Úžitkové umenie

http://www.vsvu.sk/sk/katedry/katedra-uzitkoveho-umenia/Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia v odbore Výtvarné umenie – výtvarník bakalár – má teoretické a praktické poznatky a zručnosti z oblasti výtvarného umenia, založené na poznaní histórie a súčasného stavu umenia, je schopný tvorivo ich používať pri samostatnej výtvarnej činnosti alebo pri pokračovaní v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu. Ovláda technológie podľa obsahu študijného programu.
Absolvent sa môže uplatniť ako:
samostatne tvoriaci výtvarník, člen tvorivého tímu, po absolvovaní doplňujúceho pedagogického štúdia ako učiteľ na výtvarnom odbore ZUŠ, pracovník v kultúrnych inštitúciách a pod.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU sa može prihlásiť maximálne na dva zo študijných programov a to v prípade, ak nemajú dané študijné programy 2. kolo prijímacích pohovorov v rovnakom termíne (turnuse).

Uchádzač vyplní a elektronicky odošle elektronickú prihlášku, ktorá je umiestnená na webovej stránke VŠVU najneskôr do 30. 11. 2021. Následne prihlášku vytlačí, podpíše a najneskôr 1. 12. 2021 ju poštou odošle spolu s týmito prílohami:

- profesijný životopis

- úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia (Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí doložia Nostrifikáciu dokladu vydanú  okresným úradom – odborom školstva)

- pokiaľ je uchádzač v maturitnom ročníku, vo vytlačenej prihláške dá potvrdiť vo svojej škole údaje o štúdiu (výpis predmetov a známok), v prípade zlej pandemickej situácie (zavreté školy) priloží kópiu posledného vysvedčenia (napr. z 3. ročníka)

- doklad o zaplatení poplatku

- čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti vlastnoručne podpísané uchádzačom:

Čestné  vyhlásenie o zdravotnej spôsobilosti

Podpísaný/á ......nar. ......bytom .....týmto vyhlasujem, že môj zdravotný stav je dobrý a netrpím žiadnymi ochoreniami, ktoré by moholi nepriaznivo ovplyvniť kontakt s chemickými alebo biologickými látkami používanými vo vyučovacom procese.

V ......................    dňa ......................

Podpis .....................................Doplňujúce informácie

https://www.vsvu.sk/sk/prijimacie-pohovory/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/uzitkove-umenie/

Úžitkové umenie (špecializácia – keramika, sklo, šperk)

K prihláseniu sa na niektorú so špecializácii, nie je potrebné  školenie v danom odbore, ani špeciálna prax pred štúdiom. Študijné špecializácie sú otvorené ambíciám uchádzačov.

Požiadavky na domáce práce - portfólio

Kresba  

- klasické, akademické úlohy, zátišia, portrét, detaily ľudského tela, kresby prírody, prírodnín atď....

- kresba portrét, podľa živého modelu - 5 kusov

- zátišia - 3 kusy

- krajina, prírodnina... - 3 kusy

- kresby ruky, častí tela... - 3 kusy

- farebné štúdie podľa živého kresleného modelu, technika podľa voľby uchádzača - 2 kusy

- farebné štúdie podľa kresleného zátišia, technika podľa voľby uchádzača - 2 kusy

 

 Modelovanie:

 Ak uchádzač mal možnosť tohto tvorivého tréningu, doloží, fotodokumentáciu tejto činnosti:

 modelovaný portrét podľa živého modelu, alebo busty a iné..

 

Domáce a školské práce:

Súčasťou portfólia sú domáce a školské práce, podľa osobného výberu uchádzača: kresby, maľby, fotografie a modely, rôzne školské a domáce úlohy, osobné projekty, návrhy objektov, malých, veľkých v odboroch, na ktorý sa uchádzač hlási.

Teda návrhy týkajúce sa  špecializácie – keramika alebo sklo alebo šperk.

Životopis a motivačný list uchádzača                                                                                                                  

Povinná úloha

Uchádzač si spracuje individuálne, tému týkajúcu sa špecializácie na ktorú sa hlási. 

 • KERAMIKA
  Vypracujte návrh: KÁVOVÚ ŠÁLKU NA VESMÍRNU STANICU.  
  Uchádzač vypracuje rešerš k úlohe, kreslené návrhy, elektronické vizualizácie, ak uchádzač     pracuje s týmto médiom, fotografie papierového modelu, alebo finálnej práce a ďalšie, podľa osobného zváženia
 • SKLO
  Vypracujte návrh: POHÁR PRE POTÁPAČA.
  Uchádzač vypracuje rešerš k úlohe, kreslené návrhy, elektronické vizualizácie, ak uchádzač pracuje s týmto médiom, fotografie papierového modelu, alebo finálnej práce a ďalšie, podľa osobného zváženia.
 • KOV A ŠPERK
  Vypracujte návrh:ŠPERK, AKO KOMPOZÍCIA TROCH GEOMETRICKÝCH TVAROV A TROCH FARIEB pre RODINNÉHO MAZNÁČIKA.
  Uchádzač vypracuje rešerš k úlohe, kreslené návrhy, elektronické vizualizácie, ak uchádzač     pracuje s týmto médiom, fotografie papierového modelu, alebo finálnej práce a ďalšie, podľa     osobného zváženia

