Verejné zdravotníctvo

Uplatnenie absolventov
 • úrady verejného zdravotníctva (ÚVZ SR, RÚVZ)
 • nemocnice a zdravotnícke zariadenia: ochrana zdravia pacientov a pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach (nemocničný hygienik), stredný zdravotnícky manažment
 • výskumné ústavy so zameraním na: chronické a infekčné choroby, životné prostredie a zdravie, zdravie pri práci
 • poradne zdravia: podpora zdravého životného štýlu
 • inšpektoráty práce
 • štátna správa (odbory zdravotníctva, životného prostredia)
 • samospráva: problematika ochrany a podpory zdravia ľudí, vplyvy prostredia na zdravie, vysoké školy
 • zdravotné a sociálne poisťovne
 • komerčné poisťovne na úseku životného poistenia
 • neštátne organizácie zaoberajúce sa ochranou a podporou zdravia
 • inštitúty sociálnej starostlivosti
 • farmaceutické firmy


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- do dennej formy štúdia:

- úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,

- preukázanie zdravotnej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania dokladovaním potvrdenia od všeobecného lekára,

- riadne vyplnená e-prihláška, vytlačená  a podpísaná, doručená v stanovenom termíne so všetkými požadovanými dokladmi a uhradenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Neúplná, alebo nesprávne vyplnená prihláška nebude akceptovaná.

 Doplňujúce informácie

Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske a magisterské študijné programy v prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako je plánovaný počet.Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý z týchto študijných programov aj z iných závažných dôvodov.Podmienky pre zahraničných študentov

- uchádzač, ktorý úspešne ukončil úplné stredoškolské štúdium v zahraničí (okrem dokladov získaných v Českej republike) je povinný predložiť rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov získaných v zahraničí, ktoré vydá uchádzačovi príslušný okresný úrad, odbor školstva - bližšie informácie na webovej stránke SZU: https://eszu.sk/uchadzac-szu/ ,

- zahraničný uchádzač (okrem ČR) musí preukázať ovládanie slovenského jazyka doložením certifikátu ovládania slovenského jazyka na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky,Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzači o bakalárske štúdium v študijnom programe verejné zdravotníctvo:

budú prijatí bez prijímacích skúšokna základe študijných výsledkov počas štúdia na strednej škole. Do výsledkov štúdia zo strednej školy sa budú započítavať študijné priemery z koncoročných vysvedčení za 1. – 3. ročník (analogicky kvinta až septima pre gymnáziá s osemročným štúdiom),

- na základe tohto kritéria bude prijatých na štúdium prvých 30 uchádzačov s najlepším priemerom známok,

- výsledok rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí, bude oznámené uchádzačom poštou.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.

univerzitný koordinátor

Kontakt: e-mail: terezia.krcmeryova@szu.sk, tel.: +421 2 59 370 469

Bližšie informácie: https://eszu.sk/studium/studenti-so-specifickymi-potrebami/Všeobecné informácie k prijímacej skúške

- bez prijímacej skúšky !

- na každý študijný program musí byť podaná samostatná prihláška,

- prihlášku musíte zaregistrovať elektronicky cez akademický informačný systém MAIS na https://mais.szu.sk/eprihlaska (cez prehliadač Mozilla Firefox). Elektronickú prihlášku je potrebné po nahratí vytlačiť, podpísať a priložiť k nej všetky požadované prílohy a následne poslať na adresu:

* Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Pedagogický odbor, Limbová 12, 833 03  Bratislava

- uchádzači o bakalárske štúdium v e-prihláške vyplnia aj koncoročné známky za 1., 2., 3. ročník strednej školy  (analogicky kvinta až septima pre osemročné gymnáziá), v prípade nevyplnenia týchto údajov prihláška nebude akceptovaná.

K prihláške je potrebné priložiť:

- maturitné vysvedčenie (fotokópia overená u notára alebo na matrike),

   - uchádzači, ktorí ukončia stredoškolské štúdium v aktuálnom školskom roku, sú povinní poslať maturitné vysvedčenie ihneď  po jeho získaní, najneskôr do 15. 6. 2024 (na adresu *Pedagogického odboru SZU),

- koncoročné vysvedčenia za 1. – 3. ročník - analogicky kvinta až septima pre osemročné gymnáziá (fotokópie overené u notára alebo na matrike),

  - uchádzači, ktorí maturujú v aktuálnom školskom roku si dajú potvrdiť priemery z koncoročných vysvedčení za 1. až 3. ročník strednou školou, priamo vo vytlačenej verzii e-prihlášky (2. strana prihlášky),

  - od uchádzačov, ktorí maturovali v školskom roku 2022/2023 a skôr sa nevyžaduje potvrdenie známok strednou školou, ale notársky overené koncoročné vysvedčenia za 1. až 3. ročník,

-          potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania v danom študijnom programe, tlačivo na stiahnutie:

https://eszu.sk/wp-content/uploads/Dokumenty/szu/Potvrdenie-lekara-o-zdravotnej-sposobilosti-na-vysokoskolske-studium.pdf

- prihláška musí byť podpísaná.

K elektronickej prihláške je uchádzač povinný nahrať nasledovné doklady (pdf súbor):

- štruktúrovaný životopis,

- doklad o zaplatení poplatku 50,- € za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania,

- cudzinci priložia aj kópiu pasu (doklad o štátnom občianstve).

- v prípade, ak sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na univerzite, musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku samostatne,

Uchádzač s prihláškou neposiela rôzne diplomy, certifikáty a osvedčenia, nezohľadňujú sa v prijímacom konaní.Forma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky • Podanie prihlášky na štúdium

  29.02.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • doklad o platbe (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 550 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica 
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 1003008403

- správa pre prijímateľa: FVZ VZ a meno a priezvisko uchádzača

- poplatok uhradiť výhradne bankovým prevodom,

- doklad o zaplatení poplatku je potrebné priložiť k prihláške,

-  poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania je možné vrátiť len v prípade, ak fakulta študijný program neotvorí z dôvodu nízkeho počtu uchádzačov o štúdium.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ivan Širka – ivan.sirka@szu.sk
Posledná aktualizácia: 04.04.2024 21:32

Upozorniť na neaktuálne údaje