Využívanie alternatívnych zdrojov energie

Štúdium je orientované predovšetkým na aspekty základných princípov, popisu, kvantifikácie a praktického využívania obnoviteľných zdrojov energie (slnečná, veterná, geotermálna, vodná energia, energia biomasy a pod.) vo funkcii alternatívnych zdrojov energií a  palív v dimenziách tak veľkej  - silovej energetiky (výroba elektrickej energie a tepla), ako aj v mierke komunálnej sféry a individuálnych energetických systémov pre domácnosti, či alternatívnych palív v doprave.  Skladba predmetov je koncipovaná takým spôsobom, aby bola zabezpečená kontinuita výukového procesu od úrovne získavania zemských zdrojov, cez tradičné zdroje energie, jednotlivé technologické procesy získavania, spracovania a využívania zemských zdrojov až po komerčnú úroveň uplatnenia poznatkov v oblasti podnikania manažmentu a obchodu so surovinami a energiami.  V náplni štúdia je taktiež akcentovaná environmentálna stránka celej predmetnej oblasti, pričom sa dbá na aktuálnosť a kompatibilitu so slovenskou a medzinárodnou legislatívou a záväzkami. Štúdijný program je plne informatizovaný s vysokou úrovňou vizualizačných nástrojov.Uplatnenie absolventov

Absolventi sú pripravení riešiť náročné inžinierske úlohy a pôsobiť v zodpovedných a manažérskych pozíciách v priemyselnej sfére v oblasti energeticky s dôrazom na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, v oblasti získavania a spracovania zemských zdrojov ako sú napríklad priemyselné a energetické suroviny.  Je pripravený na prácu v širokom spektre štruktúr štátnej správy a samosprávy a v organizáciách pôsobiacich  v oblasti energeticky, ochrany životného prostredia a  posudzovania vplyvu priemyselnej činnosti na životné prostredie. Je pripravený na podnikanie v oblasti navrhovania, výroby, obchodu montáže a hodnotenia zariadení a technológií OZE.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Stehlíková, PhD.
E-mail: beata.stehlikova@tuke.sk
Telefónne číslo:  +421 55 602 5170Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa nevykonáva.  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2020

  • Konanie prijímacej skúšky

    - 19.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 750 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava

Účet: SK07 8180 0000 0070 0015 1425

Variabilný symbol: 900

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Andrea Rosová, PhD. – andrea.rosova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 31.10.2019 11:04

Upozorniť na neaktuálne údaje