Jazyk a literatúra v súčasnom socio-kultúrnom a mediálnom kontexte

Basic informations

Thematic area: komisia č. 4 pre rozvoj kultúry a umenia

Project name (Slovak): Jazyk a literatúra v súčasnom socio-kultúrnom a mediálnom kontexte

Project name (English): Language and Literature in Contemporary Socio-Cultural and Medial Context

Start of project: 2017

End of project: 2019

Condition of project: Finished

Project number: 022UPJŠ-4/2017

Project leader: doc. Mgr. Markéta Andričíková, PhD.

University: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Department: Filozofická fakulta

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA Capital expenditures in €
Pumped for the entire period of the project 17 506,00 0,00

List of project outcomes for the entire solution

Publishing activity

Category code Specific output, name (ISBN, number of pages a i.)
ADF Petáková, Dominika (100%): Úvahy nad potenciálnou implementáciou obrázkovej knihy Múr. Ako som vyrastal za železnou oponou do vyučovania literatúry. 2017 ISSN 1339-4908
ADN Getlík, Peter (100%): Rekurzívnosť a ekvifinalita vo vzťahu medzi filmom a divadlom: V koži Johna Malkovicha. Trnava : ISSN 1338-130X
AFD Getlík, Peter (100%); Višňovský, Ján (0%); Palovičová, Zuzana (0%): Naratívne možnosti virtuálnej reality: Medzi hrou, filmom a divadlom. 2017 Trnava : Fakulta masmediálnej komunikácie UCM v Trnave, 2017 : ISBN 978-80-8105-863-9
AFC Getlík, Peter (100%): Anna Karenina – Theatrical Methods in Film Adaptation. 2019 Ostrava : ISBN 978-80-7599-142-3
AED Petáková, Dominika (100%): Compositional and interpretative specifics of visual narratives - from picturebook to graphic novel. 2018 Košice : ISBN 9788081526114
AFD Petáková, Dominika (100%); Andričíková, Markéta (%); Bánó, Gregor (%): Specifics of Composition and the Way of Reading a Visual Narrative. 2018 Košice : ISBN 9788081526121
AFD Petáková, Dominika (100%); Andrejková, Gabriela (0%); Andričíková, Markéta (0%): Obrázková kniha ako jedna z foriem obrazového naratívu. 2017 Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017 : ISBN 9788081525117
AED Andričíková, Markéta (100%); Hlebová, Bibiána (%); Žilková, Marta (%): Translations in the Renewed Slniečko magazine 1969 - 2018. 2017 Bratislava : ISBN 978-80-223-4483-8
EDI Andričíková, Markéta (100%): Urbanová, Svatava. S holokaustem za zády. Téma holokaustu v české a překladové literatuře pro děti a mládež po roce 1989. 2018 Ostrava : ISBN 978-80-7464-992-9 ISSN 2453-8507
BEF Andričíková, Markéta (100%): Evaluation of the prosaic works by Markéta Andričíková. 2018 Košice : ISBN 978-80-89161-52-2
FAI Naglik, Hana (100%); Andričíková, Markéta (100%): Dómkostol a jeho tajné dejiny (čiže) Mikuláš, Ježiško a iné komplikácie.
GHG Andričíková, Markéta (100%): Marek Vadas: Escape. [S.l.] :
AFD Andričíková, Markéta (100%); Gbúr, Ján (%); Brož, Jaroslav (%): Searching for Meaning and Sacralisation of the Space (Symbolics of the Picture-Book Dierožrút by Slavka Liptáková and Fero Lipták). 2018 Košice : ISBN 978-80-8152-594-0
AFD Andričíková, Markéta (50%); Petáková, Dominika (50%); Káša, Peter (%); Machala, Lubomír (%): To the Thematization of Refugeeism Issue in the book Útek (Escape) by Marek Vadas. 2018 Prešov : ISBN 978-80-555-2072-8
BEF Andričíková, Markéta (100%): Evaluation of the prosaic works by Markéta Andričíková. 2019 Košice : ISBN 978-80-89161-63-8
BEF Andričíková, Markéta (100%): Evaluation of the prosaic works. 2019 Humenné : ISBN 978-80-89308-56-9
AEC Milčák, Marián (100%); Zelenka, Miloš (0%); Tivadar, Hotimir (0%): Krátko o minimalizme (Štefan Strážay v retrospektíve). 2017 Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete (Slavica Slovenica 2), 2017 : ISBN 978-961-237-956-8
CAB Milčák, Marián (100%): Teserakt.
CED Milčák, Marián (100%): Wignerov priateľ. 2017 Bratislava : literarnyklub.sk, 2017 : ISBN 978-80-972891-9-5
BDF Biznárová, Lucia (10%); Hochel, Igor (10%); Hostová, Ivana (20%); Jareš, Michal (10%); Juhásová, Jana (10%); Milčák, Marián (10%); Rebro, Derek (20%); Trizna, Peter (10%): "Poézia svojím špecifickým videním sveta...". 2017 ISSN 2453-8507
AED Sedláková, Marianna (65%); Kulíková, Terézia (35%); Mlacek, Jozef (%); Ondrejovič, Slavomír (%): Variation and Variants of Folk Songs in Contemporary Slovak Communication Space. 2018 Bratislava : ISBN 978-80-223-4544-6
AFD Sedláková, Marianna (60%); Čúzy, Ladislav (%); Ondrejovič, Slavomír (%); Kovalíková, Ivana (40%): The linguistic reflection of comparisons with colour components in 21-st century Slovak literature. 2019 Bratislava : ISBN 978-80-223-4748-8
AED Sedláková, Marianna (100%); Gbúr, Ján (0%); Kesselová, Jana (0%): Texty Pavla Jozefa Šafárika ako materiál pri štúdiu slovakistiky a slavistiky. 2017 Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017 : ISBN 9788081525032
AED Sedláková, Marianna (60%); Bónová, Iveta (40%); Mlacek, Jozef (0%); Ondrejovič, Slavomír (0%): Ako starne slovenčina. Je dôvod na paniku?. 2017 Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2017 : ISBN 978-80-223-4361-9
FAI Sedláková, Marianna (50%); Gladiš, Marián (50%); Zelenka, Miloš (0%); Horák, Karol (0%): Pavol Jozef Šafárik v kontinuite. 2017
AED Kulíková, Terézia (100%); Gbúr, Ján (%); Leško, Vladimír (%): Slovenské ľudové piesne v zbierkach. 2018 Košice : ISBN 9788081526114
AFC Kulíková, Terézia (100%); Vorel, Jan (%); Tkaczewski, Dariusz (%): The Topics of Text Variants in Slovak Folk Songs. 2018 Ostrava : ISBN 978-80-7599-036-5
AFD Papcunová, Patrícia (100%); Andričíková, Markéta (%); Bánó, Gregor (%): Conjunction of real and fantastic elements in original fairytale radio play by Peter Karpinsky – Operácia krištáľový kvet. 2018 Košice : ISBN 9788081526121
AFC Papcunová, Patrícia (100%); Vorel, Jan (%); Tkaczewski, Dariusz (%): Female Protagonist and Maternal Principle in Folk tale Three Brothers Who Turned into Ravens. 2018 Ostrava : ISBN 978-80-7599-036-5
AFD Papcunová, Patrícia (100%); Sačková, Veronika (%); Leško, Vladimír (%): Actual fairy tale radio dramas based on folk tales. 2019 Košice : ISBN 978-80-8152-741-8
AFC Papcunová, Patrícia (100%): The Comparison of the Radio and the Literary Production for the Child Recipient. 2019 Ostrava : ISBN 978-80-7599-142-3
AFH Papcunová, Patrícia (100%): Female Protagonist in Slovak Folk Tale . 2019 Košice : ISBN 978-80-8152-778-4
AFD Papcunová, Patrícia (100%): The Semantics of Nonverbal Means in Fairy Tale Radio Drama. 2019 Košice : ISBN 978-80-8152-790-6
ADF Cenková, Renáta (100%): The standard and new trends in public relations. Prešov : ISSN 1338-4104
ADF Cenková, Renáta (100%): Marketing communication tools and business environment. Prešov : ISSN 1338-4104
ADF Andričík, Marián (100%): To the Culture of Language in Lyrics of Slovak Pop Songs. Bratislava : ISSN 1337-9070
AED Andričík, Marián (100%); Gbúr, Ján (0%); Kesselová, Jana (0%): František Miko a umelecký preklad. 2017 Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2017 : ISBN 9788081525032

