Verejná správa

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu „Verejná správa“ sa môžu úspešne uplatniť ako odborní pracovníci v rôznych odboroch organizačných štruktúr verejnej správy a  v subjektoch zaoberajúcich sa najmä miestnym a regionálnym rozvojom, ako aj v iných verejnoprávnych inštitúciách (korporáciách) a mimovládnych neziskových organizáciách. Absolventi študijného programu „Verejná správa“ uvedeného  študijného odboru  sú spôsobilí vykonávať profesiu Odborný pracovník pre verejnú správu a regionálny.

Profil absolventov
Absolventi 1. stupňa VŠ,  študijného programu „Verejná správa“ v študijnom  odbore 8. Ekonómia a manažment sú schopní systemizovať a analyzovať aktuálne problémy verejnej správy. Majú základné poznatky z legislatívneho prostredia verejnej správy. Ovládajú metódy a techniky analýz vecných problémov vo verejnej správe a metódy riadenia uplatňované vo verejnej správe. Majú teoretické a praktické znalosti o hospodárstve štátu a jeho štruktúrach, organizačnej a inštitucionálnej štruktúre fungovania verejnej správy, ako aj znalosti o metódach a technikách získavania, spracovania a vyhodnocovania informácií a podkladov z oblasti verejnej ekonomiky, ako vedy skúmajúcej ekonomické aspekty verejného sektora na národnej, regionálnej a miestnej úrovni.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Fakulta nemá určené ďalšie podmienky na prijatie na štúdium v bakalárskych študijných programoch.Doplňujúce informácie

Vypísanie 2., prípadne ďalšieho kola prijímacieho konania zváži dekan fakulty.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú totožné s podmienkami prijatia študentov SR.

https://tnuni.sk/uchadzaci/uznavanie-dokladov-o-vzdelani/Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Eva Koišová, PhD., MBA, e-mail: eva.koisova@tnuni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacej skúšky.
 • Fakulta uprednostňuje podanie prihlášky cez https://e-prihlaska.tnuni.sk. Vyplnenú a potvrdenú e-prihlášku nie je potrebné tlačiť a posielať na študijné oddelenie fakulty. Uchádzač pošle len povinnú prílohu prihlášky:
  notárom alebo matrikou (nie strednou školou) overená fotokópia maturitného vysvedčenia.
 • Tohoroční maturanti doručia overenú kópiu maturitného vysvedčenia ihneď po jeho obdržaní, najneskôr v deň zápisu na štúdium.
 • Doklad o uznaní stredoškolského vzdelania absolvovaného na zahraničnej strednej škole predložia uchádzači najneskôrv deň zápisu na štúdium. (Uchádzačom z Českej republiky sa doklady uznávajú automaticky za rovnocenné bez ďalšieho úradného postupu).

 

Upozornenie pre uchádzačov:

 • Uchádzač nevypisuje do prihlášky predmety a výsledky absolvované počas strednej školy.
 • Do Akademického informačného systému sa zaeviduje e-prihláška len so stavom prihlášky  „uložená“.

Doplňujúce informácie:

 • Uchádzači s neuhradeným poplatkom nemôžu dostať rozhodnutie o prijatí.
 • Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na štúdium. Prihláška musí byť doručená do termínu určeného fakultou. Fakulta nezasiela oznámenie o zaevidovaní prihlášky. Či je uchádzač zaevidovaný v AISe si skontroluje v e-prihláške, stav prihlášky „preklopená“.
 • Dekan FSEV TnUAD vymenuje prijímaciu komisiu, ktorá bude pozostávať z predsedu a členov komisie.
 • O prijatí na štúdium rozhoduje dekan fakulty na základe rozhodnutia prijímacej komisie.
 • Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže do ôsmich dní odo dňa doručenia podať dekanovi fakulty žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
 • Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o prijatí, je povinný zapísať sa podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí na štúdium.
 • Podľa Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v platnom znení § 59 ods. 3 majú fakulty právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štúdium. Ak uchádzač informáciu v požadovanom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium.

Forma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky • Deň otvorených dverí

  20.02.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  23.11.2020 - 30.05.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 660 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 34 €
elektronická prihláška: 34 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas vygenerované systémom automaticky.

V prípade, že poplatok za prijímacie konanie nebude zaevidovaný v e-prihláške do 8 dní od úhrady, uchádzač zašle doklad na overenie vykonanej platby vedúcej učtárne na mail: maria.suletyova@tnuni.sk.

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Ľudmila Vázalová – ludmila.vazalova@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 18.09.2020 09:54

Upozorniť na neaktuálne údaje