Všeobecné veterinárske lekárstvo

Na študijnom programe všeobecné veterinárske lekárstvo je učebný plán zameraný hlavne na diagnostiku, terapiu a prevenciu chorôb spoločenských a hospodárskych zvierat. Súčasťou učebných plánov je výučba ekológie a ochrany životného prostredia. Tento študijný program bol evalvovaný odbornou komisiou Európskeho spoločenstva v r. 1997 a reevalvovaný v roku 2005 a v plnom rozsahu vyhovuje normám EÚ.

Súčasný štatút univerzity na základe rozhodnutia European Committee of Veterinary Education (ECOVE) je "evalvovaná" a "akreditovaná".
 



Uplatnenie absolventov

Študijný program všeobecné veterinárske lekárstvo - absolventi nájdu uplatnenie ako štátny, súkromný veterinárny lekár, riadiaci pracovník v živočíšnej výrobe, v zariadeniach Ministerstva obrany Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, v plemenárstve, pri ochrane štátnych hraníc, ekológie, v ochrane a v tvorbe životného prostredia, vedeckovýskumnej, vývojovej činnosti a v školstve, vo výrobe biopreparátov, liečiv, na styčných úsekoch s humánnou medicínou a so zdravotnou službou.



Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijatie uchádzača o štúdium na UVLF v Košiciach je podmienené získaním úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a úspešným absolvovaním prijímacieho konania, vrátane prijímacích testov, ak neboli stanovené iné podmienky. Poradie uchádzačov sa stanoví na základe počtu dosiahnutých bodov z testov z biológie a chémie.



Podmienky pre zahraničných študentov

rovnaké ako pre slovenských študentov



Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.

email: zuzana.kostecka@uvlf.sk



Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijatie uchádzača o štúdium na UVLF v Košiciach je podmienené získaním úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a úspešným absolvovaním prijímacieho konania, vrátane prijímacích testov, ak neboli stanovené iné podmienky. Poradie uchádzačov sa stanoví na základe počtu dosiahnutých bodov z testov z biológie a chémie.



Forma prijímacej skúšky

písomná, test



Testy

biológia, chémia



  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.02.2024 - 26.07.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    23.05.2024 - 15.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)
  • životopis (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 8950 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 8950 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Príjemca:                   UVLF v Košiciach

Banka príjemcu:       Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava

Účet:                           SK42 8180 0000 0070 0007 2225

Kód banky:                8180
VS:                             550324

ŠS:                              Rodné číslo uchádzača

Swift:                         SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Renáta Božíková – renata.bozikova@uvlf.sk
Posledná aktualizácia: 16.11.2023 09:11

Upozorniť na neaktuálne údaje