Využívanie alternatívnych zdrojov energie

Uplatnenie absolventov

Štúdium je orientované predovšetkým na identifikáciu, kvantifikáciu a praktické využívanie obnoviteľných zdrojov energie (slnečná, veterná, geotermálna, vodná energia, energia biomasy a pod.) vo funkcii alternatívnych zdrojov energií a palív v dimenziách tak veľkej - silovej energetiky (výroba elektrickej energie a tepla), ako aj v mierke komunálnej sféry a individuálnych energetických systémov pre domácnosti, či alternatívnych palív v doprave.

Skladba predmetov je koncipovaná takým spôsobom, aby bola zabezpečená kontinuita výukového procesu od úrovne získavania zemských zdrojov, cez tradičné zdroje energie, jednotlivé technologické procesy získavania, spracovania a využívania zemských zdrojov až po komerčnú úroveň uplatnenia poznatkov v oblasti podnikania manažmentu a obchodu so surovinami a energiami. V náplni štúdia je silne akcentovaná environmentálna stránka celej predmetnej oblasti, pričom sa dbá na aktuálnosť a kompatibilitu s európskou legislatívou a medzinárodnými záväzkami. Štúdijný program je plne informatizovaný s vysokou úrovňou vizualizačných nástrojov.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatiaDoplňujúce informácie

Minimálny počet uchádzačov-študentov pre otvorenie študijného programu:
- v dennej forme štúdia je 20
- v externej forme štúdia je 12Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Beáta Stehlíková, PhD.
E-mail: beata.stehlikova@tuke.sk
Telefónne číslo:  +421 55 602 5170Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa nevykonáva. • Deň otvorených dverí

  07.11.2016

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2017

 • Zaslanie vysvedčenia do

  09.06.2017

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  25.08.2017

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica Bratislava

Účet: SK07 8180 0000 0070 0015 1425

Variabilný symbol: 900

Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Daniel Jelinek – daniel.jelinek@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 04.10.2016 09:21

Upozorniť na neaktuálne údaje