Zlievarenstvo pre automobilový priemysel

Absolvent  získava  úplné  prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore zlievarenstvo s orientáciou na automobilový priemysel. Ovláda základy aplikovanej matematiky, fyziky, chémie a náuky o materiáloch, ako aj teoretické základy metalurgických procesov.  Má základné vedomosti o konštrukcii automobilov, materiáloch a technológiách potrebných  pri výrobe odliatkov, určených predovšetkým pre automobilový priemysel. Absolvent má znalosti o chemickom zložení, štruktúre a vlastnostiach zlievarenských materiálov (liatina, oceľ a zliatiny neželezných kovov) a o ich metalurgickom spracovaní. Zároveň pozná zlievarenské technológie výroby odliatkov z týchto materiálov. Dokáže posúdiť vhodnosť voľby materiálu, metalurgického spracovania tohto materiálu a technológie výroby foriem ako aj odlievania pre jednotlivé typy odliatkov. Absolventi sú schopní samostatne vytvárať technickú dokumentáciu k odliatkom a  navrhnúť ich konštrukciu s podporou počítačových programov. Majú rozšírené znalostí pri ovládaní počítačovej techniky a CAx systémov.

 Uplatnenie absolventov

Absolventi sa uplatnia v zlievarňach, automobilkách, metalurgických prevádzkach ale aj v konštrukčných kanceláriách, vo výskumných a vývojových oddeleniach strojárenských firiem na Slovensku a v zahraničí.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- úplné stredné alebo stredné odborné vzdelanie s maturitou

- zdravotná spôsobilosťBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    30.04.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Povinné prílohy
  • maturitné vysvedčenie
  • životopis
  • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 2

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 03.10.2019 09:19

Upozorniť na neaktuálne údaje