e-kurz - Programovanie 1 - Delphi

Course name Programovanie 1 - Delphi
University name Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Name of faculty Fakulta prírodných vied
Author Martin Cápay
Viera Palmárová
Ján Skalka
Key words programovanie delphi
WWW http://edu.ukf.sk/course/view.php?id=22
Area Aplikovaná informatika
Category e-kurz
Languages Slovenský
LMS Moodle
Target group VŠ kombinované
VŠ štúdium denné
Number of graduates 500
Implementation v rámci koncepcie pracoviska
Number of topics 15 modulov
Annotation

1. Algoritmus * pojem problém * algoritmus a jeho vlastnosti * algoritmicky jazyk * slovné vyjadrenie algoritmov * vývojové diagramy * premenná, jednoduché úlohy so vstupom a výstupom * sekvencia, vetvenie, cyklus 2. Algoritmizácia * typické úlohy potrebné na zvládnutie algoritmického myslenia * precvičovanie algoritmických konštrukcií 3. Úvod do Delphi * prostredie Delphi * komponentové programovanie * udalosti a udalosťami riadené programovanie * typy premennej, deklarácia * konverzná funkcia IntToStr * zápis matematického výrazu do programovacieho jazyka – výrazy * if a výber z možností * real * podmienky na základe výpočtu * case a radiogroup * cyklus * reprezentácia údajových typov v počítači 4. Polia a zoznamy * pole ako abstraktná štruktúra * ListBox ako vizuálna reprezentácia poľa * obsluha listboxu a manipulácia s jeho položkami * typy cyklov * ComboBox * pole vopred definovaných hodnôt * generátor náhodných čísel 5. Súbory * súbor ako zoznam údajov na disku * načítavanie údajov do komponentov * opendialog a savedialog * test existencie súboru 6. Podprogramy * procedúry * funkcie * formálne parametre * lokálne a globálne premenné 7. Matice * abstraktná štruktúra a jej vizualizácia – stringgrid * databáza * okrajovo matematické úpravy matíc (napr. trojuholníkový tvar, porovnávanie, násobenie a pod.), GEM 8. Záznam * record a jeho štruktúra * reprezentácia záznamu * pole záznamov * záznam v zázname * ukladanie záznamov do súboru * with 9. Pohľad na projekt * volanie formulára vo formulári * Delphi project * menu * design aplikácie, vlastná ikona 10. Textový editor * Memo * fontdialog * colordialog

Used components textové dokumenty (doc/rtf, pdf)
prezentácie (ppt)
videosúbory (avi, mpeg)
programy
riešenie a odovzdávanie zadaní
diskusné fóra
webové dokumenty (html)
Year of course start 2006
Contact the author of the course: Martin Сápay, (mcapay@ukf.sk)

Last update: 12.05.2010 17:18

Filter

Are you the organiser of an electronic educational course and interested in adding it to the course database on the Slovak Universities Portal?

Add a course