RÝCHLORASTÚCE DREVINY A BYLINY PESTOVANÉ NA ENERGETICKÉ ÚČELY

Type of event: Conference › With international participation
Event dates: 05.09.2024 - 06.09.2024
Event location: Kongresové centrum Výskumného centra AgroBioTech , Nitra
Organizer: Ústav práva a udržateľného rozvoja
Professional sponsor of event: Ústav práva a udržateľného rozvoja
Held under the auspices of: dekana Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
Link to conference site: https://fesrr.uniag.sk/sk/oznamy/informacia-o-konani-medzinarodnej-vedeckej-konferencie-rychlorastuce-dreviny-a-byliny-pestovane-na-energeticke-ucely-teoria-a-dobra-prax-pestovania-a-energetickeho-vyuzitia-biomasy-6-rocnik/
Keywords: biomasa a cirkulárna ekonomika bioenergia
Working languages: English
Czech
Slovak

The main objective

Konferencia má za cieľ:

  • predstaviť komplexný pohľad na význam cielene pestovanej biomasy pre jej udržateľné využívanie na Slovensku.
  • predstaviť výsledky získané v oblasti výskumu kauzality funkčných procesov, ktoré v konkrétnych agroenvironmentálnych podmienkach zodpovedajú za realizáciu produkčného potenciálu pestovaných drevín a bylín
  • poukázať na skúsenosti "dobrej praxe" pestovania a vplyvov na životné prostredie. 

Cieľom je aj oboznámiť účastníkov konferencie s inovačnými stratégiami štátov EÚ spojenými s cirkulárnou ekonomikou v zmysle aplikovaného výskumu pre oblasť bioenergie, najmä so zameraním na najnovšie trendy v biochemickej a termochemickej konverzii biomasy na biopalivá s vyššou energetickou hustotou.

 

Topic circuits

RÝCHLORASTÚCE DREVINY A BYLINY PESTOVANÉ NA ENERGETICKÉ ÚČELY

teória a dobrá prax pestovania a energetického využitia biomasy

Next information

Medzinárodná vedecká konferencia je určená pre vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov, odborníkov z praxe, študentov doktorandského štúdia, ako aj odbornú verejnosť.

Termín záväzného prihlásenia a zaslania abstraktu:           03. máj 2024

Príspevky

Príspevky môžu byť publikované v jazyku slovenskom, českom a anglickom. Rozsah príspevku je max. 10 strán.

V rámci výstupov z konferencie bude možnosť publikovania vybraných príspevkov vo vedeckých časopisoch Acta fytotechnica et zootechnica alebo Acta horticulturae et regiotecturae v anglickom jazyku.

Príspevky je potrebné zaslať na adresu: lubica.civanova@uniag.sk

Last update: 23.04.2024 17:15

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event