Verejná správa

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho štúdia študijného programu Verejná správa získavajú vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia efektívne pôsobiť v oblasti verejnej politiky a verejnej správy - vykonávať požadované pracovné úkony, riešiť problémy a prijímať rozhodnutia, spolupracovať s predstaviteľmi iných zložiek verejného života (sektora), spolupôsobiť pri príprave koncepčných materiálov a regulatívov vo verejnej politike, analyzovať efektívnosť verejnej politiky na úrovni národnej, regionálnej i miestnej, aktívne sa podieľať na reforme a modernizácii verejnej správy (štátnej správy, územnej samosprávy a verejnoprávnych korporácií).

Absolventi sú oprávnení na prácu profesionálneho manažéra v oblasti verejnej politiky (verejného sektora), resp. odborného pracovníka v oblasti verejnej správy.

Absolventi získajú vedomosti, ktoré im umožnia pochopiť verejnú politiku a verejnú správu ako interdisciplinárne vedné disciplíny na základe osvojenia si poznatkov z vedných odborov súvisiacich s verejnou politikou a verejnou správou - osobitne poznatkov z politológie, sociológie, práva a ekonómie. Následne absolventi nadobudnú prehľad o mieste a význame verejnej politiky a verejnej správy v demokratickom štáte z hľadiska ich legislatívnych základov a praktického uplatňovania (fungovania) s osobitným zreteľom na miesto a pozíciu Slovenska v politicko-administratívnom priestore Európskej únie.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Doplňujúce informácie

Absolvent bakalárskeho študijného programu môže na fakulte pokračovať v štúdiu v magisterskom študijnom programe "verejná správa" v dennej aj externej forme.

Externá forma štúdia je spoplatnená.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky pre prijatie na štúdium študentov zo zahraničia sú rovnaké ako pre študentov zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
 1. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (§ 56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 2. Uchádzači o bakalárske štúdium budú na štúdium študijných programov prijímaní bez vykonávania prijímacej skúšky.
 • Uchádzači budú prijímaní podľa počtu bodov v poradovníku zostavenom na základe výsledkov štúdia na strednej škole, absolvovaných jazykových testov a na základe dosiahnutých významných úspechov v súťažiach na krajskej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni.


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.
Popradská 66, 040 11 Košice
telefón: +421 915 992 374
e-mail: gabriela.kravcakova@upjs.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prihláška na štúdium musí obsahovať:

 1. riadne a úplne vyplnené tlačivo „Prihláška na štúdium na vysokej škole“. Životopis sa neprikladá.

 2. Strednou školou v prihláške potvrdené známky koncoročných vysvedčení a známky z polročného vysvedčenia v poslednom roku štúdia alebo do prihlášky doložiť notárom (matrikou) overené uvedené vysvedčenia.

 3. Úradne overené fotokópie dokladov o absolvovaní štátnej skúšky z cudzieho jazyka, resp. jazykový certifikát TOEFL, resp. jazykový certifikát Cambridge ESOL (ak testovanie uchádzač absolvoval).

 4. Úradne overené fotokópie diplomov (certifikátov) o účasti na súťažiach a olympiádach na krajskej, celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni (ak sa uchádzač súťaže zúčastnil).

Úradne overené (notárom alebo matrikou) maturitné vysvedčenie (nie originál) doručí uchádzač bezodkladne po získaní maturitného vysvedčenia, najneskôr týždeň pred zverejnením výsledkov prijímacieho konania.

Termín zverejnenia výsledkov: 14. 06. 2019

Dátum doručenia maturitného vysvedčenia do: 08. 06. 2018

  • Deň otvorených dverí

  22.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  05.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 450 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Údaje o platbe administratívneho poplatku na účet vedený v Štátnej pokladnici:

IBAN:  SK5881800000007000086002

SWIFT:

 • SPSRSKBA (pre platbu zo SR a krajín EÚ)
 • SUBASKBX  (pre platbu mimo krajín EÚ)

Variabilný symbol pre bakalárske štúdium:4971

Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomenej čiary (napr. 1234567890)

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Jana Ličková – jana.lickova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 28.03.2019 11:04

Upozorniť na neaktuálne údaje