Verejná správa

Uplatnenie absolventov

Druhý stupeň vysokoškolského štúdia v študijnom programe verejná správa poskytuje prehlbujúce a rozširujúce poznatky prejavujúce sa v schopnosti absolventov rozvíjať a precizovať teóriu verejnej politiky a verejnej správy, analyzovať ich súčasné princípy a tieto tvorivo uplatňovať v praxi. Absolventi dokážu uplatňovať získané vedomosti v procese organizácie a fungovania verejnej politiky a verejnej správy, osobitne v oblasti administratívnych procesov, spôsobov a techník rozhodovania, spracovania, interpretácie a vyhodnocovania informácií súvisiacich s verejnou politikou a verejnou správou za pomoci využitia základných vedeckých metód. Magisterské štúdium pripraví absolventov na najnáročnejšie odborné a analytické činnosti v oblasti verejnej politiky a verejnej správy a zároveň je prípravou na ich možné pôsobenie v riadiacich zložkách a inštitúciách verejnej politiky (vrátane sektorových politík) a verejnej správy (najmä štátnej správy a územnej samosprávy).Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Doplňujúce informácie

Externá forma štúdia je spoplatnená.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky pre prijatie na štúdium študentov zo zahraničia sú rovnaké ako pre študentov zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prihláška na štúdium musí obsahovať:

 1. riadne a úplne vyplnené tlačivo „Prihláška na štúdium na vysokej škole“.

 2. Výpis výsledkov štúdia študijného programu prvého stupňa.

 3. Úradne overenú fotokópiu vysokoškolského diplomu alebo dokladu o udelení titulu bakalár („Bc.“).

 4. Uchádzači, ktorí štátnu záverečnú skúšku 1. stupňa vysokoškolského štúdia vykonajú v ak. r. 2017/2018, sú povinní dodržať termín na podanie prihlášky na štúdium a úradne overené doklady o úspešnom absolvovaní vysokoškolského štúdia 1. stupňa, a to diplom, alebo doklad o udelení titulu („Bc.“) a výpis absolvovaných predmetov štúdia zaslať najneskôr do 10. 07. 2018.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium študijného programu verejná správa:

  1. ukončenie bakalárskeho stupňa študijného programu verejná správa v odbore verejná politika a verejná správa alebo v príbuznom odbore.

  2. Príbuznosť absolvovaného študijného odboru sa posudzuje podľa zhody s bakalárskym študijným programom verejná správa na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach. Požaduje sa, aby študijný program, ktorý uchádzač absolvoval, obsahoval minimálne v súhrne 60 % povinných predmetov a povinne voliteľných predmetov študijného programu verejná správa na Fakulte verejnej správy UPJŠ v Košiciach.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.
Popradská 66, 040 11 Košice
telefón: +421 915 992 374
e-mail: gabriela.kravcakova@upjs.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Deň otvorených dverí

  22.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  01.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 534 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Údaje o platbe administratívneho poplatku na účet vedený v Štátnej pokladnici:

IBAN:  SK5881800000007000086002

SWIFT:

 • SPSRSKBA (pre platbu zo SR a krajín EÚ)
 • SUBASKBX  (pre platbu mimo krajín EÚ)

Variabilný symbol pre magisterské štúdium: 4972             
Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomenej čiary (napr. 1234567890)

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Jana Ličková – jana.lickova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 28.03.2019 11:05

Upozorniť na neaktuálne údaje