Žurnalistika

Ciele vzdelávania študijného programu 

 1. Sprostredkovať  študentovi významné teoretické poznatky z oblasti teórie a dejín médií a jazykovej komunikácie. 

 1. Viesť študenta k samostatnému, kritickému vyhľadávaniu, vyhodnocovaniu, spracúvaniu informácií a názorov. 

 1. Umožniť študentovi nadobudnúť praktické zručnosti na vytváranie a šírenie novinárskychkomunikátovv žánrovej a technologickej rozmanitosti. 

 1. Rozvinúť u študenta kompetenciu tvoriť mediálnekomunikátysdôrazom na morálne hodnoty podstatné pre misiu Katolíckej univerzity. 

 

Výstupy vzdelávania študijného programu  

vedomosti 

V1študentsiosvojíteoretické a metodologické vedomosti z kľúčových oblastí študijného odboru ako základ pre prax a výskum 

V2nadobudneteoretické a metodologické vedomosti z mediálneho práva a etiky médií 

V3získavedomosti z kľúčových oblastí študijného odboru ako základ pre spracovanie a interpretáciu mediálnych  obsahov a tvorbu mediálnych a multimediálnychkomunikátovv tradičnom a digitálnom prostredí 

V4nadobudneznalosti fundamentálnych konceptov politológieapoznatky o aktuálnom politickom, spoločenskom a mediálnom dianí 

V5oboznámi sa sozákladnýmimetódamia technikamitvorby, spracovania, využívania a sprístupňovania informácií a mediálnych obsahov 

V6osvojí sizákladné poznatky zo systému jazyka s dôrazom na potrebné kompetencie pre mediálnu prax 

 

zručnosti 

Z1študent dokáževyhľadávať, vyhodnocovať a spracúvať informácie 

Z2disponuje základnými zručnosťamipripráciv oblastipreprodukcie, produkcie, postprodukcie a distribúcie mediálnych obsahov a produktov 

Z3dokážesamostatne autorsky tvoriť mediálne a informačné produkty textového, auditívneho, audiovizuálneho alebo multimediálneho charakteru 

Z4má kultivovaný verbálny prejav v slovenskom jazyku 

Z5navrhujea realizujeriešenia odborných a praktických problémov v mediálnom prostredí 

 

kompetentnosti 

K1študentsamostatne riešišpecifické problémy v mediálnej praxi (pri tvorbe mediálnych obsahovajich distribúcii) 

K2tvorivo a kriticky myslía flexibilne tieto kompetentnosti rozvíja 

K3je pripravenýďalej kultivovať svoj verbálny prejav 

K4dokáževerejne vystupovaťa prezentovať problematiku médií a mediálnej komunikácie 

K5zodpovedne napĺňa povolanie novinára v súlade s morálnymi, spoločenskými a právnymi nárokmi žurnalistickej profesie 

K6efektívne pracujeako člen tímu Uplatnenie absolventov

Profil absolventa 

Absolventbakalárskehoštudijného programužurnalistikazíska úplné vysokoškolské vzdelanieprvéhostupňa v študijnom odboremediálne a komunikačné štúdiá.Absolvent bakalárskeho štúdiažurnalistikymá zvládnuté základy teórie žurnalistickej tvorby, má prehľad v novinárskejžánrológiia súčasne si je vedomý jej premenlivosti v čase a s dôrazom na hybridizáciu žánrov. Je zorientovaný v základoch politológie, pozná históriu žurnalistiky a komunikácie, orientuje sa v kľúčových pojmoch svojho odboru, je morálne a eticky pripravený na prácu v mediálnom prostredí. Orientuje sa v jazykovom systéme, je schopný kultivovaného jazykového prejavu.  Ovláda základy rozhlasovej, televíznej a fotografickej techniky. Je schopný kriticky myslieť a adekvátne reagovať na dezinformácie a hoaxy vrátane ich primeraného vysvetlenia publiku. Pri svojej práci dokáže efektívne využívať nové médiá. Dokáže samostatne autorskytvoriť žurnalistické prejavy, primerane sa vyjadrovať v tlačových a elektronických médiách a nových médiách.  Aktívne sa zúčastňuje kolektívnej  tvorby žurnalistickýchkomunikátovv rôznych prostriedkoch mediálnej komunikácie.Chápezákladné spôsoby organizácie avyhľadávania informácií v tradičných i digitálnych systémoch. Je pripravený  napĺňať očakávania kladené na výkon novinárskeho povolania v pozícii radového novinára s možnosťou pôsobenia v strednom manažmente médií. Uplatnenie nájde v tlačových agentúrach, printových médiách, rozhlase, televízii alebo na internetových portáloch komerčného i verejnoprávneho charakteru. Absolvent má nadobudnuté základné praktické a metodologické vedomosti z kľúčových oblastí študijného odboru, ktoré slúžia ako základ pre prax alebo ďalšie štúdium. 

