Výkonové elektronické systémy

Štúdium umožňuje získať absolventovi vedomosti v oblasti výkonovej a aplikovanej elektroniky, programovania a využitia výpočtovej techniky, elektrických pohonov, elektrickej trakcie, elektroenergetiky, riadenia elektrizačných sústav a informačných systémov v elektroenergetike, ovláda základy ekonomických metód pre prevádzku systémov, má znalosti z práva, psychológie a manažmentu kvality. Študium je ukončené štátnou skúškou, ktorej súčasťou je obhajoba diplomovej práce.Uplatnenie absolventov

Absolvent má vedomosti z predmetov teoretického základu rozvinuté v oblasti výkonovej a aplikovanej elektroniky, programovania a využitia výpočtovej techniky, elektrických pohonov, elektrickej trakcie, elektroenergetiky, riadenia elektrizačných sústav a informačných systémov v elektroenergetike, ovláda základy ekonomických metód pre prevádzku systémov, má znalosti z práva, psychológie a manažmentu kvality. Absolvent je spôsobilý na samostatné projekčné, konštruktérske a návrhové práce, rozhodovať o koncepčných otázkach a riadení veľkých organizačných celkov. Absolvent má uplatnenie v projektovaní, riadení, konštrukcii a prevádzke priemyselných podnikov, železníc, mestskej hromadnej dopravy, vo všetkých oblastiach elektroenergetiky, v projekčných a výskumných ústavoch a ďalších organizáciách správneho, výrobného, prevádzkového alebo opravárenského charakteru.

Softvérové zručnosti: Freescale ARM, Texas Instruments DSP, ANSI C jazyk, EAGLE, OrCADPSpice, PLECS, LabVieW, Simulink,COMSOL, VHDL ISE Desing Suite. dSpace, Texas Instruments Education Madules.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkouprijatia na inžinierske štúdium (študijný program druhého stupňa) je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (Bc.), (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z.) ku dňu prijímacieho konania.

Ďalšou podmienkou prijímania na štúdium inžinierskych študijných programov (študijné programy druhého stupňa) na Elektrotechnickú fakultu ŽU v Žiline pre akademický rok 2018/2019 je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (Bc.) v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore.

V súlade s § 57 zákona č. 131/2002 Z. z. a § 20 Štatútu EF ŽU v Žiline sa prijímacie konanie na inžinierske študijné programy na EF ŽU v Žiline v akademickom roku 2018/2019 bude riadiť týmito zásadami:

Prijímacie konanie na Elektrotechnickej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline pre akademický rok 2018/2019 sa uskutoční formou výberového konania. Vo výberovom konaní sa posudzuje odborná spôsobilosť uchádzačov o inžinierske štúdium na základe dosiahnutých výsledkov a obsahu predchádzajúceho vysokoškolského štúdia. Doplňujúce informácie

Pri nesplnení základných podmienok pre prijatie na štúdium, nezaslaní požadovaných príloh alebo dokladu o zaplatení na uvedené číslo účtu a uvedený variabilný symbol, resp. ak z údajov v prihláške nie je možné posudzovať požadované kritériá pre prijatie na štúdium, nebude prihláška akceptovaná. Poplatok za prijímacie konanie sa v prípade neúčasti, či neúspešnosti v prijímacom konaní uchádzačovi nevracia.

dvolanie proti rozhodnutiu dekana o prijatie na štúdium - pre všetky stupne štúdia:

Uchádzač môže požiadať o preskúmanie rozhodnutia dekana do ôsmich dní od doručenia rozhodnutia dekana (§ 58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Ak sa chce uchádzač o štúdium zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách ŽU, prihlášku je potrebné podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku.

Poznámka: Aj v prípade elektronickej prihlášky je potrebné prihlášku vytlačiť, podpísať, doložiť požadované prílohy a doklad o úhrade poplatku – následne ju zaslať poštou na hore uvedenú adresu do určených termínov!Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity.Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači zČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný vČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebočeský jazyk, sa vyžaduje spešne absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA).Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dohodách.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Bez výberového konania budú prijatí uchádzači ktorí dosiahli hodnotu váženého študijného  priemeru  max. 2,00 vrátane.

Do výberového konania budú zaradení všetci ostatní uchádzači, ktorí nespĺňajú hore uvedené kritérium.

Výberové konanie na inžiniersky stupeň pozostáva z hodnotenia výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského vzdelania 1. stupňa – vážený študijný priemer. Vytvorenie poradia uchádzačov na prijatie na inžinierske štúdium sa vykoná podľa hodnoty váženého študijného priemeru.

Pri prijímaní budú uprednostnení a prijímaní uchádzači v poradovníku s najnižšími poradovými číslami určeným podľa vyhodnotenia výsledkov výberového konania až do naplnenia plánovanej kapacity študijného programu.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Peter Braciník, PhD., prodekan EF pre vzdelávanie, tel.: 041/513 2057, fax: 041/513 1515, e-mail: peter.bracinik@fel.uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač o štúdium inžinierskych študijných programov vyplní Prihlášku na vysokoškolské štúdium -2. stupeň. Uchádzač uvedie v prihláške názov len jedného inžinierskeho študijného programu, o štúdium ktorého sa uchádza. Prihláška sa podáva na každý študijný program zvlášť.

Prílohy k prihláške na inžinierske štúdium:

-        potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,

-        údaje o výsledkoch predchádzajúceho štúdia:

●   pre uchádzačov, ktorí boli alebo sú študentmi bakalárskeho štúdia na EF ŽU v Žiline, doplní údaje
k prihláške na 2. stupeň štúdia Referát pre vzdelávanie EF ŽU v Žiline,

●   ostatní uchádzači priložia k prihláške výpis predmetov a známok získaných počas predchádzajúceho
vysokoškolského štúdia potvrdený fakultou alebo vysokou školou, ktorá výpis vydala; do termínu prijímacieho konania predložia ešte doklady o ukončení vysokoškolského štúdia 1. stupňa (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu).Forma prijímacej skúšky

výberové konanie • Deň otvorených dverí

  08.02.2018

 • Podanie prihlášky na štúdium

  21.06.2018

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 29.06.2018

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Povinné prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 450 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:      20,00  €  - treba uhradiť za každú prihlášku zvlášť na adresu: Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina                                                                                             banka:  Štátna pokladnica

 číslo účtu v tvare IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917

 konštantný symbol:    0308

 variabilný symbol:       10331 - denné bakalárske štúdium

                                  10391- externé bakalárske štúdium

                                  10332 - denné inžinierske štúdium

                                  10333 - doktorandské štúdium

                                  10393 - externé doktorandské štúdium  

Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu, alebo poštovou poukážkou  na vyššie uvedený účet.

Doklad o úhrade: doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou!

 Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK74 8180 0000 0070 0026 9917.

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Emília Pekarová – emilia.pekarova@fel.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 26.10.2017 09:09

Upozorniť na neaktuálne údaje