Informácia o registri zamestnancov

Ministerstvu školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR je podľa § 80b ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uložené viesť register zamestnancov vysokých škôl. Na účely registra sa za zamestnanca považujú len vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci. Register tak neobsahuje informácie o ostatných zamestnancoch vysokých škôl (administratívni zamestnanci, prevádzkoví zamestnanci a pod.).

Register zamestnancov slúži na evidenciu zamestnancov vysokých škôl, pre štatistické účely, rozpočtové účely, kontrolné účely a potreby Akreditačnej komisie pri plnení jej úloh.

Novela zákona o vysokých školách ukladá sprístupniť niektoré údaje od 1. apríla 2012 z registra zamestnancov širokej verejnosti. Ministerstvo určilo periodicitu aktualizácie údajov v registri zamestnancov štvrťročne. To znamená, že informácie o začatí a skončení pracovného pomeru sa môžu prejaviť aj s trojmesačným odstupom, čo je potrebné pri vyhľadávaní údajov zohľadniť.

Ministerstvo začiatkom roka 2012 rozhodlo aj o zmene formátu poskytovania údajov a nateraz neuvažuje o uskutočnení migrácie historických údajov poskytovaných predchádzajúcim spôsobom. Preto sa v systéme nachádzajú údaje najskôr o zamestnancoch zo 4. kvartálu roka 2011 (pracovný pomer mohol začať aj skôr). S ohľadom na potrebu úprav v informačných systémoch vysokých škôl v nadväznosti na zmenu formy poskytovania údajov môžu byť údaje za posledný štvrťrok roku 2011 a prvý štvrťrok roku 2012 v obmedzenej kvalite.