Výživa a hodnotenie kvality potravín

Jadrom znalostí absolventa sú teoretické a praktické poznatky potrebné pre správnu výživu, ochranou zdravia človeka a hodnotenie kvality a bezpečnosti potravín. Absolvent ovláda fyzikálnu, chemickú a biologickú podstatu procesov súvisiacich so zdravotnou neškodnosťou a kvalitou potravinárskych surovín, medziproduktov a finálnych výrobkov, vrátane aditívnych látok a výživových doplnkov. Získané vedomosti vie tvorivo a komplexne využívať pre cielený dizajn potravín a potravinových doplnkov so zdraviu prospešnými vlastnosťami. Absolvent ďalej rozumie vývoju, výrobe (príprave), distribúcii, spotrebe takýchto potravinárskych produktov, vrátane hodnotenia ich nutričnej hodnoty, kontroly, riadenia kvality a bezpečnosti. Po skončení môžu absolventi pokračovať v doktorandskom štúdiu rovnomenného programu a uplatniť sa vo vedecko-výskumnej sfére. Ďalej sú pripravení vykonávať zodpovedajúce funkcie v praxi, a to nielen v malých, stredných a veľkých potravinárskych podnikoch, ale aj v zariadeniach otvoreného i uzavretého stravovania a tiež v obchodnej oblasti. Dôležité je ich uplatnenie sa v riadiacich a kontrolných orgánoch centrálnej a regionálnej správy. Získaním doplnkového pedagogického vzdelania môžu pôsobiť aj v oblasti výchovno-vzdelávace

Uplatnenie absolventov
Absolventi sa uplatnia v potravinárskych podnikoch, na univerzitách, vo výskumných ústavoch, ako aj v štátnych organizáciách úradnej kontroly potravín (úrady verejného zdravotníctva, štátne veterinárne a potravinové ústavy). Tiež môžu nastúpiť do súkromných certifikovaných kontrolných laboratórií, konzultačných, certifikačných a audítorských firiem činných pri hodnotení a certifikácii systémov kvality a bezpečnosti potravín, domácich i zahraničných. Univerzálnosť tohto študijného programu umožňuje absolventovi zamestnať sa vo všetkých krajinách Európskej únie v potravinárskom priemysle na pracovných pozíciách vyžadujúcich vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa (vedúci laboratórií, oddelení kvality a bezpečnosti potravín, jednotiek verejného stravovania a časom na iných vyšších pozíciách). Po získaní skúseností v potravinárskej praxi a orientácii v potravinovom reťazci si nájdu pozície aj v iných oblastiach súvisiacich s potravinovým reťazcom a dozorom nad kvalitou a bezpečnosťou potravín. Ich prednosťou je získané technické myslenie a vzdelanie v oblasti biochémie, analýzy potravín, chémie a technológie potravín prepojené na biologické porozumenie podstate problémov (mikrobiológia, hygiena potravín, hodnotenie kvality a bezpečnosti potravín, vrátane hodnotenia organoleptických vlastností potravín).

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia nájdete na stránke Informácie pre uchádzačov o štúdium na FChPT v dokumente Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.Podmienky pre zahraničných študentov

Additional Admission Conditions for Engineer Study Programmes at the Faculty of Chemical and Food Technology, STU in BratislavaBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Eva Danášová, eva.danasova@stuba.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    15.02.2021 - 31.05.2021

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    01.06.2021 - 09.08.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Aktuálny počet podaných prihlášok:
24


Prílohy
  • bakalársky diplom
  • kópiu dodatku k vysokoškolskému diplomu alebo kópiu výpisu absolvovaných predmetov s kreditovým hodnotením
  • kópiu potvrdenia o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského ulica 32, 810 05 Bratislava 15, Slovenská republika
Číslo účtu: SK78 8180 0000 0070 0008 1471
Variabilný symbol: evidenčné číslo prihlášky
Špecifický symbol: --
Konštantný symbol: pre platbu prevodom 0558, pre platbu šekom 0379
Doplňujúce údaje pre platbu zo zahraničia:
Adresa príjemcu: STU, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
SWIFT kód: SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ľuboš Čirka, PhD. – lubos.cirka@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2021 02:54

Upozorniť na neaktuálne údaje