Biomonitoring znečistenia životného prostredia s využitím lišajníkov - vývoj kurikula a tvorba učebných textov pre zavedenie nového predmetu

Basic informations

Thematic area: komisia č. 3 pre obsahovú integráciu a diverzifikáciu vysokoškolského štúdia

Project name (Slovak): Biomonitoring znečistenia životného prostredia s využitím lišajníkov - vývoj kurikula a tvorba učebných textov pre zavedenie nového predmetu

Project name (English): Biomonitoring of environmental pollution using lichens - design of curriculum and development of textbooks for a new course

Start of project: 2016

End of project: 2018

Condition of project: Ukončený

Project number: 012UPJŠ-4/2016

Project leader: prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.

University: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Department: Prírodovedecká fakulta

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA

Financial grant of MŠVVandŠ SR within KEGA Capital expenditures in €
Pumped for the entire period of the project 15 112,00 0,00

List of project outcomes for the entire solution

Publishing activity

Category code Specific output, name (ISBN, number of pages a i.)
ADC Short-term influence of Cu, Zn, Ni and Cd excess on metabolism, ultrastructure and distribution of elements in lichen Xanthoria parietina (L.) Th. Fr. / J. Piovár ... [et al.]. - In: Ecotoxicology and Environmental Safety. - ISSN 0147-6513. - Vol. 145 (2017), s. 408-419.
ADE Adaptations of cyanobacterium Nostoc commune to environmental stress: Comparison of morphological and physiological markers between European and Antarctic populations after rehydration / Dajana Ručová ... [et al.]. In: Czech Polar Reports : an interdisciplinary journal. - ISSN 1805-0689. - Roč. 8, č. 1 (2018), s. 84-93.
BCI Prehľad dejín biológie, lekárstva a farmácie, Bačkor, M. a Bačkorová, M., 2018, UPJŠ, 156 strán
BAB Atlas epifytických lišajníkov Slovenska (v príprave)

Final evaluation of the commission KEGA

Splnil ciele excelentne (s dosiahnutím celospoločenských prínosov).

Filter

Filter