Východoázijské jazyky a kultúry

Študijný program východoázijské jazyky a kultúry realizuje Katedra východoázijských štúdií. Štúdium zahŕňa areál východnej Ázie, so zameraním na jazyky a kultúry Číny, Japonska a Kórey. Štúdium ponúka prehľad teórie jazykov, dejín, literatúry, filozofie, náboženstva, kultúry a reálií celého vymedzeného areálu, ale zameriava sa dominantne na jeden jazyk východoázijskej oblasti.

Na začiatku štúdia si študent povinne zapíše jeden z troch modulov povinne voliteľných kurzov: čínsky, japonský alebo kórejský modul. V akademickom roku 2019/2020 katedra otvára japonský a kórejský modul. Pokročilé zvládnutie jednotlivých rovín jazykového systému zvoleného východoázijského jazyka a hlbšie vedomosti z dejín, filozofie, náboženstva, literatúry, kultúry a reálií príslušnej jazykovej oblasti študent získa absolvovaním povinne voliteľných kurzov zvoleného modulu.

Absolvent zvládne počas bakalárskeho stupňa štúdia v japonskom module japonský jazyk slovom a písmom na úrovni N3 medzinárodnej skúšky z japonského jazyka Nihongo nórjoku šiken. Vedomosti z japonského jazyka si osvojí s ohľadom na jeho sociolingvistické a psycholingvistické špecifiká. Ovláda tri štvrtiny (1500) z celkového počtu znakov skupiny Džójó kandži, ktoré je schopný využívať v základných rovinách písomného prejavu. Získa teoretické a praktické vedomosti z obchodnej japončiny, zoznámi sa s jazykom masmédií a odborných textov, spozná zásady japonskej korešpondencie. Nadobudne schopnosť komunikovať v tomto jazyku slovom aj písmom na pokročilej úrovni a schopnosť prekladať jednoduchšie umelecké a odborné texty z tohto jazyka do slovenčiny. Má prehľad o vývine a charaktere japonskej spoločnosti, kultúry, literatúry a myslenia a aktuálnych trendoch súčasného vývoja v Japonsku.

Vybraní študenti s vynikajúcimi výsledkami majú možnosť ročného štúdia na japonských univerzitách.

Absolvovaním kurzov v kórejskom študijnom module študent ovláda na úrovni pokročilý jednotlivé roviny (fonetickú, morfosyntaktickú a lexikálnu) jazykového systému kórejského jazyka a niektoré funkčné štýly v konfrontácii so slovenským jazykom. Zoznámi sa s historickými i súčasnými podobami jazyka: klasický a stredoveký jazyk, súčasná hovorová a knižná kórejčina, jazyk masmédií a odborných textov. Nadobudne schopnosť komunikovať v tomto jazyku slovom aj písmom na pokročilej úrovni a schopnosť prekladať jednoduchšie umelecké a odborné texty z tohto jazyka do slovenčiny.

Súčasťou bakalárskeho štúdia v kórejskom module študijného programu Východoázijské jazyky a kultúry sú aj kurzy venované kórejským dejinám od najstarších čias do súčasnosti, prednášky o semináre o klasickej aj modernej kórejskej literatúre, ako aj tradičnej filozofii a náboženstve, ktoré študentom ponúkajú poznatky o kultúrno-historickom vývoji Kórey v minulosti a aktuálnych trendoch.Uplatnenie absolventov

Absolventi sa môžu uchádzať o zamestnanie v kultúrno-spoločensky zameraných inštitúciách, v diplomacii, v cestovnom ruchu, ako aj v rozličných oblastiach súkromného sektora (domáce a zahraničné firmy).Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky.

Bližie informácie nájdete na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/Doplňujúce informácie

Znalosť japonského, resp. kórejského jazyka sa nevyžaduje, ale zorientovanie v reáliách, kultúre a jazyku je vhodným východiskom pre úspešné štúdium. Nevyhnutným predpokladom pre štúdium je znalosť anglického jazyka na úrovni B2 podľa Európskeho referenčného rámca.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky s výnimkou štipendistov vlády SR, u ktorých prijímacia skúška môže mať aj formu prijímacieho kolokvia, ktoré uskutočňuje príslušná katedra, resp. katedry v súlade s platnými pravidlami prijímacích skúšok na FiF UK.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky, resp. všetci prihlásení uchádzači.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzači so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia lekára alebo psychológa, resp. špeciálneho pedagóga) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Tlačivo žiadosti sa nachádza na stránke http://fphil.uniba.sk/studium/uchadzac-prijimacie-konanie/bakalarske-studium/informacie-pre-uchadzacov-so-specifickymi-potrebami/
Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať výber študijného programu a špecifické požiadavky s fakultnou koordinátorkou pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
tel.: 02/5933 9111,  e-mail: milica.schraggeova@uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Pre prijatie na  otvárané  študijné programy (ďalej len ŠP) je uchádzač  povinný absolvovať Národnú porovnávaciu skúšku (ďalej len NPS), ktorú zabezpečuje  spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. (okrem študijného programu slovakistické štúdiá pre zahraničných študentov).  Národná porovnávacia skúška pre väčšinu študijných programov obsahuje test všeobecných študijných predpokladov (ďalej len VŠP), pre niektoré študijné programy je okrem testu VŠP uchádzač povinný absolvovať aj jazykový test, realizovaný spoločnosťou www.scio.cz, s. r. o.  (anglický jazyk, nemecký jazyk a španielsky jazyk). Pre študijný program východoázijské jazyky a kultúry uchádzač absolvuje okrem testu VŠP aj test z anglického jazyka a pre  študijný program stredoeurópske štúdiá  absolvuje iba test z anglického jazyka. Pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje. Pre uchádzačov o študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia, psychológia, slovakistické štúdiá a žurnalistika  sa skúška špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizuje na fakulte.Forma prijímacej skúšky

Na študijný program východoázijské jazyky a kultúry budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov a testu z anglického jazyka v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.  • Podanie prihlášky na štúdium

    02.01.2019 - 28.02.2019

  • Konanie prijímacej skúšky

    08.12.2018 - 25.05.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
25


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • potvrdenie o úhrade poplatku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Kód banky:
8180
Účet: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 26
Špecifický symbol: vygenerovaný systémom elektronickej prihlášky UK v Bratislave
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:

Názov banky:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA
IBAN:
SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Daniel Madarás – madaras@fphil.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 14.01.2019 17:40

Upozorniť na neaktuálne údaje