Replications

Category Name Specific name
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch K tematizácii utečenectva v knihe Mareka Vadasa Útek / Markéta Andričíková, Petáková Dominika
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch V znamení premeny. (Interpretačné štúdie o autorskej rozprávke) / Markéta Andričíková ; recenzentky Zuzana Stanislavová, Marta Součková. - 1. vyd. - Levoča : Modrý Peter, 2013. - 125 s. - ISBN 9788089545254 (brož.). [ANDRIČÍKOVÁ, Markéta (100%) ]
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch V znamení premeny. (Interpretačné štúdie o autorskej rozprávke) / Markéta Andričíková ; recenzentky Zuzana Stanislavová, Marta Součková. - 1. vyd. - Levoča : Modrý Peter, 2013. - 125 s. - ISBN 9788089545254 (brož.). [ANDRIČÍKOVÁ, Markéta (100%) ]
8 - umelecké kritiky v domácich publikáciách Teserakt / Marián Milčák. - 1. vyd. - Levoča : Vydavateľstvo Modrý Peter, 2018. - 56 s.
8 - umelecké kritiky v domácich publikáciách Teserakt / Marián Milčák. - 1. vyd. - Levoča : Vydavateľstvo Modrý Peter, 2018. - 56 s.
2 - citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch Web of Science a v databáze SCOPUS V znamení premeny. (Interpretačné štúdie o autorskej rozprávke) / Markéta Andričíková ; recenzentky Zuzana Stanislavová, Marta Součková. - 1. vyd. - Levoča : Modrý Peter, 2013. - 125 s. - ISBN 9788089545254 (brož.). [ANDRIČÍKOVÁ, Markéta (100%) ]
3 - citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch Reflexia zla v súčasnej prozaickej tvorbe pre deti a mládež / Markéta Andričíková ; recenzenti Ondrej Sliacky, Viera Žemberová. - Projekt: VEGA 1/3711/06. In: Fenomén zla v súčasnom umení pre deti a mládež. - Prešov : Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta, 2008. - ISBN 978-80-8068-918-6. - S. 28-52. [ANDRIČÍKOVÁ, Markéta (100%) ]

Other outcomes (eg e-learning, websites, virtual laboratory, training, courses, workshops and the like.)

