Voľné výtvarné umenie

Doktorandské štúdium  prebieha v dennej 3- ročnej forme. Pozostáva z individuálneho študijného plánu. Je zakončené dizertačnou skúškou a obhajobou dizertačnej práce ( ArtD.).Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského štúdia Fakulty výtvarných umení Akadémie umení  je výtvarný umelec - doktor umenia, spolupodieľajúci sa na tvorbe koncepcií v odbore Umenie - výtvarné. Je pripravený na samostatnú tvorivú a teoretickú umeleckú činnosť a medzinárodnú konfrontáciu v oblasti vizuálneho umenia. Je spôsobilý spolupracovať v tímovej realizácii umeleckých projektov, vie teoreticky analyzovať výtvarnú tvorbu v kontexte súčasnej filozofie umenia a je schopný viesť odbornú komunikáciu v jednom zo svetových jazykov.  Úroveň teoretických znalostí a tvorivých schopností, ktoré absolvent získal a rozvíjal v priebehu štúdia ho predurčuje k odbornej a kvalifikovanej tvorivej činnosti prispievajúcej k vývoju a výskumu výtvarného umenia. Absolvent doktorandského študijného programu Voľné výtvarné umenie sa môže uplatniť predovšetkým ako výtvarný umelec v slobodnom povolaní, ako vysokoškolský učiteľ v odbore Umenie-výtvarné.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Nevyhnutnou podmienkou na prihlásenie sa na doktorandské štúdium je úspešné absolvovanie vysokoškolského štúdia II. stupňa v odbore Umenie-výtvarné, alebo v iných príbuzných odboroch.
 • Uchádzač musí uvedenú skutočnosť dokumentovať pred prijímacím pohovorom overenými kópiami dokladov o dosiahnutom vzdelaní.

 • Počas príjmacieho konania uchádač ústne obhajuje projekt svojej dizertačnej práce, ktorú zároveň písomne predloží príjmacej komisii vypracovanú v slovenskom (českom) a v anglickom jazyku. Zámer prezentovaného projektu  musí byť v súlade s vybranou  témou školiteľa, ku ktorému sa uchádzač hlási. Uchádzač musí preukázať schopnosti a predpoklady k samostatnej výskumno-umeleckej činnosti, znalosti z teórie a dejín výtvarného umenia, s dôrazom na danú tému. Doterajšiu umeleckú činnosť musí dokumentovať svojim portfóliom.

 

 Doplňujúce informácie

Všetky informácie týkajúce sa prijímacieho konania na akademický rok 2021/2022 sú uverejnené na www.fvu.aku.sk.

 Podmienky pre zahraničných študentov
 • Podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Roman Schwartz

e-mail: roman.schwartz@aku.sk

tel.: +421 48 4320 508Všeobecné informácie k prijímacej skúške
  • Dekan fakulty vypíše najmenej dva mesiace pred termínom podávania prihlášok na doktorandské štúdium témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať.
  • Z dôvodu pandémie COVID-19 forma prijímacích skúšok bude oznámená v závislosti od opatrení, ktoré budú platiť v čase prijímacích skúšok.

     Forma prijímacej skúšky
  • TEST Z CUDZIEHO JAZYKA - Anglický jazyk / Nemecký jazyk / Španielsky jazyk (maximálne 30 bodov)
   1. Preklad a pochopenie odborného textu; 
   2. Stručná prezentácia projektu dizertačnej práce v cudzom jazyku - aj v písomnej podobe;

  Znalosť cudzieho jazyka je podmienkou pre doktorandské štúdium. Uchádzač môže preukázať jeho znalosť dokladom o vykonaní štátnej jazykovej skúšky. Podmienkou na získanie bodov za cudzí jazyk je: štátna skúška z jazykovej školy alebo vysokej školy; pre anglický jazyk The First Cambrige Certificate, TOEFL, osvedčenie o absolvovaní akreditovaného štúdia Akadémie vzdelávania; pre iné svetové jazyky medzinárodne uznávané certifikáty. Certifikát posúdi pedagóg katedry teórie a dejín umenia a pridelí príslušný počet kreditov. Ten, kto sa nepreukáže týmto dokladom, podrobí sa na prijímacej skúške.

  • ÚSTNY POHOVOR 
   1. Hodnotenie úrovne portfólia umeleckej a publikačnej činnosti uchádzača a jeho prezentácia uchádzačom (maximálne 30 bodov)
   2. Projekt viazaný k téme dizertačnej práce (aj v písomnej podobe) a jeho prezentácia uchádzačom (maximálne 30 bodov)
   3. Rozprava členov komisie s uchádzačom o doktorandské štúdium. Úroveň vedomosti a orientácia z teórie a dejín umenia (maximálne 30 bodov)

  Celkovo je možné získať maximálne 120 bodov. Prijímacej skúške vyhovel uchádzač, ktorý získal minimálne 84 bodov - 70 % z celkového počtu.   Testy

  písomný test z anglického jazyka pozostávajúci z dvoch častí: preklad a pochopenie odborného textu, stručná prezentácia projektu dizertačnej práce  • Podanie prihlášky na štúdium

   29.04.2021

  • Konanie prijímacej skúšky

   - 26.05.2021

  Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
  Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

  Posielajte mi novinky

  Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
  4


  Prílohy
  • životopis (papierová forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • portfólio (papierová forma)
  • projekt dizertačnej práce (papierová forma)


  Ročné školné
  Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
  Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

  Poplatok za prijímacie konanie
  písomná prihláška: 30 €
  elektronická prihláška: 30 €

  Fakturačné údaje

  Banka: Štátna pokladnica
  Účet: 7000067813/8180

  IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813

  Variabilný symbol: 301

   

  Administratívny poplatok uhradí uchádzač bezhotovostným prevodom z účtu.

  Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FVU

   

  Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
  Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

  Posielajte mi novinky

  Detail študijného programu

  HelpDesk

  037 / 641 48 81
  0911 154 882
  0911 154 214

  helpdesk

  Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
  Posledná aktualizácia: 19.02.2021 12:06

  Upozorniť na neaktuálne údaje