Vizuálne umenia

Magisterské štúdium na VŠVU sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov založených na súčasnom stave umenia a na rozvíjanie schopností, ich tvorivého uplatňovania pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu. Absolventi magisterského štúdia získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Štandardná dĺžka štúdia pre študijný program druhého stupňa je na VŠVU dva roky.

Záverečnou prácou magisterského štúdia je diplomová práca a štúdium je ukončené štátnou skúškou. Absolventom štúdia magisterského štúdia na VŠVU sa udeľuje akademický titul „magister umenia“ (v skratke „Mgr. art.“).Uplatnenie absolventov

Absolvent má predpoklady na uplatnenie v širokej umeleckej a kultúrnej prevádzke v domácom aj zahraničnom prostredí, vo verejných, či súkromných organizáciách. Môže pôsobiť ako samostatný vizuálny umelec s výstavnou praxou, člen tvorivých umeleckých tímov (s presahom aj v rámci iných odborov napr. architektúra, film, dizajn), pedagogicky vo vzdelávacích inštitúciách (ZUŠ, SŠUP, VŠ, galerijná pedagogika, lektorské činnosti a celoživotné vzdelávanie), odborník v kultúrnych inštitúciách (galérie, múzeá, divadlá, kultúrne a kreatívne centrá), pracovník v samospráve (oddelenia kultúry, vzdelávania, popularizácia kultúry, kultúrne inštitúcie v zahraničí), kreatívny pracovník v priemyselných a iných komerčných prevádzkach (reklamné a marketingové agentúry, kreatívna produkcia v kreatívnom priemysle).Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzač o magisterské štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent absolvoval bakalárske štúdium, t. j. študijný program prvého stupňa, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU.

V prípade, že sa prijímacie pohovory na VŠVU konajú pred absolvovaním študijného programu prvého stupňa, uchádzač je prijatý na magisterské štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním študijného programu prvého stupňa. Doklad o absolvovaní študijného programu prvého stupňa uchádzač predloží do desiatich dní po absolvovaní študijného programu prvého stupňa, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium, t. j. v septembri 2024 musí preukázať absolvovanie prvého stupňa predložením overenej kópie bakalárskeho diplomu a dodatku.

Pokiaľ vysoká škola vydáva doklady o vzdelaní po termíne zápisu (neskôr ako v septembri), neodporúčame študentom podávať si prihlášku, resp. podať si ju až ďalší akademický rok.

Informácie o magisterskom štúdiu poskytuje študijné oddelenie VŠVU:

Ing. Iveta Šmalová
02/59428511
smalova@vsvu.sk

Ing. Sylvia Kozáková
02/59428519
kozakova@vsvu.skDoplňujúce informácie

Uchádzač o magisterské štúdium na VŠVU sa môže prihlásiť maximálne na dva z nasledujúcich študijných programov (konkretizuje aj ateliér, do ktorého sa hlási!) - uchádzač zaplatí poplatok dvakrát. Uchádzač sa tiež môže prihlásiť do dvoch ateliérov v rámci jedného študijného programu – uchádzač platí poplatok len raz.

Študijný odbor: Umenie

Študijný program Vizuálne umenia – 61

 • špecializácia maliarstvo – 10
  – Ateliér 3EAM
  – Ateliér MAL+BY
  – Štvrtý ateliér
 • špecializácia grafika – 12
  – Ateliér ilustrácie a grafiky
  – Ateliér voľnej a farebnej grafiky
  – Ateliér voľnej grafiky
 • špecializácia fotografia – 10
  – Ateliér fotografia, realita, konštrukcia
  – Ateliér fotografie
  – Ateliér fotografia a kritická prax
 • špecializácia digitálne umenia – 3
  – Ateliér – Sprievodca Galaxiou
 • špecializácia intermédiá – 10
  – Ateliér intermédií
  – Ateliér priestorových komunikácií +
  – Ateliér vvv (vizuálne, verbálne, verejné)
 • špecializácia sochárstvo – 6
  – Socha v architektúre a vo virtuálnom priestore 
  – Ateliér voľného sochárstva
 • špecializácia sklo, keramika, šperk – 10
  – Ateliér keramiky
  – Ateliér skla
  – Ateliér – Kov a Šperk

Študijný program Dizajn – 36

 • špecializácia dizajn – 14
  – Ateliér experimentálneho dizajnu
  – Ateliér industrial dizajn
  – Ateliér interiérového dizajnu
  – Ateliér transport dizajn
 • špecializácia textilná tvorba – 10
  – Ateliér odevného dizajnu
  – Ateliér textilného dizajnu
  – Ateliér textilnej tvorby v priestore
 • špecializácia vizuálna komunikácia – 12
  – Ateliér Identita
  – Ateliér Multimédiá
  – Ateliér TypoLab
  – Ateliér Priestor

Študijný program architektonická tvorba – 12
– Ateliér architektúry II.
– Ateliér architektúry III.  
– Ateliér Architextúry: telo a priestor
– Ateliér Virtuálne štúdio

Študijný program reštaurátorská tvorba – 15
– Ateliér reštaurovania drevenej sochy
– Ateliér reštaurovania kamenných sôch a kamenných prvkov architektúry
– Ateliér reštaurovania textilu
– Ateliér reštaurovania výtvarných diel na papieri a iné médiá
– Ateliér reštaurovania fotografie
– Ateliér reštaurovania malieb

Študijný odbor: Vedy o umení a kultúre

 • Dejiny a prax súčasného umenia – 9


Podmienky pre zahraničných študentov

Všetci zahraniční uchádzači (s výnimkou českých) musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1.

Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium (september 2024)Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného magisterského študijného programu. Prijímací konanie hodnotí prijímacia komisia menovaná rektorom VŠVU pre každý študijný program osobitne.

Komisia posúdi individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky magisterského štúdia na VŠVU, rozhľad v problematike a v dianí v odbore, úroveň myslenia, jeho znalosti z dejín a teórie umenia. Komisia zohľadní aj dosiahnuté výsledky v absolvovanom bakalárskom študijnom programe (vážený študijný priemer v tomto štúdiu).

POSTUP  PRI  PODÁVANÍ  PRIHLÁŠKY:

1. krok: V období od 22. 3. 2024 do 22. 5. 2024 uchádzač o magisterské štúdium na VŠVU vyplní a elektronicky odošle elektronickú prihlášku (potvrdí ju v systéme). 

Elektronická prihláška je umiestnená: 

2. krok: Na mailovú adresu kozakova@vsvu.sk odošle nasledovné prílohy:

 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (napr. výpis platby z internetbankingu) – poplatok je nutné zaplatiť najneskôr 22. 5. 2024, pri platbe je nevyhnutné uviesť variabilný symbol, špecifický symbol a ako Poznámku alebo Doplňujúci údaj – MENO a PRIEZVISKO uchádzača; inak sa platba nespáruje
 • elektronická kópia bakalárskeho diplomu, v prípade diplomu vydaného v zahraničí aj s úradným prekladom do slovenského jazyka (s výnimkou českých dokladov)
 • elektronická kópia dodatku k diplomu alebo výpis absolvovaných predmetov s vypočítaným váženým študijným priemerom (uchádzači z inej vysokej školy ako VŠVU – žiadajú výpis na študijnom oddelení svojej školy), v prípade dokladu vydaného v zahraničí (okrem českých vysokých škôl) aj s úradným prekladom do slovenského jazyka alebo dodatku diplomu v anglickom jazyku
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium

       Viac informácií:
       https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

       https://www.slovensko.sk/sk/vyhladavanie?mod=search&q=uznanie+dokladu+o+vzdelani 

3. krok: Uchádzač  vloží v období medzi 31. 5. 2024 od 12.00 hod. do 17. 6. 2024 do 15.00 hod.:

 • portfólio uchádzača s anotáciami k dielam a jednotlivým projektom
 • motivačný list uchádzača by mal obsahovať zdôvodnenie vašej motivácie pre štúdium v konkrétnom ateliéri a popis rámcovej témy alebo problematiky, ktorou by ste sa chceli počas štúdia zaoberať
 • životopis

podľa pokynov, ktoré budú dňa 31. 5. 2024 zaslané na mailovú adresu uchádzača, ktorá bude uvedená v prihláške.

Prijímacie konanie sa uskutoční dňa 24. 6. 2024 pohovorom uchádzača s prijímacou komisiou (uskutoční sa prezenčne alebo online pre uchádzačov zo zahraničia, ktorí o to požiadajú). Prijímacia komisia hodnotí okrem pohovoru ďalej aj elektronicky dodané portfóliá s motivačnými listami, na základe ktorého sa preverujú individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky na magisterské štúdium na VŠVU, rozhľad v problematike a dianí, úroveň myslenia a znalosti v danom odbore.

Informácie o magisterskom štúdiu poskytuje študijné oddelenie VŠVU:

Ing. Iveta Šmalová
02/59428511
smalova@vsvu.sk

Ing. Sylvia Kozáková
02/59428519
kozakova@vsvu.skForma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie pozostáva z týchto častí:

 • portfólio uchádzača s anotáciami k dielam a jednotlivým projektom (portfólio je v elektronickej podobe).
 • motivačný list uchádzača špecifikovaný podľa študijných programov
 • pohovor s uchádzačom

Každý člen prijímacej komisie boduje portfólio, motivačný list a pohovor (v rozpätí 0 – 5 bodov), pričom na základe súčtu bodov od jednotlivých členov komisie je vytvorené poradie uchádzačov. Výsledky hodnotenia a poradie uchádzačov predkladá prijímacia komisia rektorovi VŠVU, ktorý rozhoduje o prijatí na štúdium študijného programu uskutočňovaného VŠVU. Rozhodnutie o prijatí dostane uchádzač v súlade so zákonom a predpismi VŠVU. • Podanie prihlášky na štúdium

  22.03.2024 - 22.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  24.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
61


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Poplatok vo výške 25 eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom:

 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Konštantný symbol: 0308
 • Špecifický symbol:“šesťmiestne číslo začínajúce číslom  24 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly”, príklad.: evidenčné číslo prihlášky má číslo 345, tak ŠS bude mať hodnotu 240345
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:
Majiteľ účtu: Vysoká škola výtvarných umení,
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Sylvia Kozáková – kozakova@vsvu.sk
Posledná aktualizácia: 21.03.2024 14:46

Upozorniť na neaktuálne údaje