Output name Description of output Link
Exkurzia 1 Študentská reportáž na literárnu exkurziu 1 (Danišovce 1. 5. 2017 - 3. 5. 2017) https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/katedra-slovakistiky-slovanskych-filologii-a-komunikacie/zo-zivota-katedry/
Exkurzia 2/1 Študentská reportáž na literárnu exkurziu 2 (Danišovce 20. 4. 2018 - 22. 4. 2018),; zverejnené na UNI TV UPJŠ (1. časť) https://www.youtube.com/watch?v=m9JomzNSTuY
Exkurzia2/2 Študentská reportáž na literárnu exkurziu 2 (Danišovce 20. 4. 2018 - 22. 4. 2018),; zverejnené na UNI TV UPJŠ (2. časť) https://www.youtube.com/watch?v=UEO_V6abzWI
Petra Štefánová: Literárna exkurzia 2018 Článok študentky o literárnej exkurzii v časopise Slovenčinár roč. 5, 2018, č. 2: , s. 37 file:///C:/Users/Mark%C3%A9ta/Downloads/Sloven%C4%8Din%C3%A1r5_2.pdf
Literárna kalokagatia Článok študentky o literárnej exkurzii v časopise Slovenčinár roč. 5, 2018, č. 2: , s. 37 ile:///C:/Users/Mark%C3%A9ta/Downloads/Sloven%C4%8Din%C3%A1r5_2.pdf
Beseda s Monikou Kompaníkovou Študentská reportáž z besedy s Monikou Kompaníkovou (21. 02. 2018) na UNI TV https://www.youtube.com/watch?v=OS9URXHVzM0
Tvorivá dielňa s Martinou Jánošíkovou 22. 02. 2018 Tvorivá dielňa storytellingu s Martinou Jánošíkovou Reportáž na UNI TV: https://www.youtube.com/watch?v=FKas0XDyAuE
Fotointerpretácie poézie Študentské fotointerpretácie poézie ako tvorivý výstup z literárnej exkurzie 3 (3. 5. - 5. 5. 2019), fotografie sú inštalované na Fotostene v seminárnej miestnosti katedry. Link je na fb stránku KSSFaK, kde je o tomto projekte správa. https://www.facebook.com/kssfak/photos/pcb.2631054786988118/2631004976993099/?type=3&theater
Nežne a prísne o literatúre a živote, reportáž z podujatia RTVS Regina: Nežne aj prísne o literatúre (a živote) – televízna reportáž o tematickom literárnom podujatí, ktoré organizovala Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku a pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie – s vyjadreniami Mgr. Markéty Andričíkovej, PhD., a doc. Mariána Milčáka, PhD. (20:25 – 22:57); Dvojka (RTVS) https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/14356/204148
Nežne a prísne o literatúre a živote, reportáž z podujatia TV Košice Video: UPJŠ usporiadala tematické podujatie o Nežnej revolúcii – Katedra slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach organizovala v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku tematické literárne podujatie k 17. novembru 1989 – „Nežne aj prísne o literatúre (a živote)“ – s vyjadreniami Mgr. Markéty Andričíkovej, PhD., Mgr. Andrey Fedorkovej a doc. Mariána Milčáka, PhD.; TV Košice https://www.tvkosice.sk/video/5dc442ca3a71537ca05f7f02
Nežne a prísne o literatúre a živote, Správa z podujatia na fb stránke KSSFaK https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/TVT-Nezne-aj-prisne/
Vraždy v literatúre Amatérsky študentský dokumentárne koncipovaný film o literatúre v priereze dejín (od staroveku po realizmus) https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-verejnost-a-media/stud-tvorba/
Vraždy v literatúre (webová stránka) Webová stránka súvisiaca s tvorbou filmu Vraždy v literatúre vytvorená študentmi masmediálnych štúdií https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-verejnost-a-media/stud-tvorba
Rozprávky, ako ich nepoznáte Amatérsky študentský film (študenti masmediálnych štúdií propagujúci literatúru a čítanie) https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-verejnost-a-media/stud-tvorba
S knihou nie si nikdy sám Amatérsky študentský film (študenti masmediálnych štúdií propagujúci literatúru a čítanie) https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-verejnost-a-media/stud-tvorba
Žáner ako pocit Amatérsky študentský film (študenti masmediálnych štúdií propagujúci literatúru a čítanie) https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-verejnost-a-media/stud-tvorba
Príbeh básnika (Miroslav Válek) Amatérsky študentský film (študenti masmediálnych štúdií propagujúci literatúru a čítanie) https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-verejnost-a-media/stud-tvorba
Rómeo a Júlia Amatérsky študentský film (študenti masmediálnych štúdií propagujúci literatúru a čítanie) https://www.upjs.sk/filozoficka-fakulta/info-pre-verejnost-a-media/stud-tvorba
Film očami divákov a tvorcov Študentská reportáž z premietania študentských filmov, ktoré boli pripravené ako spoty na propagáciu literatúry a čítania https://www.youtube.com/watch?v=lfOjzybT5Pg
Komunikácia a jej rozmanité podoby (reportáž) Študentská reportáž: cyklus popularizačných interaktívnych prednášok a prezentácií študentských filmov pripravovaných ako materiál na propagáciu čítania, UNI TV https://www.youtube.com/watch?v=yh17HunToMU
Veda v nás Študentská audioreportáž: cyklus popularizačných interaktívnych prednášok a prezentácií študentských filmov pripravovaných ako materiál na propagáciu čítania, UNI TV https://soundcloud.com/univerz-l-asopis-tudentov-ff-upj-v-ke/veda-v-nas
Nebojme sa čudných kníh, ale naučme sa s nimi narábať Diskusia na festivale BRAK (2019) : o vážnych témach v literatúre pre deti a mládež (Markéta Andričíková ako hosť) https://www.facebook.com/brakfestival/videos/310379776504596/
7.1.2019 – Vitaj – vítaj doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.: autorské jazykové glosy: pre rádio Regina Košice v roku 2019 (s dátumom vysielania) https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/hovorime-spisovne/185541/vitanie
4.2.19 – Opýtať si/vypýtať si niečo doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.: autorské jazykové glosy: pre rádio Regina Košice v roku 2019 (s dátumom vysielania) https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/zivotny-styl/187242/nespravny-vyraz-opytat-si
