Farmácia

ŠP je zdravotnícky odbor, vedecky aj prakticky zameraný na výchovu odborníkov pre odbor farmácie, spočívajúci vo výskume a kontrole liečiv a liekov. Prioritne je zameraný na ich výrobu, kontrolu ich akosti, distribúciu, na získavanie, skladovanie a využitie dokladov v tomto odvetví v minulosti a súčasnosti. Absolventi - farmaceuti sú súčasťou tímu zdravotnej starostlivosti o človeka a zvieratá, ktorí aktívne prispievajú určovaním, resp. odporúčaním liečiv potrebných na terapiu k systému individuálnej zdravotnej starostlivosti o pacienta. Absolvovaním štúdia získajú vedomosti o účinkoch liečiv v živých organizmoch, o ich metabolizme, biodegradácii a vylučovaní, o ich nežiaducich účinkoch na organizmus i životné prostredie, o ich rezíduách a vplyve na kvalitu potravín, o rezistencii a návyku na používané liečivá, resp. pomocné látky. Sú odborníkmi vo farmaceutickej technológií výroby liečiv a biopreparátov, ovládajú princípy správnej laboratórnej, výrobnej a farmaceutickej praxe. Sú špecialistami na hodnotenie liečiv, ich klinického resp. biologického skúšania, ich analýzu, fyzikálne a chemické vlastnosti, ovládajú metódy systému registrácie, resp. uvádzania liečiv do obehu. Exaktne vedia podať informácie o účinkoch liekov laickej verejnosti.Uplatnenie absolventov

Študijný program farmácia je zdravotnícky odbor, vedecky aj prakticky zameraný na výchovu odborníkov pre odbor farmácie, spočívajúci vo výskume a kontrole liečiv a liekov. Prioritne je zameraný na ich výrobu, kontrolu ich akosti, distribúciu, na získavanie, skladovanie a využitie dokladov v tomto odvetví v minulosti a súčasnosti. Absolventi - farmaceuti sú súčasťou tímu zdravotnej starostlivosti o človeka a zvieratá, ktorí aktívne prispievajú určovaním, resp. odporúčaním liečiv potrebných na terapiu k systému individuálnej zdravotnej starostlivosti o pacienta. Absolvovaním štúdia získajú vedomosti o účinkoch liečiv v živých organizmoch, o ich metabolizme, biodegradácii a vylučovaní, o ich nežiaducich účinkoch na organizmus i životné prostredie, o ich rezíduách a vplyve na kvalitu potravín, o rezistencii a návyku na používané liečivá, resp. pomocné látky. Sú odborníkmi vo farmaceutickej technológií výroby liečiv a biopreparátov, ovládajú princípy správnej laboratórnej, výrobnej a farmaceutickej praxe. Sú špecialistami na hodnotenie liečiv, ich klinického resp. biologického skúšania, ich analýzu, fyzikálne a chemické vlastnosti, ovládajú metódy systému registrácie, resp. uvádzania liečiv do obehu. Exaktne vedia podať informácie o účinkoch liekov laickej verejnosti.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijatie uchádzača o štúdium na UVLF v Košiciach je podmienené získaním úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania a úspešným absolvovaním prijímacej skúšky. Poradie uchádzačov sa stanoví na základe počtu dosiahnutých bodov z písomného testu z biológie a zhodnotenia aktívnej účasti na stredoškolských olympiádach a na SOČ z profilových predmetov (biológia a chémia) a za iné aktivity, ktoré študent musí písomne doložiť k prihláške na štúdium.Doplňujúce informácie

a)   Hodnotenie výsledku olympiád a SOČ z profilových predmetov (biológia, chémia):

Kópiu diplomu je potrebné zaslať spolu s prihláškou; pri účasti vo viacerých kolách je akceptovaný doklad z najvyššieho kola:          

Národné kolá (okresné, krajské, celoštátne) s umiestnením 1. až 3.miesto       5 bodov

Medzinárodné kolo                                                                                             10 bodov

 Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať za účasť a/alebo umiestnenie vo všetkých predmetových olympiádach a/alebo SOČ je 20.

 

b)   Iné aktivity:

Kópiu diplomu je potrebné zaslať spolu s prihláškou; akceptuje sa iba jeden diplom: Olympiády a súťaže z iných ako profilových predmetov s umiestnením:

1. až 3. miesto                                                                                                     3 body

 Maximálny počet bodov, ktoré môže uchádzač získať za iné aktivity sú 3.Podmienky pre zahraničných študentov

rovnaké ako pre slovenských študentovKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.
email: zuzana.kostecka@uvlf.skForma prijímacej skúšky

písomná forma, formou testu
test v rozsahu 60 otázok z každého predmetuTesty

Biológia, chémia v rozsahu gymnaziálneho učiva • Podanie prihlášky na štúdium

  02.01.2024 - 31.03.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  04.06.2024 - 15.06.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  14.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
90


Prílohy
 • Doklad o uhradení poplatku (papierová forma)
 • Životopis (papierová forma)
 • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • Olympiáda z prof.predmetu B-medzinárodné kolo (papierová forma)
 • Olympiáda z prof.predmetu B-národné kolo (papierová forma)
 • Olympiáda z prof. predmetu CH-medzinárodné kolo (papierová forma)
 • Olympiáda z prof.predmetu CH-národné kolo (papierová forma)
 • Olympiády z iných predmetov (papierová forma)
 • Potvrenie lekára (papierová forma)
 • Práca v organizáciách (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Príjemca:                   UVLF v Košiciach

Banka príjemcu:       Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05  Bratislava

Účet:                           SK42 8180 0000 0070 0007 2225

Kód banky:                8180
VS:                             550324

ŠS:                              Rodné číslo uchádzača

Swift:                         SPSRSKBA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Renáta Božíková – renata.bozikova@uvlf.sk
Posledná aktualizácia: 25.04.2024 12:13

Upozorniť na neaktuálne údaje