Žurnalistika

Absolvent dokáže zvládnuť teoretické základy žurnalistických aktivít v tlači, rozhlase, tlačových a marketingových agentúrach, má poznatky o vývoji svetových a domácich žurnalistických aktivít, má praktické znalosti, praktické skúsenosti a technické zručnosti z oblastí autorských činností a redaktorskej práce v periodickej tlači, rozhlase, tlačovej a marketingovej agentúre, rovnako z práce v nových médiách a internete, vystupovania pred mikrofónom, čo mu dáva predpoklady na samostatnú tvorivú činnosť, sú schopní kultivovane sa vyjadrovať v materinskom jazyku vďaka osvojeniu si súčasného slovenského spisovného jazyka a základov štýlov verejného styku, má poznatky o podstate a úlohách spravodajstva a publicistiky, spôsoboch stvárňovania textových, obrazových, zvukových a audiovizuálnych komunikátov, o teórii a praxi redigovania v jednotlivých médiách. Absolvent štúdia získa schopnosti byť silnou, prirodzenou osobnosťou, schopnou dialógu o akejkoľvek téme. Získa skúsenosť korektne presadzovať svoj názor, ale aj prijímať kritiku a protiargumenty. Profesionalitu bude preukazovať nielen vo forme spracovania materiálov, ale aj v ich obsahu (etické spracovanie akejkoľvek témy). Jeho základnou motiváciou bude objektívne a pravdivé informovanie o dianí v spoločnosti. Okrem toho: bude pracovať bez emócií a hlavne s argumentmi, získa dostatočný prehľad o spoločenskovedných odboroch, celospoločenský prehľad o dianí na Slovensku i v zahraničí, spozná princípy etickej práce novinára a pri ukončení štúdia sa sľubom zaviaže k ich dodržiavaniu, spozná a bude rešpektovať ústavu a inštitúcie Slovenskej republiky, pracovať v mene humanistických ideálov a rešpektu voči demokratickému zriadeniu spoločnosti. Obsah študijného programu sa plne kryje so študijným odborom 3.2.1 žurnalistika. V priebehu štúdia získal najdôležitejšie vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre výučbu akademických predmetov. Ovláda odborný obsah disciplín ako špecifickú oblasť ľudského poznania, s týmito vedomosťami dokáže aktívne pracovať a využívať ich. Je spôsobilý celoživotne si rozširovať vedomosti a zručnosti vo svojej špecializácii. Má primerané poznatky z metód výskumu a vývoja.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu ŽURNALISTIKA sú spôsobilí vykonávať profesiu redaktorov (textových i obrazových v periodickej tlači, rozhlase, v tlačových a marketingových agentúrach, v nových médiách a internete, vo vydavateľstvách), moderátorov, spravodajcov v redakciách periodickej tlače, rozhlasu –verejnoprávnej i súkromných. Redaktor (textový i obrazový), moderátor, spravodajca –ovládajú základy žurnalistických aktivít v printových, elektronických, nových médiách, v internetových magazínoch, v tlačových a marketingových agentúrach a vydavateľstvách, prehľad histórie domácej a svetových žurnalistík, vystupovanie pred mikrofónom, spravodajské a publicistické techniky, súčasný slovenský spisovný jazyk a základy štýlov verejného styku, počítačové spracovanie žurnalistického textu, psychologické a sociologické aspekty profesie.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

-          získanie úplného  stredného vzdelania alebo úplného stredného   

           odborného   

           vzdelania

-          záväzok rešpektovať katolícky duch univerzity

-          úspešné absolvovanie prijímacej skúšky, ktorá pozostáva:

z ústneho pohovoru zameraného na motiváciu a vystupovanie adepta, ktorý je hodnotený maximálne 40 bodmi. Uchádzač o štúdium v tomto programe spolu s prihláškou zasiela dve ukážky textovej tvorby (vytlačené alebo na CD). Môžu to byť: 1. Výsledky žurnalistickej práce (novinový článok, rozhlasový alebo televízny príspevok),  ktoré boli publikované v školskom, miestnom alebo inom médiu; 2. akékoľvek texty (napr. slohové práce) s výnimkou poézie. Za zaslané ukážky bude možné už pred prijímacou skúškou získať maximálne 10 bodov. Na úspešné absolvovanie skúšky musí  uchádzač získať minimálne 60% z celkového počtu 50 bodov.

Pri vytváraní výsledného poradia uchádzačov sa zohľadňujú výsledky prijímacej skúšky.

Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet uchádzačov, ako je plánovaný počet, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopnosti na štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium.Doplňujúce informácie

viac na stránke ff.ku.sk časť prijímacie konaniePodmienky pre zahraničných študentov

uchádzači majú rovnaké podmienkyPodmienky prijatia bez prijímacej skúškyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Katarína Markovičová, PhD., Poradenské centrum, Katolícka univerzita, Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok, katarina.markovicova@ku.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

K prihláške je potrebné pripojiť:

–       štruktúrovaný životopis,

–       overenú kópiu maturitného vysvedčenia,

-        potvrdenie o zaplatení poplatku je potrebné nalepiť na 3.stranu prihlášky (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná),

–       v prípade uchádzačov, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí, aj rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní zo strednej školy pre akademické účely (pokračovanie v štúdiu v SR)

-        v prípade študijných programov vyžadujúcich dokladovanie úrovne ovládania slovenského jazyka  podľa Spoločného európskeho referenčného rámca (minimálne B2) predloženie certifikátu.

Prihláška (či už klasická alebo vytlačená elektronická) sa zasiela na adresu:

Katolícka univerzita v Ružomberku

Filozofická fakulta, Študijné oddelenie

Hrabovská cesta 1B

034 01 Ružomberok

 

Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácia o ďalšom procese v prijímacom konaní budú zaslané uchádzačom elektronickou alebo klasickou poštou.

Termín overovania splnenia podmienok prijatia na štúdium: najneskôr 30.augusta 2019.

Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané uchádzačom najneskôr do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Písomné rozhodnutie sa doručuje uchádzačom do vlastných rúk.

Základné pravidlá prijímacieho konania na študijné programy FF KU pre akademický rok 2019/2020 sú zverejnené na internetovej stránke fakulty (http://ff.ku.sk).Forma prijímacej skúšky

prijímacia skúška - ústny pohovor • Deň otvorených dverí

  06.02.2018

 • Podanie prihlášky na štúdium

  09.08.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  22.08.2019 - 23.08.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  09.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7 000 224 399/8180

IBAN: SK70 8180 0000 0070 0022 4399

Var. symbol: 1400501

Špecifický symbol: dátum narodenia v tvare DDMMRRRR

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Hana Grellnethová – hana.grellnethova@ku.sk
Posledná aktualizácia: 31.05.2019 13:01

Upozorniť na neaktuálne údaje