Doctorandorum dies 2023

Type of event: Conference › Home
Event dates: 15.03.2023
Event location: miestnosť 3P1na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, Hornopotočná 23, Trnava
Organizer: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
Professional sponsor of event: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
Held under the auspices of: Trnavská univerzita v Trnave, Filozofická fakulta
Link to conference site: https://ff.truni.sk/aktuality/doctorandorum-dies-2023
Keywords: doktorandská vedecká konferencia
Working languages: Slovak

The main objective

Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave pozýva doktorandov na vedeckú konferenciu s názvom Doctorandorum dies. Konferencia vytvára platformu na komunikáciu a rozvíjanie teoretických, metodologických a aplikačných poznatkov výskumu. Týmto spôsobom nadväzuje na kontinuitu predchádzajúcich ročníkov doktorandských konferencii na našej fakulte. Cieľom konferencie je zdieľanie aktuálnych výskumných zámerov doktorandov, ako i možnosť diskutovať a polemizovať nad ďalšími možnosťami rozvoja vedy a výskumu.

Next information

Vedecký a organizačný výbor konferencie
doc. Dr. phil. Erik Hrnčiarik
doc. PhDr. Zuzana Lopatková, PhD., univer. prof.
doc. PhDr. Mária Dědová, PhD.

Zborník
Z doktorandskej konferencie bude vydaný elektronický recenzovaný zborník a zverejnený na stránke Filozofickej fakulty TU. Príspevky do zborníka je potrebné zaslať na emailovú adresu: monika.sturdikova@truni.sk najneskôr do 31. marca 2023. Pokyny pri písaní príspevku do zborníka sú uvedené v ďalšom dokumente.

Dátum a spôsob zaslania prihlášky
Prihlášku zasielajte do 8. marca 2023 na emailovú adresu: monika.sturdikova@truni.sk

Informácie budú priebežne aktualizované na webovej stránke Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Last update: 15.02.2023 11:42

Filter

Are you the organiser of a conference or seminar and interested in adding it to our site?

Add an event