Žurnalistika

Študijný program poskytuje teoretické základy pre žurnalistické aktivity v tlači, v rozhlase, v tlačových a marketingových agentúrach. Študent získava poznatky o vývoji a spôsobe činnosti domácich i svetových masmédií v širších historických i politických súvislostiach. Priebežne nadobúda praktické technické zručnosti a skúsenosti pre autorskú a redaktorskú prax vo všetkých typoch médií. Je schopný kultivovaného prejavu v materinskom i zvolenom cudzom jazyku ústnou i písomnou formou.Uplatnenie absolventov

Absolvent je spôsobilý pracovať ako textový a obrazový redaktor/editor v redakciách periodickej i neperiodickej tlače a vo vydavateľstvách, v televízii a v rozhlase, v tlačových a marketingových agentúrach a v nových médiách, ako moderátor, tlačový hovorca a spravodajca.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na štúdium pre študijné programy: FILOZOFIA, HISTÓRIA, ŽURNALISTIKA, UČITEĽSTVO PREDMETOV V KOMBINÁCII a MEDZIODBOROVÉ ŠTÚDIUM

 • absolvovanie študijného programu prvého (bakalársky študijný program) alebo druhého stupňa (magisterský študijný program);
 • pre štúdium študijného programu učiteľstvo predmetov v kombinácii  absolvovanie študijného programu prvého (bakalársky študijný program) alebo druhého stupňa (magisterský študijný program) v študijnom odbore 38. učiteľstvo a pedagogické vedy*;
 • záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty;
 • v prípade uchádzačov o štúdium v študijnom programe UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY V KOMBINÁCII, ktorí získali stredoškolské vzdelanie a/alebo vzdelanie prvého stupňa (Bc.) mimo SR, je potrebné dokladovať úroveň ovládania slovenského jazyka (podľa Spoločného európskeho referenčného rámca) - minimálne na úrovni B2;

 

Výsledné poradie uchádzačov sa vytvorí na základe priemeru vypočítaného z výsledku štátnej skúšky a váženého študijného priemeru počas bakalárskeho štúdia. Pri vytváraní poradia uchádzačov pri medziodborovom štúdiu a učiteľských študijných programoch sa výsledné poradie uchádzačov vytvára pre každú predmetovú kombináciu osobitne.Doplňujúce informácie

Fakulta si zároveň vyhradzuje právo neotvoriť študijný program, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov. V takomto prípade budú prihlášky na štúdium so všetkými prílohami, ako aj poplatok za prijímacie konanie vrátené uchádzačovi o štúdium.

 

Zdravotne znevýhodnení uchádzači môžu požiadať o určenie formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich znevýhodnenie (písomná žiadosť sa posiela spolu s prihláškou na štúdium).

Viac na stránke http://ff.ku.sk časť prijímacie konaniePodmienky pre zahraničných študentov

uchádzači majú rovnaké podmienkyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, poradna@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

K prihláške je potrebné pripojiť:

a)      overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia (bakalársky diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške), ak ide o uchádzačov, ktorí bakalársky študijný program neabsolvovali na FF KU v Ružomberku,

b)      v prípade uchádzačov, ktorí vysokoškolské vzdelanie získali v zahraničí (mimo ČR), je  potrebné najneskôr do dňa zápisu predložiť rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní,

c)       potvrdenie o zaplatení poplatku, pri klasickej papierovej prihláške nalepiť na 3. stranu prihlášky, pri elektronickej prihláške poslať ako elektronickú prílohu. Bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná.

 

Podpísaná klasická prihláška sa posiela na adresu:

 Katolícka univerzita v Ružomberku,

Filozofická fakulta, Študijné oddelenie,

Hrabovská cesta 1B,

034 01 Ružomberok

 

Uchádzači o štúdium môžu taktiež podať len elektronickú prihlášku bez nutnosti vytlačiť ju, podpísať ju a poslať ju na poštovú adresu fakulty.

 

Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácia o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom elektronickou alebo klasickou poštou.

 

Termín overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium: najneskôr 30. júna 2023.

 

Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané uchádzačom najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Písomné rozhodnutie sa doručuje uchádzačom do vlastných rúk. • Podanie prihlášky na štúdium

  19.05.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 950 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

 

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7 000 224 399/8180

IBAN: SK70 8180 000000 7000224399

Variabilný symbol: 4000501

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Hana Grellnethová – hana.grellnethova@ku.sk
Posledná aktualizácia: 17.04.2023 10:34

Upozorniť na neaktuálne údaje