Forma odovzdávania prác:

Digitálnu verziu  - domácich prác - portfólio

uchádzač po podaní elektronickej prihlášky a príloh následne v období medzi od 7. 12. 2021 od 12.00 hod. do 10. 12. 2021 do 8.00 hod. vloží spolu s ŽIVOTOPISOM a  motivačným listom prostredníctvom stránky: https://ulozisko.vsvu.sk/;

prístupové údaje a návod budú zaslané na mailové adresy, ktoré sú uvedené v prihláške najneskôr dňa 7. 12. 2021 do 12,00. 

Portfólio, životopis a motivačný list musia byť v jednom spoločnom PDF formáte max. do 10 MB označenom:  meno, priezvisko, názov študijného programu  Úžitkové Umenie.  Nevyhnutné je označenie jednotlivých prác.

Originál domáce práce – portfólio  prinesie postupujúci uchádzač priamo na II. kolo prijímacích pohovorov vrátane povinnej úlohy vypracovanej podľa inštrukcii.

Špecifikácia úloh počas prijímacích pohovorov:

 

1. kolo - Dištančne bez účasti uchádzača.

 • hodnotenie domácich prác, povinnej úlohy

2. kolo – Prezenčne za účasti postupujúceho uchádzača z 1.kola.

Druhé kolo prijímacích pohovorov trvá dva dni.

Špecifikácia výtvarných úloh – Keramika

 • reliéf – objekt – kreácia na danú tému
 • maľba – štruktúra, textúra na danú tému
 • keramický objekt, úžitkový predmet

Špecifikácia výtvarných úloh – Sklo

 • Predchádzajúca skúsenosť s prácou so sklom nie je podmienkou pre prijatie na špecializáciu Sklo.
 • Uchádzači budú zadané štyri témy (zadania) v rozsahu od úžitkovej po voľnu tvorbu, ktoré preveria výtvarné myslenie a zručnosti uchádzača.

Špecifikácia výtvarných úloh – Šperk

 • tvorba na dané témy – viažuce sa na veličiny názvu ateliéru ATELIÉR S+M+L_XL – KOV A ŠPERK, ktoré tvoria podstatu štúdia v danej špecializácii.

Pomôcky potrebné k prijímacej skúške

Keramika

rysovacia doska A2, ceruzky, uhly, rudky, štetce, farby – temperové a akvarelové, vodové, plagátové, špachtle na modelovanie, nožnice, špagát, nádoby na vodu, pravítko, kružidlo, lepidlo, lepiacu pásku, pravítka, očko, cidlina, orezávač

Sklo

rysovacia doska A2, ceruzka, uhlík, guma, vodové farby, nožnice, orezávač, farebné výkresy, lepidlo, lepiacu pásku, pravítka, špachtle na modelovanie atď.

Šperk

rysovacia doska A2, farebné ceruzky, nožnice, orezávač, malé kliešte, kombinačky, rýchloschnúce univerzálne lepidlo, lepiacu pásku, pravítka.

Literatúra

 • Rada, Pravoslav: Techniky keramiky. Praha, 1989.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 1 – 10. Bratislava, 1982 – 1986.
 • Pijoan, J.: Dejiny umenia 11 – 12. Bratislava, 2002.
 • Gombrich, H. E.: Príbeh umenia. Bratislava, 2000.
 • Rusinová, Z. (ed.): Dejiny slovenského výtvarného umenia – 20.storočie. Bratislava, 2000.
 • orientácia v periodickej odbornej tlači z oblasti súčasného umenia, architektúry, úžitkového umenia a dizajnu, kultúry a politiky a súčasnej scény tvorcov umeleckého šperku, keramiky, skla  a dizajnu
 • ćasopisy : Keramik, Ceramics Art, Neue Keramik

Odporúčané webové stránky: 

 

Konzultácie – úžitkové umenie

Konzultácie sa konajú on-line. V prípade záujmu kontaktujte pedagógov:

Ateliér keramiky

Mgr. art. Markéta Nováková, ArtD.
novakova@vsvu.sk

Ateliér S + M + L _ XL – KOV A ŠPERK

prof. Karol Weisslechner, akad. arch.
weisslechner@vsvu.sk

Mgr. art. Kristýna Španihelová, ArtD.

