Zubné lekárstvo

Uplatnenie absolventov

Absolvent zubného lekárstva má primerané poznatky teoretických, predklinických a klinických odborov zubného lekárstva.  Je  schopný pod odborným vedením skúseného lekára zabezpečovať zdravotnícku starostlivosť na príslušnej úrovni organizačnej štruktúry, je pripravovaný aj pre pôsobenie v primárnej zdravotníckej starostlivosti, ovláda základné princípy a organizáciu zdravotníctva, základné medicínske právne normy potrebné pre výkon povolania, čím získa predpoklady, aby po splnení predpísanej praxe, postgraduálneho štúdia a skúškach získal požadovanú odbornosť. Absolventi sa môžu uplatniť vo všetkých zariadeniach Ministerstva zdravotníctva SR, v štátnych a neštátnych zdravotníckych zariadeniach, v ďalších  funkciách  napr. ako odborný poradca v rámci poisťovní, revízny lekár, v riadiacich a organizačných funkciách v oblasti zdravotníctva, ako aj v oblasti pedagogiky. Absolventom študijného programu Zubné lekárstvo pre prípravu regulovaného povolania je v rámci platnej legislatívy zabezpečené automatické uznanie diplomu v krajinách EU.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ďalšou podmienkou prijatia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

tel.: 043/2633 429

e-mail: banovcinova(at)jfmed.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • fakulta vyžaduje elektronickú registráciu prihlášky podľa pokynov zverejnených na webovej stránke fakulty www.jfmed.uniba.sk,
 • vyžadujú sa vedomosti v rozsahu stredoškolského učiva,
 • fakulta zašle podrobné informácie o prijímacom konaní v marci 2021,
 • k prihláške priložte stručný životopis vlastnoručne podpísaný,
 • s prihláškou neposielajte žiadne vysvedčenia, diplomy, osvedčenia,
 • overenú kópiu maturitného vysvedčenia zašlite do 4. júna 2021,
 • ak si uchádzač podáva prihlášku na viacero bakalárskych študijných programov, uvádza ich na jednom tlačive a uhradí jednu platbu, ak si podáva prihlášky na viac študijných programov v rôznych stupňoch štúdia, musí zaslať osobitne na každý študijný program prihlášku, platbu a zúčastniť sa prijímacej skúšky na každý študijný program.


Forma prijímacej skúšky

online testTesty

online test z predmetov chémia a biológia a skúška manuálnej zručnosti • Podanie prihlášky na štúdium

  30.11.2020 - 28.02.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.06.2021 - 30.06.2021

 • Zaslanie vysvedčenia do

  04.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1960 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 70 €
elektronická prihláška: 70 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, Účet v tvare IBAN: SK 5881800000007000134502

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol: 340

Referenčné číslo: 005669937

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Eva Tišliarová – eva.tisliarova@jfmed.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 25.09.2020 13:08

Upozorniť na neaktuálne údaje