencie - zostavenie nového programu VADÍKOVÁ, K. M. – zostavovateľ: Finálny program online konferencie v slovenskom jazyku/ Final Program of the Online Conference In: Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15.10.2020) - ORGANIZAČNÁ ZMENA: ONLINE medzinárodná interdisciplinárna konferencia http://ff.truni.sk/aktualne-modely-vyhovoriek-z-osobnej-zodpovednosti-slovensko-europa-15102020-organizacna-zmena http://ff.truni.sk/aktualne-modely-vyhovoriek-z-osobnej-zodpovednosti-slovensko-europa-15102020-organizacna-zmena
SJ info o konferencii VADÍKOVÁ, K. M. 2020 FFTU konferencia Osobná zodpovednosť – informácia In: VADÍKOVÁ, K. M. Informácia o pripravovanej medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencii Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15.10.2020) http://ff.truni.sk/informacia-o-pripravovanej-medzinarodnej-interdisciplinarnej-vedeckej-konferencii-aktualne-modely http://ff.truni.sk/informacia-o-pripravovanej-medzinarodnej-interdisciplinarnej-vedeckej-konferencii-aktualne-modely
AJ info o konferencii VADÍKOVÁ, K. M. 2020 FFTU Conference Personal Responsibility – information In: VADÍKOVÁ, K. M. Informácia o pripravovanej medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencii Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15.10.2020) http://ff.truni.sk/informacia-o-pripravovanej-medzinarodnej-interdisciplinarnej-vedeckej-konferencii-aktualne-modely http://ff.truni.sk/informacia-o-pripravovanej-medzinarodnej-interdisciplinarnej-vedeckej-konferencii-aktualne-modely
zostavenie programu konferencie VADÍKOVÁ, K. M. Rámcový program konferencie. In: VADÍKOVÁ, K. M. Informácia o pripravovanej medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencii Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15.10.2020) http://ff.truni.sk/informacia-o-pripravovanej-medzinarodnej-interdisciplinarnej-vedeckej-konferencii-aktualne-modely http://ff.truni.sk/informacia-o-pripravovanej-medzinarodnej-interdisciplinarnej-vedeckej-konferencii-aktualne-modely
krátka správa z konferencie VADÍKOVÁ, K. M. Krátka správa z konferencie Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15.10.2020) – online medzinárodná interdisciplinárna konferencia In: VADÍKOVÁ, K. M. Informácia o pripravovanej medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencii Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15.10.2020) http://ff.truni.sk/informacia-o-pripravovanej-medzinarodnej-interdisciplinarnej-vedeckej-konferencii-aktualne-modely http://ff.truni.sk/informacia-o-pripravovanej-medzinarodnej-interdisciplinarnej-vedeckej-konferencii-aktualne-modely
video zaznam z konferencie - online diskusia z konferencie Pohyb a prozitek v multioborovem pojeti Praha: Palestra, 2020. https://vstvs.palestra.cz/ucastnici-mezinarodni-vedecke-konference-pohyb-a-prozitek-v-multioborovem-pojeti/
prednáška Transgeneračná zodpovednosť - výzvy a výhovorky 100 min pozvaná prednáška s následnou diskusiou v rámci Philosophy days 2020, FFPU, Prešov, 19 - 20.11.2020 - mal to byť dvojhodinový workshop, ale kvôli opatreniam sa zmenil na online prednášku https://www.philosophyday.sk/o-podujati/
informácia o konferencii VADÍKOVÁ, K. M. – Oznam o konferencii: Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15.10.2020) - ORGANIZAČNÁ ZMENA: ONLINE medzinárodná interdisciplinárna konferencia http://ff.truni.sk/aktualne-modely-vyhovoriek-z-osobnej-zodpovednosti-slovensko-europa-15102020-organizacna-zmena
SJ info o konferencii VADÍKOVÁ, K. M. 2020 FFTU konferencia Osobná zodpovednosť – informácia In: VADÍKOVÁ, K. M. Informácia o pripravovanej medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencii Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15.10.2020) http://ff.truni.sk/informacia-o-pripravovanej-medzinarodnej-interdisciplinarnej-vedeckej-konferencii-aktualne-modely http://ff.truni.sk/informacia-o-pripravovanej-medzinarodnej-interdisciplinarnej-vedeckej-konferencii-aktualne-modely
AJ info o konferencii VADÍKOVÁ, K. M. 2020 FFTU Conference Personal Responsibility – information In: VADÍKOVÁ, K. M. Informácia o pripravovanej medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencii Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15.10.2020) http://ff.truni.sk/informacia-o-pripravovanej-medzinarodnej-interdisciplinarnej-vedeckej-konferencii-aktualne-modely http://ff.truni.sk/informacia-o-pripravovanej-medzinarodnej-interdisciplinarnej-vedeckej-konferencii-aktualne-modely
krátka správa z konferencie VADÍKOVÁ, K. M. Krátka správa z konferencie Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15.10.2020) – online medzinárodná interdisciplinárna konferencia In: VADÍKOVÁ, K. M. Informácia o pripravovanej medzinárodnej interdisciplinárnej vedeckej konferencii Aktuálne modely výhovoriek z osobnej zodpovednosti: Slovensko a Európa (15.10.2020) http://ff.truni.sk/informacia-o-pripravovanej-medzinarodnej-interdisciplinarnej-vedeckej-konferencii-aktualne-modely http://ff.truni.sk/informacia-o-pripravovanej-medzinarodnej-interdisciplinarnej-vedeckej-konferencii-aktualne-modely
video zaznam z konferencie - online diskusia z konferencie Pohyb a prozitek v multioborovem pojeti Praha: Palestra, 2020. https://vstvs.palestra.cz/ucastnici-mezinarodni-vedecke-konference-pohyb-a-prozitek-v-multioborovem-pojeti/

Final evaluation of the commission KEGA

Splnil ciele výborne.

Filter

Filter