spanihelova@vsvu.sk

Ateliér SKLO

doc. Mgr. art. Patrik Illo

illo@vsvu.skPodmienky pre zahraničných študentov

Všetci zahraniční uchádzači musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1 (s výnimkou českých uchádzačov). Všeobecné informácie k prijímacej skúške

https://www.vsvu.sk/studium/uchadzaci/prijimacie-pohovory-bakalarske-studium/

Uchádzač o bakalárske štúdium na VŠVU sa môže stať študentom zvoleného študijného programu iba na základe absolvovania procesu prijímacieho konania. Ak študent získal úplné stredoškolské vzdelanie, alebo úplné stredoškolské odborné vzdelanie, tak sa môže predpísaným spôsobom prihlásiť na prijímacie konanie na VŠVU. Súčasťou prijímacieho konania na VŠVU je prijímacia skúška, ktorá sa uskutoční v II. turnusoch:

 • 1. turnus:  študijné programy: maliarstvo; intermédiá; fotografia a nové médiá; vizuálna komunikácia; dizajn
 • 2. turnus: tvorba;  reštaurátorská tvorba

a má preveriť úroveň vedomostí, talentu, myslenia, schopností a zručností uchádzača z hľadiska osobitných nárokov, ktoré vyplývajú zo zvoleného bakalárskeho študijného programu.

V prípade, že sa prijímacie pohovory na VŠVU konajú pred termínom maturitnej skúšky uchádzača, uchádzač je prijatý na štúdium podmienečne. Definitívne prijatie na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním maturitnej skúšky. Doklad o ukončení úplného stredného vzdelania (maturitné vysvedčenie) uchádzač predloží do desiatich dní po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr však do termínu zápisu na štúdium. Všetci zahraniční uchádzači musia do nástupu na štúdium ovládať slovenský jazyk v úrovni B1 (s výnimkou českých uchádzačov).Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška na VŠVU vo všetkých študijných programoch je dvojkolová. Prvé kolo prebehne dištančným (bez účasti uchádzačov) spôsobom. Druhé kolo prebieha na všetkých študijných programoch prezenčne a trvá dva dni.

Dôležité termíny prijímacieho konania:

10.12.2021 08:00h (ráno) deadline odoslania domácich prác pre účely prvého kola prijímacieho konania

1. kolo – 13. decembra – zasadne prijímacia komisia a posúdi domáce práce zaslané do 10.12.2021 na https://ulozisko.vsvu.sk/

2. kolo - prebieha na všetkých študijných programoch prezenčným spôsobom a trvá dva dni:

1. turnus (2. kolo: 31. januára  – 1. februára 2022):

študijné programy:

 • maliarstvo
 • intermédiá (špecializácia Intermédiá – INTb.21I a špecializácia Socha, objekt, inštalácia – INTb.21S)
 • fotografia a nové médiá
 • vizuálna komunikácia
 • dizajn

2. turnus (2. kolo: 3. februára  – 4. februára 2022):

študijné programy:

 • textilná tvorba
 • úžitkové umenie (špecializácia šperk – UU1-We, sklo – UU2b-Il,  keramika – UU3b-Pi)
 • grafika a iné médiá
 • architektonická tvorba
 • reštaurátorská tvorba
 • digitálne umenia

Viac informácii o požiadavkách na domáce práce – portfólio uchádzača a špecifikácia úloh počas prijímacieho konania v rámci jednotlivých študijných programoch nájdete: Podmienky prijatia/Doplňujúce informácie • Podanie prihlášky na štúdium

  01.10.2021 - 30.11.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  13.12.2021 - 04.02.2022

 • Zaslanie vysvedčenia do

  01.09.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
9


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • čestné prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti vlastnoručne podpísané uchádzačom (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku (papierová forma)
 • zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí študovali v zahraničí doložia nostrifikáciu dokladu vydanú Krajským školským úradom (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje
 • Číslo účtu: IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2516
 • SWIFT: SPSRSKBAXXX
 • Variabilný symbol: 648 003
 • Konštantný symbol: 0308
 • Špecifický symbol: “šesťmiestne číslo začínajúce číslom 22 a následne štvorčíslie, ktoré pozostáva z evidenčného čísla prihlášky, pred ktoré je potrebné doplniť nuly”, príklad.: evidenčné číslo prihlášky má číslo 37, tak ŠS bude mať hodnotu 220037
 • Doplňujúci údaj: priezvisko uchádzača

V prípade platby zo zahraničia je potrebné uviesť nasledovné údaje:
Majiteľ účtu : Vysoká škola výtvarných umení,
Hviezdoslavovo nám. 18, 814 37 Bratislava, Slovenská republika
Banka: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovakia

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Sylvia Kozáková – kozakova@vsvu.sk
Posledná aktualizácia: 01.10.2021 14:12

Upozorniť na neaktuálne údaje