Vzťah človek - zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii

Od akademického roku 2012/2013 sa na UVLF v Košiciach otvoril  nový študijný program vzťah človek – zvierat a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii.  Učebný plán je zameraný na základnú znalosť evolúcie a evolučných procesov, princípy domestikácie a kooperácie medzi človekom a domácimi zvieratami, základnú znalosť princípov biologických funkcií človeka a zvieraťa (predovšetkým fyziológia a biológia správania sa), historicko-kultúrne pozadie vzťahu človek – zviera, ochranu zvierat, etiku chovu a využívania zvierat, základné vedomosti z biológie správania, chovu zvierat a ochrany zvierat, znalosť konkrétnych právnych rámcových podmienok vzťahu človeka – zviera, ako aj znalosť základných princípov ochrany druhov a územia ich výskytu a najdôležitejších ustanovení a dohôd na ochranu druhov, ďalej na prehľad o povahe vzťahov medzi človekom a zvieraťom (ekologické vzťahy, medzidruhové interakcie až k sociálnym vzťahom medzi druhmi  na základe sociálnych a kognitívnych mechanizmov u človeka a zvieraťa: mozog, fyziológia, biologická teória osobnosti a pod.), komunikáciu medzi človekom a zvieraťom a  psychológiu vzťahu človek – zviera.  Učebný plán sa bude prioritne venovať  využitiu zvierat v psychologickej terapii, pedagogike, vývojovej psychológii, fyzioterapii, medicínskej terapii a profylaxii. Podrobnejšie bude vysvetľovať  kogníciu a vedomie u zvierat, teóriu učenia sa, princípy modifikácie správania, a princípy výcviku  u psa a koňa. Okrem toho časť predmetov v učebnom pláne je orientovaná na posúdenie zdravotného stavu zvierat, riziku vzniku chorôb zoonotického charakteru, hygiene chovu zvierat a základom práva.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii po ukončení štúdia sa môžu uplatniť predovšetkým: v pedagogických zariadeniach (školy, materské školy), klinikách a rehabilitačných centrách, geriatrických ústavoch (domovy      dôchodcov a domovy opatrovateľských služieb), zariadeniach na výkon trestu a forenzných resocializačných zariadeniach, zariadeniach pre drogovo závislých (podpora pri odvykaní a resocializácii), zariadeniach na vzdelávanie a poradenstvo pre chovateľov zvierat pri zaobchádzaní so zvieratami (zaobstaranie si domáceho zvieraťa, problémové zvieratá, právne otázky, a pod.), vo vedeckých ustanovizniach, ktoré sa zaoberajú otázkami vzťahu človek – zviera a využitím zvierat, v poradenskej praxi v súvislosti s otázkami pri výbere domáceho       zvieraťa, zaobchádzaní s ním a jeho chove, v organizáciách zastrešujúcich podniky, spolky a       pod., ktoré sa chovom zvierat zaoberajú v najširšom slova zmyslea podobných zariadeniach pre verejnosť.

 Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijatie uchádzača o štúdium na UVLF v Košiciach je podmienené získaním úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Poradie uchádzačov sa stanoví na základe pridelených bodov za priemer z maturitnej skúšky a  bodov za aktívnu účasť na stredoškolských olympiádach a SOČ z profilových predmetov (biológia, chémia), prácu v organizáciách profesijne blízkych zvolenému študijnému programu, ktoré študent musí písomne doložiť k prihláške na štúdium.Podmienky pre zahraničných študentov

rovnaké ako pre slovenských študentovBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijatie uchádzača o štúdium na UVLF v Košiciach je podmienené získaním úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Poradie uchádzačov sa stanoví na základe pridelených bodov za priemer z maturitnej skúšky a  bodov za aktívnu účasť na stredoškolských olympiádach a SOČ z profilových predmetov (biológia, chémia), prácu v organizáciách profesijne blízkych zvolenému študijnému programu, ktoré študent musí písomne doložiť k prihláške na štúdium.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.

email: zuzana.kostecka@uvlf.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  02.01.2020 - 30.04.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.06.2020 - 08.06.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  08.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 720 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Preferujeme bankový prevod.

Príjemca: UVLF v Košiciach

Banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava

Účet: SK42 8180 0000 0070 0007 2225

Kód banky: 8180
VS: 550320

ŠS: Rodné číslo uchádzača

Swift: SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Renáta Božíková – renata.bozikova@uvlf.sk
Posledná aktualizácia: 07.04.2020 10:16

Upozorniť na neaktuálne údaje