Výživa zvierat a krmivárstvo

Absolvent študijného programu ovláda postavenie výživy v integrovanom biologickom systéme, má hlboké poznatky z látkovej a energetickej premeny, fyziológie výživy, nutričného zloženia krmív ako zdrojov výživy, ovláda princípy fyzikálnych, chemických a biologických metód úpravy a konzervácie krmív pre zvýšenie stráviteľnosti a výživnej hodnoty, ovláda problematiku hodnotenia kvality krmív. Absolvent je schopný tvorivo aplikovať optimalizované systémy výživy v praxi, analyzovať nutričnú úroveň, príčiny disbalancie s predikciou možných následkov a chorobných stavov, získa schopnosť riadiť krmivárske výrobné procesy, modelovať diéty a výživové programy.

Uplatnenie absolventov
Absolvent sa uplatní ako výživár krmivárskych firiem zabezpečujúcich výrobu kŕmnych zmesí a koncentrátov, pri optimalizácii receptúr, ako hlavný inžinier technológie výroby, vo výživárskom poradenstve a marketingu, ako podnikateľ v oblasti výživy, ako zootechnik-výživár fariem živočíšnej výroby, v laboratórnej praxi, v oblasti výskumu a vývoja, v riadiacej sfére agrokomplexu a v oblasti vzdelávania.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1. Základné podmienky prijatia na II. stupeň štúdia 

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je absolvovanie študijného programu prvého stupňa a jeho úspešné ukončenie štátnou skúškou.

2. Ďalšie podmienky prijatia na  II. stupeň štúdia

    1. Nadväznosť študijného programu na absolvovaný Bc. stupeň

    2. Záujemcovia o štúdium posielajú elektronickú prihlášku v stanovenom termíne.


Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači o štúdium z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore alebo občania s trvalým pobytom v členskom štáte, budú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. Zahraniční uchádzači z ostatných krajín sa môžu uchádzať o štúdium na FAPZ SPU v Nitre  po úspešnom  absolvovaní štúdia slovenského jazyka a doloženia certifiktu o jeho úspešnom ukončení.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc., Ústav chovu zvierat FAPZ SPU Nitra, tel.: 037/6414800, e-mail: Klara.Vavrisinova@uniag.skForma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. Prijímacia komisia zasadne 24. júna 2022 a do ôsmich dní vydá rozhodnutie o prijatí uchádzača.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.05.2023 - 20.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Aktuálny počet podaných prihlášok:
0


Prílohy
  • životopis (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 32 €

Fakturačné údaje

Elektronická prihláška  -  poplatok vo výške 32 € treba uhradiť bezhotovostne prevodom z účtu alebo internetbankingom. Fakturačné údaje pre spôsob úhrady sú uvedené na poslednej strane e-prihlášky.

Pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje:

BIC/SWIFT kód:    SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Solčanská – marta.solcanska@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 23.03.2023 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje