Urgentná zdravotná starostlivosť

Uplatnenie absolventov

Absolventi sú oprávnení vykonávať zdravotnícke povolanie zdravotnícky záchranár v
záchrannej zdravotnej službe, na centrálnych príjmoch v ústavných zdravotníckych
zariadeniach, na operačnom stredisku a v zložkách integrovaného záchranného systému.
Absolvent po splnení zákonom stanovenej praxe má predpoklady pre pokračovanie v ďalšom vzdelávaní (špecializačné štúdium a certifikačná príprava).Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

 do prijímacieho konania v externej forme štúdia:

- pozor! štúdium je od ak. roku 2016/2017 štvorročné !

- ukončené úplné stredné odborné vzdelanie maturitnou skúškou v študijnom odbore zdravotnícky záchranár a minimálne 1-ročná odborná prax v záchrannej službe (základné zložky integrovaného záchranného systému) alebo v študijnom odbore všeobecná sestra (nie zdravotnícky asistent), ktorá vykonáva činnosť zdravotníckeho záchranára s minimálne 5-ročnou praxou v trvalom pracovnom pomere v záchrannej zdravotnej službe (RZP, RLP - nie ARO a JIS),

- diplomovaná všeobecná sestra, ktorá vykonáva činnosť zdravotníckeho záchranára s minimálne 3-ročnou praxou v trvalom pracovnom pomere v záchrannej zdravotnej službe (RZP, RLP - nie ARO a JIS),

- úspešné absolvovanie skúšky telesnej zdatnosti - získanie minimálne 20 bodov zo 45,

- riadne vyplnená a podpísaná prihláška s požadovanými prílohami vrátene uhradeného poplatku za PK,

- získaná spôsobilosť na výkon povolania v príslušnom odbore,

- v dobe prihlásenia sa na štúdium a počas celého štúdia práca v odbore. Potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom zaradení priloží uchádzač k prihláške.

- lekárske potvrdenie o splnení predpísaných zdravotných kritérií na výkon zdravotníckeho povolania,

Počas štúdia je stanovené povinné absolvovanie klinickej praxe na akreditovaných a určených pracoviskách SZU v rozshu 120 - 308 hodín za každý semester.

 Doplňujúce informácie

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske programy v prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako je plánovaný počet.Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý z týchto študijných programov aj z iných závažných dôvodov.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.

univerzitný koordinátor

https://eszu.sk/studium/studenti-so-specifickymi-potrebami/Všeobecné informácie k prijímacej skúške

- prihlášku musíte zaregistrovať elektronicky cez akademický informačný systém MAIS na https://mais.szu.sk/eprihlaska (prehliadač Mozilla Firefox) a následne vytlačenú prihlášku s požadovanými prílohami poslať poštou,

K prihláške je potrebné priložiť:

- maturitné vysvedčenie - fotokópia overená u notára alebo na matrike,

- uchádzači o externú formu štúdia, ak majú vyššie odborné vzdelanie, priložia aj overenú kópiu diplomu o ukončení vyššieho odborného štúdia,

- stručný životopis,

- potvrdenie lekára o zdravotnom stave - vyžaduje sa na prihláške,

- potvrdenie o praxi v príslušnom odbore priložia iba uchádzači o externú formu štúdia,

- uchádzači, ktorí maturujú v tomto akademickom roku, predložia maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) v deň prijímacej skúšky,

- v prípade, ak sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na univerzite, musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku samostatne,Forma prijímacej skúšky

- skúška telesnej zdatnosti,

- podmienkou absolvovania je získanie minimálne 20 bodov. Maximálny možný počet bodov, ktorý može uchádzač získať je 45.  • Podanie prihlášky na štúdium

    28.02.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie
  • životopis
  • potvrdenie od lekára


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 550 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica 
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 1002008402

- správa pre prijímateľa: FOaZOŠ - USx, meno a priezvisko

- poplatok uhradiť výhradne bankovým prevodom, platba poštovou poukážkou nebude akceptovaná,

- doklad o zaplatení poplatku je potrebné priložiť k prihláške,

- poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Danica Čapková – danica.capkova@szu.sk
Posledná aktualizácia: 04.04.2023 11:27

Upozorniť na neaktuálne údaje