Všeobecné lekárstvo

Uplatnenie absolventov

Absolvent ovláda základné princípy medicíny a tieto je schopný uplatniť vo svojom povolaní, ovláda základné spôsoby lekárskeho vyšetrovania s použitím jednoduchšej prístrojovej techniky a základných laboratórnych a vyšetrovacích metód a ich interpretáciu vrátane diagnostiky, diferenciálnej diagnostiky a liečby častejšie sa vyskytujúcich chorôb. Pri život ohrozujúcich stavoch ovláda aj základy poskytovania kvalifikovanej pomoci. Je schopný pod odborným vedením skúseného lekára zabezpečovať zdravotnícku starostlivosť na príslušnej úrovni organizačnej štruktúry, je pripravovaný aj pre pôsobenie v primárnej zdravotníckej starostlivosti, ovláda základné princípy a organizáciu zdravotníctva, základné medicínske právne normy potrebné pre výkon povolania, čím získa predpoklady, aby po splnení predpísanej praxe, postgraduálneho štúdia a skúškach získal špecializáciu v jednotlivých medicínskych odboroch alebo sa mohol uplatniť v medicínskom výskume. Absolventom študijného programu Všeobecné lekárstvo pre prípravu regulovaného povolania je v rámci platnej legislatívy zabezpečené automatické uznanie diplomu v krajinách EU.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Ďalšou podmienkou je úspešné vykonanie prijímacej skúšky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Ľubica Bánovčinová, PhD.

tel.: 043/2633 429

e-mail: banovcinova(at)jfmed.uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
  • fakulta vyžaduje elektronickú registráciu prihlášky podľa pokynov zverejnených na webovej stránke fakulty www.jfmed.uniba.sk

 

 

 

 Forma prijímacej skúšky

písomná, online testTesty

biológia a chémia  • Podanie prihlášky na štúdium

    30.11.2021 - 17.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
150


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 10900 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 10900 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 70 €
elektronická prihláška: 70 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Eva Tišliarová – eva.tisliarova@jfmed.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 20.09.2021 14:15

Upozorniť na neaktuálne údaje