Pohoda a ochrana zvierat

Štúdium v študijnom programe pohoda a ochrana zvierat je zamerané na zvládnutie teoretických vedomostí z oblasti ochrany životného prostredia súvisiaceho s chovom zvierat. Študent spozná spôsoby asanácie prostredia, dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie pri chove zvierat, spozná zásady ochrany vody, vodných zdrojov, získa poznatky o úlohách manažmentu zdravia v chovoch zvierat, o využití a spracovaní organických odpadov z hľadiska ich využitia na hnojenie pasienkov a pôdy v rámci veterinárnej starostlivosti o životné prostredie a verejné zdravie, získa prehľad o právnych predpisoch upravujúcich chov a držbu zvierat farmových, spoločenských, divo žijúcich, využívaných na experimentálne účely, ktoré sú zamerané najmä na ich ochranu a pohodu. Získa vedomosti o správaní sa zvierat.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu pohoda a ochrana zvierat sa vie uplatniť ako inšpektor ochrany zvierat (kontrola chovov farmových a spoločenských zvierat) alebo ako inšpektor ochrany životného prostredia, ako vysokošpecializovaný odborník v chovných zariadeniach pre chov zvierat určených na použitie v pokuse, ako vysokošpecializovaný odborník s pôsobnosťou pre experimentálne zverince, zoologické záhrady a inštitúcie zaoberajúce sa držbou opustených a hendikepovaných zvierat, ako zamestnanec orgánov štátnej správy vo veterinárnej oblasti (polícia, armáda, záchranárske a hasičské zbory), v rámci kompetencií obcí a miest ako nezastupiteľný odborník pre riešenie problematiky ochrany zvierat a problémov spojených s držbou a chovom zvierat, ako poskytovateľ služieb v oblasti fyzioterapie a rehabilitácie zvierat, ako vysokokvalifikovaný odborník vo výskumných organizáciách a laboratóriách, na stredných a vysokých školách zaoberajúcich sa problematikou pohody a ochrany zvierat a pod.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Poradie sa stanoví na základe dosiahnutého váženého študijného priemeru za štúdium v I. stupni vysokoškolského štúdia zostupne.Podmienky pre zahraničných študentov

rovnkaé ako pre slovenských študentovBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijatie uchádzačov sa stanoví na základe váženého študijného priemeru za predchádzajúce štúdium.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  02.01.2024 - 31.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  08.06.2024 - 10.06.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  10.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Prílohy
 • Diplom (papierová forma)
 • Dodatok k diplomou (papierová forma)
 • Vysvedčenie o štátnej skúške (papierová forma)
 • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 900 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Príjemca:                   UVLF v Košiciach

Banka príjemcu:       Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava

Účet:                           SK42 8180 0000 0070 0007 2225

Kód banky:                8180
VS:                             550324

ŠS:                              Rodné číslo uchádzača

Swift:                         SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Renáta Božíková – renata.bozikova@uvlf.sk
Posledná aktualizácia: 16.11.2023 09:38

Upozorniť na neaktuálne údaje