Všeobecná a experimentálna psychológia

Predmety jadra tvoria nosnú časť znalostí pre 3. stupeň tvoria rozsah 76,6% kreditov a sú viazané na:

-          študijnú časť

-       celofakultný doktorandský seminár

-       dizertačná skúška

-       experimentálna psychológia

-       kognitívna psychológia

-       metodológia výskumu

-       seminár k dizertačnej práci I. – V. (u externého štúdia 1. – VII.)

-       štatistika

-          vedeckú a pedagogickú časť

-       pedagogická činnosť I.

-       vedecká práca publikovaná v svetovom jazyku v zahraničnom recenzovanom vedeckom zborníku/časopise/zborníku zo  zahraničnej konferencie

-       obhajoba dizertačnej práce

Študijná časť prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa a  pozostáva z ďalších

špecializovaných doktorandských prednášok a seminárov. Ide o prehĺbenie teoretických vedomostí z povinne voliteľných predmetov: História experimentálnej psychológie, Kvantitatívne a Kvalitatívne metódy výskumu, Príprava vedeckej štúdie, Teórie mysle a Vysokoškolská pedagogika. Z výberových predmetov majú možnosť si študenti zvoli predmety Odborné texty v anglickom a nemeckom jazyku a Súčasné trendy v psychológii.

V rámci vedeckej a pedagogickej časti by mal študent viesť záverečnú prácu bakalárskeho štúdia, podieľať sa na pedagogickej činnosti, ako aj mať samostatné štúdium odbornej literatúry podľa odporúčaní školiteľa. Ďalej vedecká časť pozostáva z individuálnej alebo tímovej vedeckej práce, zameranej na tému dizertačnej práce; v konkrétnej podobe sú to činnosti (aktivity) podľa študijného programu doktorandského štúdia, prezentácia výsledkov na domácich aj na medzinárodných vedeckých podujatiach, publikovanie výsledkov v domácich aj medzinárodne akceptovaných časopisoch. Účasť na riešení vedeckého projektu – domáceho alebo zahraničného sú tiež súčasťou vedeckej činnosti doktoranda. V rámci výberových predmetov majú študenti možnosť podieľať sa na organizovaní vedeckých podujatí, redakčných a zostavovateľských prácach.

Dizertačnou skúškou a obhajobou dizertačnej práce študent preukáže schopnosť samostatne získať, rozvíjať a uplatňovať teoretické a praktické poznatky..Uplatnenie absolventov

Absolvent získava najnovšie informácie a zručnosti v oblasti výskumu kognitívnych procesov, motivácií a emócií s interfunkčným a interdisciplinárnym pohľadom a v celostnom historicko-sociálnom kontexte. Orientuje sa v histórii a súčasných smeroch psychológie ako bio-sociálnej vedy. Ďalej ovláda metodologické prístupy psychologického výskumu, vrátane pokročilých štatistických metód disciplíny. Doktorandské štúdium v rozsahu troch, resp. štyroch akademických rokov je zamerané tak, aby jeho absolvent bol odborne pripravený plniť úlohy vedy i praxe. Pôsobenie absolventov predloženého študijného programu je v súčasnej spoločnosti nezastupiteľné.

Všeobecná charakteristika

Absolvent získava najnovšie informácie a zručnosti v oblasti výskumu kognitívnych procesov, motivácií a emócií s interfunkčným a interdisciplinárnym pohľadom a v celostnom historicko-sociálnom kontexte. Orientuje sa v histórii a súčasných smeroch psychológie ako bio-sociálnej vedy. Ďalej ovláda metodologické prístupy psychologického výskumu, vrátane pokročilých štatistických metód disciplíny.

 

Teoretické vedomosti

Absolvent odboru všeobecná a experimentálna psychológia vedeckým výskumom prináša výsledky, ktoré sú prínosom pre všeobecnú psychologickú teóriu a metodológiu a rozvíjajú ju.

 

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent odboru všeobecná a experimentálna psychológia si osvojí:

Princípy a metódy vedeckej práce v psychologickom výskume, vedecké formulovanie problému, princípy voľby adekvátnej kvantitatívnej či kvalitatívnej metodológie výskumu, štatistické a kvalitatívne vyhodnotenia výskumov a interpretácie výsledkov; tiež ich prezentácie na úrovni danej medzinárodnými publikačnými kritériami. Absolvent si osvojí zásady vedeckej práce, dokáže výskum aplikovať v praxi, vedecky formulovať problém, pozná rôzne aspekty nových foriem odbornej komunikácie najmä s využitím moderných komunikačných technológií.

