e-kurz - Programovanie 2 - Delphi

Course name Programovanie 2 - Delphi
University name Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Name of faculty Fakulta prírodných vied a informatiky
Author Martin Cápay
Viera Palmárová
Ján Skalka
Key words programovanie delphi
Area Aplikovaná informatika
Category e-kurz
Languages Slovenský
LMS Moodle
Target group VŠ kombinované
VŠ štúdium denné
Number of graduates 400
Implementation v rámci koncepcie pracoviska
Number of topics 13 modulov
Annotation

1. Matice * Matica ako údajová štruktúra, vizualizácia matice – StringGrid, databáza ako najčastejšia aplikácia matice, matematické úpravy matíc (trojuholníkový tvar, porovnávanie, násobenie a pod.), Gaussova eliminačná metóda. 2. Záznam * Záznam (record) a jeho štruktúra, reprezentácia záznamu v pamäti a v súbore, pole záznamov, záznam v zázname, ukladanie záznamov do súboru, kľúčové slovo with. 3. Časovač * Windows a multitasking, časovača ako komponent umožňujúci paralelné riešenie viacerých úloh v rámci jedného programu, princíp práce časovača, využitie v aplikáciách, využitie v počítačových hrách. 4. Pohľad na projekt * Štruktúra projektu v Delphi, volanie formulára vo formulári, menu, design aplikácie, vlastná ikona. 5. Dynamické údajové štruktúry * Smerník a dynamickej premenná, lineárny zoznam a základné operácie nad ním (pridávanie, mazanie, prehľadávanie, presun prvkov, triedenie), práca nad viacerými zoznamami súčasne, obojsmerný lineárny zoznam, cyklický zoznam, zásobník, rad. 6. Rekurzia * Princíp rekurzie, základné a typické úlohy na rekurziu v programovaní (faktoriál, mocnina, Fibonacciho postupnosť, Pascalov trojuholník), backtracking ako praktická aplikácia rekurzie (úlohy na šachovnici, bludisko, prehľadávanie terénu). 7. Binárne stromy * Popis údajovej štruktúry, hľadanie hodnoty v strome (inorder, preorder a postorder), výpis hodnôt stromu, techniky vkladania údajov, binárny vyhľadávací strom, mazanie vrcholu, iné implementácie stromov (implementácia v poli, použiteľné vizuálne komponenty prostredia), praktické aplikácie stromov. 8. Triedenia * Vnútorné a vonkajšie triedenia, triedenie výmenou, pretriasaním, výberom, vkladaním, rozdeľovaním, triedenie zlučovaním, praktické aplikácie triedenia, zložitosť algoritmov. 9. Vybrané aplikácie (komponenty) * Jednoduchý textový editor (Memo, FontDialog), richtextový editor (RichEdit, Fonts, Screen, Printers), vektorový grafický editor.

Used components textové dokumenty (doc/rtf, pdf)
prezentácie (ppt)
grafické dokumenty s výpovednou hodnotou
applety (Java, ActiveX)
programy
riešenie a odovzdávanie zadaní
diskusné fóra
webové dokumenty (html)
Year of course start 2006
Contact the author of the course: Martin Сápay, (mcapay@ukf.sk)

Last update: 12.05.2010 17:17

Filter

Are you the organiser of an electronic educational course and interested in adding it to the course database on the Slovak Universities Portal?

Add a course