Verejné zdravotníctvo

Uplatnenie absolventov
 • úrady verejného zdravotníctva (ÚVZ SR, RÚVZ)
 • nemocnice a zdravotnícke zariadenia: ochrana zdravia pacientov a pracovníkov v zdravotníckych zariadeniach (nemocničný hygienik), stredný zdravotnícky manažment
 • výskumné ústavy so zameraním na: chronické a infekčné choroby, životné prostredie a zdravie, zdravie pri práci
 • poradne zdravia: podpora zdravého životného štýlu
 • inšpektoráty práce
 • štátna správa (odbory zdravotníctva, životného prostredia)
 • samospráva: problematika ochrany a podpory zdravia ľudí, vplyvy prostredia na zdravie, vysoké školy
 • zdravotné a sociálne poisťovne
 • komerčné poisťovne na úseku životného poistenia
 • neštátne organizácie zaoberajúce sa ochranou a podporou zdravia
 • inštitúty sociálnej starostlivosti
 • farmaceutické firmy


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- do dennej formy štúdia:

- úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,

- riadne vyplnená a podpísaná prihláška s požadovanými prílohami vrátene uhradeného poplatku za PKDoplňujúce informácie

Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske a magisterské študijné programy v prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako je plánovaný počet.Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý z týchto študijných programov aj z iných závažných dôvodov.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzači o bakalárske štúdium v študijnom programe verejné zdravotníctvo:

budú prijatí bez prijímacích skúšok na základe študijných výsledkov počas štúdia na strednej škole. Do výsledkov štúdia zo strednej školy sa budú započítavať študijné priemery z koncoročných vysvedčení za 1. – 3. ročník a polročného vysvedčenia zo 4. ročníka (analogicky kvinta až oktáva pre gymnáziá s osemročným štúdiom).

- na základe tohto kritéria bude prijatých na štúdium prvých 30 uchádzačov s najlepším priemerom známok.

- výsledok rozhodnutia o prijatí, resp. neprijatí, bude zaslaný uchádzačom poštou.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD., prodekankaVšeobecné informácie k prijímacej skúške

- bez prijímacej skúšky !

- prihlášku musíte zaregistrovať elektronicky cez akademický informačný systém MAIS na https://mais.szu.sk/eprihlaska (prehliadač Mozilla Firefox) a následne vytlačenú prihlášku s požadovanými prílohami poslať poštou,

- prihláška musí byť podpísaná.

K prihláške je potrebné priložiť:

- maturitné vysvedčenie - fotokópia overená u notára alebo na matrike,

- koncoročné vysvedčenia za 1. – 3. ročník a polročné vysvedčenie zo 4. ročníka (analogicky kvinta až oktáva pre gymnáziá s osemročným štúdiom),

- uchádzači v prihláške vyplnia koncoročné známky za 1.,2.,3. ročník strednej školy a  z polročného vysvedčenia zo 4. ročníka (analogicky kvinta až oktáva pre gymnáziá s osemročným štúdiom),

- životopis,

- potvrdenie lekára o zdravotnom stave - vyžaduje sa na prihláške alebo samostaný doklad,

- doklad o zaplatení poplatku 50,- €

- uchádzači, ktorí maturujú v tomto akademickom roku, predložia maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) do 15. 6. 2023,

- v prípade, ak sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na univerzite, musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku samostatne,

Uchádzač s prihláškou neposiela rôzne diplomy, certifikáty a osvedčenia, nezohľadňujú sa v prijímacom konaní.Forma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky • Podanie prihlášky na štúdium

  28.02.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica 
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 1003008403

- správa pre prijímateľa: FVZ VZ a meno a priezvisko uchádzača

- poplatok uhradiť výhradne bankovým prevodom,

- doklad o zaplatení poplatku je potrebné priložiť k prihláške,

- poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Danica Čapková – danica.capkova@szu.sk
Posledná aktualizácia: 06.10.2022 14:23

Upozorniť na neaktuálne údaje