Ateliér Art dizajn v kontexte kultúrnych a ekonomických štruktúr

Basic informations

Thematic area: komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia

Project name (Slovak): Ateliér Art dizajn v kontexte kultúrnych a ekonomických štruktúr

Project name (English): Art design

Start of project: 2018

End of project: 2020

Condition of project: Financed / Solved

Project number: 006VŠVU-4/2018

Project leader: prof. František Burian, akad. soch.

University: Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Project annotation in Slovak language

Základnou myšlienkou projektu je iniciatíva na prepojenie činnosti ateliéru Art dizajn na VŠVU s reálnym kultúrnym a ekonomickým prostredím zameraným na oblasť galérií, zberateľov, múzeí, obchodov, designshopov, či kultúrnych inštitúcií vo verejnom a súkromnom sektore doma i v zahraničí. Projekt reaguje na nutnosť prepojenia akademického prostredia s praxou. Zdôrazňuje to, že práca dizajnéra najmä v oblasti autorského dizajnu nekonči vytvorením diela, ale je súčasťou komplexného procesu dizajnérskej profesie zahrňujúcej schopnosť porozumenia princípom trhu s umením a dizajnom.

Zámerom projektu, je integrácia procesov a výsledkov vzdelávania do schém reálneho prostredia dizajnérskej profesie v danej oblasti. Riešiteľský tím preto v rámci projektu počíta s vytvorením platformy, ktorá umožní študentom vstup na reálny trh s dizajnom a umením. Projekt v prvom kroku plánuje vytvorenie vlastného realizačného pracoviska slúžiaceho pre potreby tvorby diel na pôde ateliéru. Tie budú následne predmetom vytvárania potrebnej infraštruktúry a výsledky práce v ateliéri budú zúročené v rámci vonkajšieho kultúrneho a komerčného prostredia.

Integrácia daného procesu do bežnej pedagogickej praxe študentom zabezpečí priame využitie nadobudnutých vedomostí pri realizácii, prezentácií, či propagácií ich práce už počas štúdia. To má zásadný význam pre ich budúce uplatnenie.

Počas realizácie projektu je naplánovaná séria prednášok, workshopov a diskusií k danej problematike ako aj verejné prezentácie získaných poznatkov.

Cieľom projektu je zvýšenie kvality výuky v ateliéry Art dizajnu na VŠVU a prepájanie jednotlivých oblastí spoločnosti, ktoré môžu viesť k zvýšenému záujmu o oblasť autorského dizajnu. Tá napriek svojmu zásadnému významu pre formovanie dizajnérskej scény, na rozdiel od okolitých krajín u nás len nesmelo presahuje hranice akademického prostredia smerom k širokej verejnosti.

Project annotation in English language

The main idea of the project is an initiative to unite activities of Art design studio at VSVU with real cultural and economical surroundings focusing on galleries, collectors, museums, shops, designshops and cultural institutions in public and private sectors both at home and abroad. The project reacts to necessity of merging academic surroundings with practice. It also emphasizes that designers´ work especially in the area of authorial design is not only creation of a work of art, but it is a part of a complex process of designer profession including an ability to understand the main principles of art and design market.

The main intention of the project is an integration of the processes and results of education into the schemes of the real surroundings of designer profession in a concrete area. A team will create a platform which enables students to enter the real art and design market. At the first stage we are planning to create our own workplace which is going to be used for the creation of works of art in the studio. The results of this creative activity will be used in cultural and commercial surroundings.    

An integration of the process into the practical training at school enables the students to use their knowledge in the act of realisation, presentation and promoting their work during their studies. It has a great impact on their future.

During the realization of this project we are planning the series of lectures, workshops and discussions being aimed at the matter and we would also like to present all the gained experience. 

The main aim of the project is to improve the quality of education in Art design studio at VSVU and merging the individual parts of society, which can lead to a higher interest of the public in the field of authorial design. Despite the strong influence on forming the design scene authorial design has been crossing the borders of academic area with some difficulties in our country.            

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA Capital expenditures in €
Drawn in year 2019 13 769,00 0,00

Filter

Filter