18.2.19 – Sviatok-sviatka, piatok-piatka doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.: autorské jazykové glosy: pre rádio Regina Košice v roku 2019 (s dátumom vysielania) https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/zivotny-styl/188449/jazykove-okienko-piatok-nie-je-sviatok
4.3.19 – Skloňovanie priezvisk Zachar, Zachara doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.: autorské jazykové glosy: pre rádio Regina Košice v roku 2019 (s dátumom vysielania) https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/zivotny-styl/189724/zachar-ci-zachara
18.3.19 – Čakať – na; očakávať – čo doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.: autorské jazykové glosy: pre rádio Regina Košice v roku 2019 (s dátumom vysielania) https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/zivotny-styl/190965/jazykove-okienko-ocakavat-na
1.4.19 – Pochovať (správne a nesprávne významy tohto slovesa) doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.: autorské jazykové glosy: pre rádio Regina Košice v roku 2019 (s dátumom vysielania) https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/zivotny-styl/192229/jazykove-okienko-pochovat
15.4.19 – Alexandrovovci (a nie Alexandrovci) doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.: autorské jazykové glosy: pre rádio Regina Košice v roku 2019 (s dátumom vysielania) https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/zivotny-styl/193547/jazykove-okienko-alexandrovovci
29.4.19 – Skloňovanie krstného mena Marek doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.: autorské jazykové glosy: pre rádio Regina Košice v roku 2019 (s dátumom vysielania) https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/zivotny-styl/194546/jazykove-okienko-marek
13.5.19 – Stupňovanie – viac krajší doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.: autorské jazykové glosy: pre rádio Regina Košice v roku 2019 (s dátumom vysielania) https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/zivotny-styl/195767/jazykove-okienko-stupnovanie
27.5.19 – Tak/taký doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.: autorské jazykové glosy: pre rádio Regina Košice v roku 2019 (s dátumom vysielania) https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/zivotny-styl/197168/jazykove-okienko-tak-ci-taky
10.6.19 – Žúžoľ doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.: autorské jazykové glosy: pre rádio Regina Košice v roku 2019 (s dátumom vysielania) https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/zivotny-styl/198282/jazykove-okienko-zuzol
24.6.19 – Žmolky doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.: autorské jazykové glosy: pre rádio Regina Košice v roku 2019 (s dátumom vysielania) https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/zivotny-styl/199903/jazykove-okienko-zmolky
8.7.19 – Baviť sa o ... – nesprávny tvar – (namiesto rozprávať sa o ...) doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.: autorské jazykové glosy: pre rádio Regina Košice v roku 2019 (s dátumom vysielania) https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/zivotny-styl/200923/jazykove-okineko-bavit-sa
22.7.19 – Torta – tort/toriet (dvojtvar) doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.: autorské jazykové glosy: pre rádio Regina Košice v roku 2019 (s dátumom vysielania) https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/zivotny-styl/202406/jazykove-okienko-z-tort-ci-toriet
5.8.19 – Zem spieva – viete hrať na hudobný nástroj? doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.: autorské jazykové glosy: pre rádio Regina Košice v roku 2019 (s dátumom vysielania) https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/zivotny-styl/202750/jazykove-okienko-hrat-na-nieco
19.8.19 – Obec Hybe – skloňovanie doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.: autorské jazykové glosy: pre rádio Regina Košice v roku 2019 (s dátumom vysielania) https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/zivotny-styl/203934/jazykove-okienko-hybe
2.9.19 – O vývoji reči – na príklade: ...či??? doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.: autorské jazykové glosy: pre rádio Regina Košice v roku 2019 (s dátumom vysielania) https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/zivotny-styl/205646/jazykove-okienko-ci
16.9.19 – Jazykový systém – dvojtvary a vzory dlaň a kosť doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.: autorské jazykové glosy: pre rádio Regina Košice v roku 2019 (s dátumom vysielania) https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/zivotny-styl/206711/vzory-dlan-a-kost
30.9.19 – Kodifikačné príručky, dvojtvary – na príklade karát/kariet doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.: autorské jazykové glosy: pre rádio Regina Košice v roku 2019 (s dátumom vysielania) https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/zivotny-styl/207969/jazykove-okienko-kariet-karat
14.10.19 – Skloňovanie priezvisk (Škantár-ovci, nie –oví) doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.: autorské jazykové glosy: pre rádio Regina Košice v roku 2019 (s dátumom vysielania) https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/zivotny-styl/208348/sklonovanie-priezvisk
25.11.19 – Dievča (prečo je dievča stredného rodu) doc. PhDr. Marianna Sedláková, PhD.: autorské jazykové glosy: pre rádio Regina Košice v roku 2019 (s dátumom vysielania) https://reginavychod.rtvs.sk/clanky/zivotny-styl/212662/jazykove-okienko-dievca
Čo znamená byť na úteku? Tvorivá dielňa pre žiakov 8-ročného Gymnázia Edity Steinovej v Košicach (5. a 6. ročník): 14. 12. 2018. Práca s obrázkovou knihou Mareka Vadasa a Daniely Olejníkovej Útek. Téma: Čo znamená byť na úteku? Didaktický materiál pre učiteľov a rodičov a reflexia tejto tvorivej dielne čítania. https://www.uletsknihou.sk/aktivity/co-znamena-byt-na-uteku-1041

Final evaluation of the commission KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

Filter

Filter