Zlievarenstvo

Predmetom štúdia v odbore sú znalosti z teórie hutníckych procesov, materiálových vied, tepelnej energetiky, teórie manažmentu a systémov riadenia technologických procesov, špecializujú sa na výrobu a odlievanie liatiny, ocele a neželezných kovov v zlievarňach, vrátane moderných metód presného liatia a na prípravu a výrobu zlievarenských foriem, ako aj technológiou tlakového odlievania odliatkov. Odbor zlievarenstvo ako jediný na hutníckej fakulte študentom ponúka predmety 3D modelovania, počítačovej grafiky a simulácie prúdenia a správania sa zlievarenských zliatin v zlievarenskej forme.Uplatnenie absolventov

Absolvent

  • detailné ovláda zlievarenské procesy, metalurgiu liatin, ocelí a zliatin neželezných kovov,
  • ovláda 3D modelovanie a počítačovú grafiku ako aj simuláciu dejov prebiehajúcich pri plnení zlievarenskej formy roztaveným kovom
  • dokáže kontrolovať fyzikálne a chemické vlastnosti vyrábaných produktov,
  • má poznatky o vplyve ním riadených procesov na životné prostredie a vie prijímať opatrenia na znižovanie škodlivosti týchto vplyvov,
  • nachádza uplatnenie v manažérskych funkciách rôznych úrovní v rozhodujúcich podnikoch slovenského zlievarenstva: Eurocast Košice s.r.o., NEMAK Slovakia Žiar nad Hronom, Slovalco a.s.,Zlieváreň SEZ Krompachy, Handtmann Slovakia, s.r.o.a mnoho ďalších prosperujúcich zlievarní na Slovensku
  • nachádza uplatnenie v zlievarňach v zahraničí


   Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
   Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

   Posielajte mi novinky

   Podmienky prijatia

   Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium inžinierskych študijných programov (druhý stupeň vysokoškolského štúdia) je úspešné absolvovanie študijného programu prvého stupňa. Prijímanie na štúdium sa uskutočňuje formou výberového konania na základe výsledkov v bakalárskom štúdiu.

   Fakulta si vyhradzuje právo rozhodnúť o tom, či obsah študijného programu prvého stupňa, ktorý uchádzač absolvoval, zodpovedá požiadavkám pre štúdium príslušného programu druhého stupňa a následne rozhodnúť o predpísaní diferenčných predmetov, resp. o neprijatí uchádzača   Doplňujúce informácie

   Štúdium študijných programov v externej forme je spoplatnené 600 .- EUR/rok.

   Absolvent inžinierskeho štúdia môže pokračovať v štúdiu na 3. stupni vysokoškolského vzdelávania, napr. v študijných programoch:

   • hutníctvo kovov
   • fyzikálna metalurgia   Podmienky pre zahraničných študentov

   Zahraniční študenti sa prijímajú na základe medzinárodných dohôd, alebo ako samoplatcovia. Cudzinci spravidla študujú v anglickom jazyku. Podmienky štúdia sú stanovené zmluvou o štúdiu. Úspešné absolvovanie jazykovej a odbornej prípravy zahraničných študentov je podmienkou. Študenti z Českej republiky môžu používať jazyk český.   Bez prijímacích skúšok
   áno

   Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
   • bez prijímacej skúšky/testov, len na základe výsledkov z predchádzajúceho Bc. štúdia. Prihliada sa k štúdijnému programu Bc. štúdia a výsledkom štúdia.


   Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

   doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD.   Všeobecné informácie k prijímacej skúške

   Uchádzač o inžinierske štúdium:v(k) prihláške

   • prikladá vysvedčenie o štátnej skúške, diplom bakalára a výpis výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského štúdia, resp. dodatok k diplomu (overené kópie), ktoré možno doložiť dodatočne po štátnej skúške, pred termínom prijímacieho konania.
   • uvádza študijný program, doporučuje sa uviesť aj alternatívny študijný program
   • krátky životopis a doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Poplatok sa zaplatí na účet: Technická univerzita v Košiciach, Hutnícka fakulta, Letná 9, 042 00 Košice, Banka: Štátna pokladnica, č.ú. 7000151476/8180. Ústrižok poštovej poukážky typu U sa nalepí na 3. stranu prihlášky.

   • Uchádzač o štúdium je s výsledkom prijímacieho konania oboznámený doporučenou listovou zásielkou najneskôr do 30 dní.
   • Prijatý uchádzač má možnosť požiadať o ubytovanie v Študentskom domove TU na Jedlíkovej 5 v Košiciach (ubytovanie sa prideľuje na základe kritérií stanovených Technickou univerzitou v 2 až 3 posteľových izbách so sociálnym zariadením).


   Forma prijímacej skúšky

   bez prijímacej skúšky   Testy

   žiadne   • Podanie prihlášky na štúdium

    30.06.2020

   Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
   Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

   Posielajte mi novinky

   Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
   50


   Povinné prílohy
   • životopis (elektronická forma)
   • bakalársky diplom (elektronická forma)
   • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
   • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


   Ročné školné
   Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
   Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

   Poplatok za prijímacie konanie
   písomná prihláška: 30 €
   elektronická prihláška: 20 €

   Fakturačné údaje

   Číslo účtu: 7000151476 / 8180 – Štátna pokladnica
   IBAN – SK 85 8180 0000 0070 0015 1476
   Názov účtu adresáta: Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
   Variabilný symbol: 2

   Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
   Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

   Posielajte mi novinky

   Detail študijného programu

   HelpDesk

   037 / 641 48 81
   0911 154 882
   0911 154 214

   helpdesk

   Zodpovednosť za obsah: doc. RNDr. Ľubomír Pikna, PhD. – lubomir.pikna@tuke.sk
   Posledná aktualizácia: 03.10.2019 09:47

   Upozorniť na neaktuálne údaje