Výrobné technológie a výrobný manažment

Absolventi tohto programu rozumejú teoretickým a praktickým problémom výrobných technológií a výrobného manažmentu. Oni sú schopní kreatívne riešiť úlohy v oblasti výroby a výrobného manažmentu, manažmentu kvality, nájsť nové progresívne riešenia problémov v priemyselnej výrobe, používať moderné informačné systémy a nástroje výrobného manažmentu, vrátane technickej a manažérskej angličtiny. Absolventi sú pripravení buď pokračovať v štúdiu na treťom stupni štúdia alebo sa uplatniť na trhu práce s vedomosťami a poznatkami, ktoré môžu využiť v oblasti technickej prípravy výroby, plánovania a riadenia výrobného procesu a riadenia a hodnotenia kvality technologických procesov a výrobkov.

Uplatnenie absolventov
Po ukončení druhého stupňa študijného programu budú pripravení pokračovať na treťom stupni štúdia, alebo sa úspešne uplatniť na trhu práce. Vďaka svojim profesijným schopnostiam nájdu uplatnenie ako samostatný alebo vedúci technológ výroby. Ďalej sa uplatnia ako vedúci pracovník technickej prípravy výroby. Svoje miesto budú mať ako člen tvorivého tímu alebo ako jeho vedúci v rôznych odvetviach strojárskeho priemyslu.

Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

bez prijímacích skúšok na základe dosiahnutých výsledkov z I. stupňa štúdia, resp. z výsledkov II. stupňa štúdia (v prípade súvislého štúdia) a na základe plánovaných počtov pre prijatie uchádzačov.Doplňujúce informácie

Na fakulte možno študovať dennou  formou, prezenčnou alebo kombinovanou metódou.

Na druhom stupni môže začať uchádzač študovať až po získaní titulu „bakalár“ na prvom stupni. Druhý stupeň – inžinierske štúdium v trvaní dvoch rokov  sa končí štátnou skúškou. Po úspešnom vykonaní štátnej skúšky získa absolvent akademický titul „inžinier“ (Ing.).

 • Inžinierske denné štúdium v trvaní 2 rokov, končí štátnou skúškou a akademickým  titulom „inžinier" (Ing.). Na druhom stupni môže začať uchádzač študovať až po získaní akademického  titulu „bakalár" na prvom stupni.


Všeobecné informácie k prijímacej skúške

bez prijímacích skúšok na základe dosiahnutých výsledkov z I. stupňa štúdia, resp. z výsledkov II. stupňa štúdia (v prípade súvislého štúdia) a na základe plánovaných počtov pre prijatie uchádzačov. • Deň otvorených dverí

  04.02.2022

 • Podanie prihlášky na štúdium

  17.01.2022 - 31.05.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
90


Aktuálny počet podaných prihlášok:
4


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia výpisu absolvovaných predmetov pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

budú automaticky vygenerované po podaní elektronickej prihlášky

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Matej Hýroš – matej.hyros@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 28.01.2022 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje