Voľné výtvarné umenie

Je dvojročným pokračovaním bakalárskych študijných programov. Štúdium končí štátnou skúškou z dejín umenia a teórie umenia a praktickou diplomovou prácou. Absolventi získajú titul Mgr.art.Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského štúdia študijného programu Voľné výtvarné umenie je samostatne tvoriaci výtvarník v študijnom odbore výtvarné umenie. Dokáže reflektovať potreby súčasného umeleckého diania a je schopný tvoriť výtvarné diela a návrhy pre priemysel a architektúru. Absolvent sa dokáže  orientovať  vo sfére postmoderného výtvarného myslenia a zároveň si zachovať v procese hľadania vlastnej ľudskej a umeleckej identity vnútornú koherentnosť a rovnovážnosť. Je pripravený na profesionálnu a koncepčnú činnosť a medzinárodnú konfrontáciu v oblasti vizuálneho umenia.

Absolvent magisterského štúdia, odboru výtvarné umenie môže pokračovať v 3. stupni vysokoškolského štúdia. Po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia sa môže uplatniť aj ako učiteľ vo svojom odbore, je samostatne tvoriaci výtvarník v študijnom odbore umenie - výtvarné.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa je vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa v študijnom odbore Umenie - výtvarné, alebo v príbuznom odbore  zodpovedajúceho zamerania a úspešné absolvovanie prijímacieho pohovoru. V prípade, skoršieho termínu prijímacích pohovorov pred absolvovaním študijného programu 1. stupňa, bude uchádzač o magisterské štúdium prijatý len podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním študijného programu 1. stupňa. Doklad o absolvovaní študijného programu 1. stupňa je potrebné predložiť do desiatich dní po jeho absolvovaní, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium. Prihlášky na prijímacie konanie magisterského študijného programu je potrebné podať na predpísanom tlačive s konkretizáciou ateliéru, v ktorom sa študent uchádza o magisterské štúdium. 

Prijímací pohovor  obsahuje:

1. Predloženie umeleckého portfólia uchádzača.

portfólio obsahuje:

 • identifikačné údaje uchádzača,
 • prehľad doterajšej umeleckej činnosti (výstavy, workshopy, ocenenia)
 • povinná fotodokumentácia doterajšej umeleckej tvorby, CD – nosič, a pod.

2. Umelecký projekt.

projekt obsahuje:

 • ideový zámer, filozoficko – výtvarné východiská,
 • technologické spracovanie, spôsob realizácie a prezentácie,
 • rozsah  projektu minimálne1 normovaná strana

3. Ústny pohovor

 • predstavenie sa
 • prezentácia projektu
 • prezentácia portfólia
 • diskusia

 Komisia hodnotí z pohľadu  obsahovej štruktúry, koncepčnosti myslenia, aktuálnosti témy a vizuálnej úrovne portfólio, projekt a úroveň osobného pohovoru uchádzača.Doplňujúce informácie

Všetky informácie týkajúce sa prijímacieho konania na akademický rok 2021/2022 sú uverejnené na www.fvu.aku.sk.Podmienky pre zahraničných študentov
  • podmienky prijatia zahraničných uchádzačov sú totožné s podmienkami prijatia slovenských uchádzačov
  • Zahraniční uchádzači uhradia administratívny poplatok pri prezentácii.


   Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

   Mgr. Roman Schwartz,

   e-mail: roman.schwartz@aku.sk

   tel.: +421 48 4320 508   Všeobecné informácie k prijímacej skúške

   Požiadavky na prijímacie skúšky a spôsob ich uskutočnenia sú uvedené na webovej stránke www.fvu.aku.sk

   Z dôvodu pandémie COVID-19 forma prijímacích skúšok bude oznámená v závislosti od opatrení, ktoré budú platiť v čase prijímacích skúšok.

       Forma prijímacej skúšky

   talentová skúška   • Podanie prihlášky na štúdium

    21.05.2021

   • Konanie prijímacej skúšky

    - 09.06.2021

   Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
   Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

   Posielajte mi novinky

   Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
   30


   Prílohy
   • životopis (papierová forma)
   • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
   • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
   • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
   • potvrdenie o zaplatení poplatku za PK (papierová forma)


   Ročné školné
   Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
   Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

   Poplatok za prijímacie konanie
   písomná prihláška: 25 €
   elektronická prihláška: 25 €

   Fakturačné údaje

   Banka: Štátna pokladnica
   Účet: 7000067813/8180

   IBAN: SK50 8180 0000 0070 0006 7813

   Variabilný symbol: 301

   Administratívny poplatok uhradí uchádzač bezhotovostným prevodom z účtu. Informácie pre prijímateľa vyznačte : PP FVU

    

   Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
   Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

   Posielajte mi novinky

   Detail študijného programu

   HelpDesk

   037 / 641 48 81
   0911 154 882
   0911 154 214

   helpdesk

   Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
   Posledná aktualizácia: 19.02.2021 11:10

   Upozorniť na neaktuálne údaje