Financie, bankovníctvo a investovanie

Professional profile of the graduates corresponds tothe requirements of financial institutions (e.g. banks, insurance, audit and investment companies) and enables them to apply for managerial positions in public and private sectors. The Faculty offers degrees on: a) Bachelor level (three/four years of study); and b) Master level (another two/three years of study).Uplatnenie absolventov

Absolventi sa uplatnia najmä ako odborní pracovníci v rôznych odboroch organizačných štruktúr verejnej správy všetkých stupňov, v subjektoch zaoberajúcich sa regionálnym a miestnym rozvojom manažmentom kultúry a v iných verejnoprávnych korporáciách a neziskových organizáciách. Sú schopní spolupracovať na projektoch ekonomického, sociálneho a kultúrneho rozvoja príslušnej úrovne verejnej správy a využívať metódy a nástroje hospodárskej, regionálnej a komunálnej politikyInformácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

fulfillment of the legislative condition, filing the application within the specified timePodmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači o štúdium v cudzom jazyku budú posudzovaní individuálne, v súlade s platnou legislatívou.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúškyKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Tatiana Soroková, PhD. tel.: 055/ 602 3306

email: Tatiana.Sorokova@tuke.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Úhrada je možná prevodným príkazom na účet.
 • Fakulta akceptuje štandardnú papierovú prihlášku (ŠEVT) alebo elektronickú prihlášku z rozhrania  https://eprihlaska.tuke.sk/ , na ktorej bude nalepený/doložený doklad o zaplatení poplatku a životopis.
 • Následne zašle uchádzačovi informáciu o prijímacom konaní s uvedením termínu prijímacích skúšok, resp. s možnosťou náhrady prijímacej skúšky.
 • Uchádzači, ktorí maturujú v súčasnom školskom roku, zašlú overené fotokópie maturitného vysvedčenia a vysvedčenia za posledný ročník poštou/osobne. Za predchádzajúce ročníky potvrdí na prihláške známky na vysvedčeniach škola. Na prijímacom konaní sú zvýhodnení študenti, ktorí absolvujú maturitu z matematiky.
 • Uchádzači, ktorí nematurujú v tomto šk. roku, doložia fotokópie vysvedčení z 1., 2. a 3. ročníka a overené fotokópie vysvedčenia zo 4. ročníka a maturitného vysvedčenia.
 • V prípade bilingválneho štúdia u uchádzačov, ktorí nematurujú v tomto školskom roku, je potrebné doložiť fotokópie vysvedčení z 1., 2., 3. a 4.ročníka a overené fotokópie vysvedčenia z 5. ročníka a maturitného vysvedčenia.


Forma prijímacej skúšky

no entrance examination • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  08.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 570 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 570 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Úhrada je možná len prevodným príkazom na účet.
Číslo účtu na poukázanie poplatku: IBAN: SK29 8180 0000 0070 0015 1417
Variabilný symbol: 2020
Konštantný symbol: 0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Libuša Révészová, PhD. – libusa.reveszova@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 20.01.2020 14:53

Upozorniť na neaktuálne údaje