Žurnalistika

Študijný program poskytuje teoretické základy pre žurnalistické aktivity v tlači, v rozhlase, v tlačových a marketingových agentúrach. Študent získava poznatky o vývoji a spôsobe činnosti domácich i svetových masmédií v širších historických i politických súvislostiach. Priebežne nadobúda praktické technické zručnosti a skúsenosti pre autorskú a redaktorskú prax vo všetkých typoch médií. Je schopný kultivovaného prejavu v materinskom i zvolenom cudzom jazyku ústnou i písomnou formou.Uplatnenie absolventov

Absolvent je spôsobilý pracovať ako textový a obrazový redaktor/editor v redakciách periodickej i neperiodickej tlače a vo vydavateľstvách, v televízii a v rozhlase, v tlačových a marketingových agentúrach a v nových médiách, ako moderátor, tlačový hovorca a spravodajca.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

 • Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa (magisterský študijný program) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (bakalársky študijný program).
 • Medzi ďalšie podmienky prijatia na magisterské študijné programy patrí:

a)      záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty;

b)     učiteľské študijné programy (učiteľstvo predmetu v príslušných kombináciách): výsledné poradie uchádzačov sa vytvorí na základe váženého študijného priemeru počas bakalárskeho štúdia a výsledkov štátnej skúšky (spolu 100 bodov s vnútorným prerozdelením: vážený študijný priemer – max. 80 bodov, výsledky štátnej skúšky – max. 20 bodov);

c)      študijný program filozofia: prijímacia skúška pozostávajúca z prezentácie projektu diplomovej práce (zasiela sa spolu s prihláškou – projekt na CD alebo vytlačená podoba projektu) – maximálny počet získaných bodov 100 (na úspešné absolvovanie prijímacej skúšky je nevyhnutné získať minimálne 60 bodov);

d)     študijný program história: prijímacia skúška pozostávajúca z prezentácie projektu diplomovej práce (vytlačený projekt sa zasiela spolu s prihláškou) – maximálny počet získaných bodov 100 (na úspešné absolvovanie prijímacej skúšky je nevyhnutné získať minimálne 60 bodov);

e)      študijný program žurnalistika: prijímacia skúška – forma: test pozostávajúci z 50 otázok (na úspešné absolvanie prijímacej skúšky je potrebné získať minimálne 60 % maximálneho hodnotenia testu)

 • Ak je súčasťou prijímacieho konania na príslušný študijný program prijímacia skúška, uskutoční sa v júni 2011.
 • Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopnosti na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.Doplňujúce informácie

viac na stránke ff.ku.sk časť prijímacie konaniePodmienky pre zahraničných študentov

uchádzači majú rovnaké podmienkyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Katarína Markovičová, PhD., Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, katarina.markovicova@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

K prihláške je potrebné pripojiť:

–       štruktúrovaný životopis,

–       overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (bakalársky diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu a študijným oddelením potvrdený vážený študijný priemer uchádzača) – ak ide o uchádzačov, ktorí bakalársky študijný program neabsolvovali na FF KU v Ružomberku, a uchádzačov, ktorí absolvovali bakalársky študijný program na FF KU v Ružomberku pred akademickým rokom 2012/2013,

–       v prípade uchádzačov, ktorí vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa získali v zahraničí, aj rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní pre akademické účely (pokračovanie v štúdiu v SR – viac informácii na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej republiky: http://minedu.sk časť uznávanie dokladov o vzdelaní).

 • V prípade nezaslania overených kópií dokladov o absolvovaní štúdia v stanovenom termíne (informáciu o termíne doručenia dokumentov dostanú prihlásení uchádzači spolu s potvrdením o registrácii prihlášky)  bude prihlásený uchádzač posudzovaný ako uchádzač, ktorý nesplnil podmienky prijatia na štúdium. Overené kópie dokladov sa adresujú študijnému oddeleniu a zasielajú sa na adresu: Katolícka univerzita v Ružomberku, Filozofická fakulta, Študijné oddelenie, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok.
 • Ústrižok o zaplatení poplatku je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná).
 • Poplatok za prijímacie konanie sa nevracia.
 • Potvrdenie o registrácii prihlášky, spolu s informáciou o ďalšom procese v prijímacom konaní, zašleme uchádzačom elektronickou alebo klasickou poštou.
 • Termín overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium: 21. jún 2013.
 • Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané uchádzačom do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Písomné rozhodnutie sa doručuje uchádzačom do vlastných rúk.

Základné pravidlá prijímacieho konania na študijné programy FF KU pre akademický rok 2013/2014 sú zverejnené na internetovej stránke fakulty (http://ff.ku.sk). • Deň otvorených dverí

  06.02.2018

 • Podanie prihlášky na štúdium

  09.08.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  22.08.2019 - 23.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Hana Grellnethová – hana.grellnethova@ku.sk
Posledná aktualizácia: 11.07.2019 08:20

Upozorniť na neaktuálne údaje