 

 1. Vysoká škola indikuje povolania, na výkon ktorých je absolvent v čase absolvovania štúdia pripravený a potenciál študijného programu z pohľadu uplatnenia absolventov: 

Povolania, kde sa môžu uplatniť absolventibakalárskehoštudijného programužurnalistikapodľaštatistickej klasifikácie zamestnaní (SK ISCO-08_2020):2641008 vydavateľský redaktor,1222003manažér pre styk s verejnosťou,4413001 textový korektor,3431001 fotoreportér,2642012 bloger/vloger 

 

 1. Relevantné externé zainteresovanéstrany, ktoré poskytli vyjadrenie alebo súhlasné stanovisko k súladuzískanej kvalifikácie so sektorovo-špecifickými požiadavkami na výkon povolania: 

Nie je to prípad regulovaných povolaní. Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia na štúdium pre študijné programy:  

ŽURNALISTIKA

• získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania;
• záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity a fakulty;
• úspešne absolvovať prijímaciu skúšku zloženú z:
a) hodnotenia ukážok autorskej tvorby: uchádzač o štúdium môže k prihláške priložiť dve ukážky vlastnej tvorby. Môžu to byť buď výsledky žurnalistickej práce (novinový článok, rozhlasový príspevok, televízny príspevok a pod.) publikované v školskom, miestnom alebo inom médiu (môže byť aj online médium), prípadne akékoľvek texty (napr. slohové práce, blogy) s výnimkou poézie. Maximálny počet bodov je 10.
b) ústneho pohovoru zameraného na motiváciu a vystupovanie adepta. Maximálny počet bodov je 40.
Minimálny počet bodov pre úspešné absolvovanie prijímacej skúšky je 30 (z 50).

Pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa zohľadňujú výsledky prijímacej skúšky.Doplňujúce informácie

Zdravotne znevýhodnení uchádzači môžu požiadať o určenie formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na ich znevýhodnenie (písomná žiadosť sa posiela spolu s prihláškou na štúdium).

Viac na stránke http://ff.ku.sk časť prijímacie konaniePodmienky pre zahraničných študentov

uchádzači majú rovnaké podmienkyPodmienky prijatia bez prijímacej skúškyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, poradna@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač môže podať:
BUĎ elektronickú prihlášku
- prostredníctvom e-prihlaska.ku.sk;
- takáto elektronická prihláška sa netlačí, nepodpisuje, neposiela na poštovú adresu fakulty.

ALEBO listinnú (nie elektronickú) prihlášku
- takáto listinná (nie elektronická) prihláška najčastejšie na formulári ŠEVT sa posiela na adresu:
Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta, Študijné oddelenie
Hrabovská cesta 1B
034 01 Ružomberok
Pozor! Ak uchádzač podáva prihlášku prostredníctvom portálu portalvs.sk, prihlášku je potrebné zaslať aj v listinnej podobe na adresu fakulty. V takomto prípade poplatok je poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konanie 30 €. Odporúčame preto využiť e-prihlaska.ku.sk, nie portalvs.sk.

K prihláške je potrebné priložiť:
a) potvrdenie o zaplatení poplatku;
b) v prípade uchádzačov o študijný program UČITEĽSTVO SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY v kombinácii, ktorí získali stredoškolské vzdelanie mimo SR a zároveň neabsolvovali vysokoškolské štúdium aspoň prvého (bakalárskeho) stupňa v študijnom programe učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry aj certifikát dokladujúci úroveň ovládania slovenského jazyka na úrovni minimálne B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca;
c) v prípade uchádzačov o študijný program ŽURNALISTIKA môže uchádzač priložiť aj dve ukážky autorskej tvorby (môžu to byť buď výsledky žurnalistickej práce (novinový článok, rozhlasový príspevok, televízny príspevok a pod.) publikované v školskom, miestnom alebo inom médiu (môže byť aj online médium), prípadne akékoľvek texty (napr. slohové práce, blogy) s výnimkou poézie.

Na študijné oddelenie je potrebné doručiť (ak je možné, tak najlepšie v čase podania prihlášky):
a) overenú kópiu maturitného vysvedčenia;
b) v prípade uchádzačov, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí aj rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní zo strednej školy za účelom štúdia v SR.
Informácie o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom elektronickou alebo listinnou poštou.

Termín overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium: najneskôr 28. augusta 2024.

Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané uchádzačom najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Písomné rozhodnutie sa doručuje uchádzačom do vlastných rúk.Forma prijímacej skúšky

ústny pohovor • Podanie prihlášky na štúdium

  06.06.2024 - 07.08.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  22.08.2024 - 22.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1080 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7 000 224 399/8180

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Var. symbol: 1400501

Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Hana Grellnethová – hana.grellnethova@ku.sk
Posledná aktualizácia: 10.06.2024 10:03

Upozorniť na neaktuálne údaje