 

Vymedzenie oblastí uplatnenia absolventa: absolvent doktorandského štúdia študijného programu má možnosť efektívnejšie pracovať v oblasti psychológie, zároveň mu je umožnené aktívne a zodpovedne sa podieľať na riešení vedecko-výskumných úloh, ktoré môžu byť prínosom pre vedecké, spoločenské a kultúrne organizácie, v ktorých vykonáva svoju profesijnú prax. Absolvent sa dokáže uplatniť: v akademickej oblasti prípravy, koordinovania a vedenia domácich a medzinárodných vedeckých tímov, v rámci národných, európskych a inštitúcií pri vypracovaní expertíz a analýz, pri formulovaní vývojových trendov v psychologickej oblasti, ako autori publikácií v karentovaných domácich a zahraničných odborných periodikách, ako aktívni reprezentanti akademickej obce na domácich a medzinárodných odborných fórach, konferenciách a seminároch, v pedagogickom procese predstavujú kvalitný základ pre zvyšovanie kvality pedagogického pôsobenia v psychologických disciplínach na domácich a zahraničných univerzitách.

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

O štúdium môžu žiadať absolventi domácich alebo zahraničných vysokých škôl, ak majú ukončené magisterské štúdium.

Pri výberovom konaní budú uprednostnení absolventi, ktorí sa zúčastnili študentskej vedeckej

konferencie. Uchádzači sa prihlasujú na vypísané témy, ktoré sú zverejnené na webovej stránke Katedry psychológie FF UCM.

 

Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky prijímacieho konania a dobrá znalosť slovenského jazyka.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky prijímacieho konania a dobrá znalosť slovenského jazyka.

Doklady o vzdelaní vydané vysokou školou so sídlom mimo územia Slovenskej republiky alebo iným na to oprávneným orgánom podľa právnych predpisov príslušného štátu je možné uznať za rovnocenné s dokladmi vydanými vysokou školou v Slovenskej republike. Uznávanie zahraničných dokladov o vzdelaní je postup, v rámci ktorého sa posudzuje, či podmienky na vydanie dokladu o vzdelaní, ktorý sa má uznať, sú rovnocenné s podmienkami na vydanie dokladov o vzdelaní podľa zákona o vysokých školách v Slovenskej republike.

O uznaní dokladov o vzdelaní vydaných zahraničnou vysokou školou rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky, Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní (poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava), resp. vysoká škola v Slovenskej republike, ktorá uskutočňuje štúdium v študijných programoch v rovnakých alebo príbuzných študijných odboroch, ako sú uvedené na predložených dokladoch o vzdelaní.

Právne predpisy, v zmysle ktorých sa realizuje uznanie dokladu o vzdelaní, sú: Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 106, ods. 1 - 6) a Vyhláška MŠ SR č. 238/2005 Z. z. o postupe pri uznávaní dokladov o vzdelaní.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Andrea Baranovská, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzač si môže podať prihlášky na štúdium viacerých študijných programov, na jednej prihláške uvedie iba jeden študijný program. Poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne na číslo účtu fakulty  bankovým prevodom a doklad nalepí na 3. stranu prihlášky. Prihlášku je potrebné vytlačiť na formát A3. Termín prijímacej skúšky stanovuje dekan fakulty a nie je možné ho meniť.Forma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie má charakter výberového konania, a to formou rozhovoru, kde uchádzač prezentuje svoje motívy, predpoklady na štúdium, projekt dizertačnej práce ako aj znalosti cudzieho jazyka. Uchádzač sa stáva študentom doktorandského štúdia po úspešnom absolvovaní výberového konania a po zápise na doktorandské štúdium na základe prijímacieho dekrétu dekana fakulty. • Deň otvorených dverí

  29.01.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.12.2019 - 31.05.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  01.06.2019 - 31.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Povinné prílohy
 • overený vysokoškolský diplom v totožnom, alebo príbuznom odbore a programe (papierová forma)
 • vysvedčenia o štátnej skúške (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o absolvovanej praxi (uchádzač o externé štúdium predloží potvrdenie o zamestnaní v odbore). (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1375 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Poplatok uhradí uchádzač za každú podanú prihlášku osobitne na číslo účtu fakulty  bankovým prevodom a doklad nalepí na 3. stranu prihlášky. Prihlášku je potrebné vytlačiť na formát A3.

 

Poplatok za prijímacie konanie:       40 € 

Elektronické podanie prihlášky:       35 € 

 

Prihlášku  možno podať:

a)   poštou na adresu:             Študijné oddelenie  UCM

 FF UCM v Trnave, Nám. J. Herdu 2, 917 01   Trnava,

b)   osobne:                            v podateľni UCM v Trnave

c)   elektronicky

 

Banka:                        Štátna pokladnica
Účet:                           7000071919/8180
Variabilný symbol:    21907
Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol:   rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:              SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                        SPSRSKBAXXX

Školné v študijných programoch externého štúdia:

Na  základe  opatrenia  Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky           zo 17. júla 2017 č. 2017-4747/33569:10-15A0, ktorým sa ustanovuje suma maximálneho ročného školného na akademický rok 2018/2019 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách, ktoré nadobudlo účinnosť  1. septembra 2017, stanovuje rektor UCM v Trnave na návrh dekanky FF UCM v Trnave školné v uvedených študijných programoch v  externej forme štúdia nasledovne:

      - PhD. študijné programy:

- 1 375 € (štvorročné študijné programy).

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 03.04.2019 10:12

Upozorniť na neaktuálne údaje