Textilná tvorba

http://www.vsvu.sk/o-nas/katedry/katedra-textilnej-tvorby/

Magisterské štúdium na VŠVU sa zameriava na získanie teoretických a praktických poznatkov
založených na súčasnom stave umenia a na rozvíjanie schopností, ich tvorivého uplatňovania
pri výkone povolania alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského
študijného programu. Absolventi magisterského štúdia získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého
stupňa. Štandardná dĺžka štúdia pre študijný program druhého stupňa je na VŠVU dva roky.
Záverečnou prácou magisterského štúdia je diplomová práca a štúdium je ukončené štátnou
skúškou. Absolventom štúdia magisterského štúdia na VŠVU sa udeľuje akademický titul
„magister umenia“ (v skratke „Mgr. art.“).Uplatnenie absolventov

Študijný odbor – umenie:

 • textilná tvorba

Profil:

Absolvent magisterského štúdia študijného programu textilná tvorba získa teoretické a praktické poznatky, založené na štúdiu odevného a textilného dizajnu a rozvíja schopnosti ich uplatnenia v samostatnej tvorbe, alebo pri pokračovaní vo vysokoškolskom štúdiu podľa doktorandského študijného programu v študijnom odbore umenie. Je schopný koncepčnej a koordinačnej činnosti a medzinárodnej konfrontácie. Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia programu textilná tvorba dokážu analyzovať a navrhovať dizajn produktov, grafického dizajnu,  odevného a textilného dizajnu v oblastiach vymedzenými jednotlivými študijnými programami v odbore dizajn. Absolvent získava hlbšie znalosti v oblasti odevnej a textilnej tvorby, ktorá mu umožňuje riadiť tvorivé tímy pracovníkov a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia projektov. Predpokladá sa, že absolvent 2. stupňa študijného odboru dizajn ukončil prvostupňové štúdium v odbore dizajn, resp. v niektorom príbuznom študijnom odbore (študijný program 2. stupňa je so štandartnou dĺžkou štúdia dva roky).

Je pripravený vstúpiť do praxe ako:

samostatný tvorivý dizajnér, vedúci tvorivého tímu, po absolvovaný doplnkového pedagogického štúdia ako pedagóg odborných predmetov na základnej a strednej škole, pedagóg na vysokej škole.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzač o magisterské štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent absolvoval bakalárske štúdium, t. j. študijný program prvého stupňa, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU.

V prípade, že sa prijímacie pohovory na VŠVU konajú pred absolvovaním študijného programu prvého stupňa, uchádzač je prijatý na magisterské štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním študijného programu prvého stupňa. Doklad o absolvovaní študijného programu prvého stupňa uchádzač predloží do desiatich dní po absolvovaní študijného programu prvého stupňa, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium, t. j. v septembri 2021 musí preukázať absolvovanie prvého stupňa predložením overenej kópie bakalárskeho diplomu a dodatku.

Pokiaľ vysoká škola vydáva doklady o vzdelaní po termíne zápisu (neskôr ako v septembri), neodporúčame študentom podávať si prihlášku, resp. podať si ju až ďalší akademický rok.

Informácie o magisterskom štúdiu poskytuje študijné oddelenie VŠVU:

Ing. Iveta Šmalová
02/59428511
smalova@vsvu.sk

Ing. Sylvia Kozáková
02/59428519
kozakova@vsvu.skDoplňujúce informácie

Uchádzač o magisterské štúdium na VŠVU sa môže prihlásiť maximálne na dva zo študijných programov (konkretizuje aj ateliér, do ktorého sa hlási!)

POSTUP  PRI  PODÁVANÍ  PRIHLÁŠKY:

1. krok: Elektronická prihláška je umiestnená: 

        Uchádzač musí priamo do elektronickej prihlášky vložiť profesijný životopis

2. krok: Na mailovú adresu kozakova@vsvu.sk odošle nasledovné prílohy:

 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (napr. výpis platby z internetbankingu) – poplatok je nutné zaplatiť najneskôr 24. 5. 2021, pri platbe je nevyhnutné uviesť variabilný symbol, špecifický symbol a ako Poznámku alebo Doplňujúci údaj – MENO a PRIEZVISKO uchádzača; inak sa platba nespáruje
 • elektronická kópia bakalárskeho diplomu, v prípade diplomu vydaného v zahraničí aj s úradným prekladom do slovenského jazyka (s výnimkou českých dokladov)
 • elektronická kópia dodatku k diplomu alebo výpis absolvovaných predmetov s vypočítaným váženým študijným priemerom (uchádzači z inej vysokej školy ako VŠVU – žiadajú výpis na študijnom oddelení svojej školy), v prípade dokladu vydaného v zahraničí (okrem českých vysokých škôl) aj s úradným prekladom do slovenského jazyka alebo dodatku diplomu v anglickom jazyku
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium

       Viac informácií:
       https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

       https://www.slovensko.sk/sk/vyhladavanie?mod=search&q=uznanie+dokladu+o+vzdelani 

3. krok:

Uchádzač  vloží v období medzi 1. 6. 2021 od 6.00 hod. do 20. 6. 2021 do 8.00 hod.:

 • portfólio uchádzača s krátkymi anotáciami k jednotlivým dielam

 • motivačný list uchádzača

 • životopis

podľa pokynov, ktoré budú dňa 31. 5. 2021 zaslané na mailovú adresu uchádzača, ktorá bude uvedená v prihláške.Podmienky pre zahraničných študentov

Všetci zahraniční uchádzači (s výnimkou českých) musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1.

Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium (september 2021)Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré pre uchádzača vyplývajú zo zvoleného magisterského študijného programu. Prijímací konanie hodnotí prijímacia komisia menovaná rektorom VŠVU pre každý študijný program osobitne.

Komisia posúdi individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky magisterského štúdia na VŠVU, rozhľad v problematike a v dianí v odbore, úroveň myslenia, jeho znalosti z dejín a teórie umenia. Komisia zohľadní aj dosiahnuté výsledky v absolvovanom bakalárskom študijnom programe (vážený študijný priemer v tomto štúdiu).

Uchádzač  vloží v období medzi 1. 6. 2021 od 6.00 hod. do 20. 6. 2021 do 8.00 hod.:

 • portfólio uchádzača s krátkymi anotáciami k jednotlivým dielam

 • motivačný list uchádzača

 • životopis

podľa pokynov, ktoré budú dňa 31. 5. 2021 zaslané na mailovú adresu uchádzača, ktorá bude uvedená v prihláške.

Prijímacie konanie sa uskutoční v dňoch 24. 6. – 25. 6. 2021 pohovorom uchádzača s prijímacou komisiou (uskutoční sa prezenčne alebo online na základe vývoja pandemickej situácie). Prijímacia komisia hodnotí okrem pohovoru  ďalej aj elektronicky dodané portfóliá s motivačnými listami, na základe ktorého sa preverujú individuálne schopnosti a predpoklady uchádzača samostatne a tvorivo zvládnuť požiadavky na magisterské štúdium na VŠVU, rozhľad v problematike a v dianí v odbore, úroveň myslenia, jeho znalosti z dejín a teórie umenia.

Informácie o magisterskom štúdiu poskytuje študijné oddelenie VŠVU:

Ing. Iveta Šmalová
02/59428511
smalova@vsvu.sk

Ing. Sylvia Kozáková
02/59428519
kozakova@vsvu.skForma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie pozostáva z týchto častí:

 • portfólio uchádzača s anotáciami k dielam a jednotlivým projektom (portfólio je v elektronickej podobe)
 • motivačný list/písomná esej uchádzača pri niektorých študijných programoch so zverejnenými otázkami pre uchádzača
 • pohovor s uchádzačom – pohovor sa uskutoční prezenčne alebo dištančne/online na základe vývoja pandemickej situácie. Uchádzač bude včas informovaný na mailovú adresu, ktorú uvedie v prihláške.

Každý člen prijímacej komisie boduje portfólio a motivačný list (v rozpätí 0 – 5 bodov), pričom na základe súčtu bodov od jednotlivých členov komisie je vytvorené poradie uchádzačov. Výsledky hodnotenia a poradie uchádzačov predkladá prijímacia komisia rektorovi VŠVU, ktorý rozhoduje o prijatí na štúdium študijného programu uskutočňovaného VŠVU. Rozhodnutie o prijatí dostane uchádzač v súlade so zákonom a predpismi VŠVU.

Podmienky prijatia a priebeh prijímacieho konania na magisterské štúdium podrobne upravuje Vnútorný predpis o prijímacom konaní na VŠVU. • Podanie prihlášky na štúdium

  24.03.2021 - 24.05.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  24.06.2021 - 25.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
9


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, v prípade prijatia na štúdium doložia rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydaného v zahraničí najneskôr do zápisu na štúdium (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 25 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Poplatok vo výške 25 eur je potrebné uhradiť bankovým prevodom:

 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Konštantný symbol: 0308
 • Špecifický symbol:“šesťmiestne číslo začínajúce číslom 21 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly”, príklad.: evidenčné číslo prihlášky má číslo 345, tak ŠS bude mať hodnotu 210345
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:
Majiteľ účtu : Vysoká škola výtvarných umení,
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

 • IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Konštantný symbol: 0308
 • Špecifický symbol:“šesťmiestne číslo začínajúce číslom 21 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly”, príklad.: evidenčné číslo prihlášky má číslo 345, tak ŠS bude mať hodnotu 210345
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Sylvia Kozáková – kozakova@vsvu.sk
Posledná aktualizácia: 15.03.2021 10:06

Upozorniť na neaktuálne údaje