Interpretačné umenie

Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského študijného programu Interpretačné umenie sa môže uplatniť ako koncertný umelec/dirigent, sólista, komorný hráč/spevák, v profesionálnych umeleckých telesách, súboroch, speváckych zboroch ako dirigent (dirigovanie zboru) a multimédiách v medzinárodnom kontexte, ako hudobný aranžér, dramaturg v orchestroch, súboroch, hudobných divadlách.

Z kvalifikácie doktoranda vyplýva mnohostranné uplatnenie: od interpretácie najnáročnejších foriem hudobných diel cez umeleckú činnosť, publikovanie v odbornej tlači, v tvorbe učebných textov, členstvo v profesijných umeleckých radách, komisiách, poradných orgánoch až po pedagogické pôsobenie na vysokoškolských inštitúciách v odbore umenie-hudobné a vysokoškolských inštitúciách univerzitného typu s umeleckým zameraním.
Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • Na doktorandské štúdium môže uchádzač nastúpiť po ukončení magisterského štúdia v študijnom odbore Umenie - hudobné, udelení titulu Mgr.art. a úspešnom vykonaní prijímacej skúšky.

  Informácie týkajúce sa doktorandského štúdia sú uverejnené na webovej stránke www.aku.sk Fakulty múzických umení  v Študijnom programe 2020/2021
 • Požiadavky na prijímacie konanie na akademický rok 2021/2022 sú uverejnené na  www.aku.sk - Fakulta múzických umení.


Doplňujúce informácie
 • Všetky informácie týkajúce sa prijímacieho konania na akademický rok 2021/2022 sú uverejnené na www.aku.sk.

Témy dizertačných prác pre externú formu doktorandského štúdia budú zverejnené  na  stránke www.aku.sk - Fakulta múzických umení v termíne  do 1.apríla 2021

Z dôvodu pandémie COVID-19 forma prijímacích skúšok bude oznámená v závislosti od opatrení, ktoré budú platiť v čase prijímacích skúšok.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia rovnaké podmienky pri podávaní elektronickej prihlášky ako sú vyššie. Doklady o absolvovanom štúdiu musia byť preložené do slovenského jazyka a overené.

Cudzincom uchádzajúcim sa o štúdium v akreditovanom študijnom programe  sa odporúča nadobudnúť také znalosti slovenského jazyka, aby počas štúdia na fakulte bola možná plynulá komunikácia. Pri štúdiu na fakulte je možné používať aj český jazyk.  

Je potrebné predložiť doklad o absolvovaní  jazykovej prípravy ÚJOP UK Bratislava, alebo podobnej odbornej jazykovej ustanovizne (okrem zahraničných Slovákov a uchádzačov z ČR).Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc.Mgr. Zuzana Bouřová, PhD., ArtD., tel.: +421 48 4320 210Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 • Dekanka FMU AU zverejní najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok na doktorandské štúdium:

- študijný program, v ktorom sa uskutoční prijímacie konanie v danom akademickom roku,

- témy dizertačných prác, pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ,

- termín uzávierky na podanie prihlášok,

- termín prijímacích skúšok (obsiahnutý v harmonograme daného akademického roka),

- podmienky na prijatie na štúdium,

- formu a rámcový obsah prijímacích skúšok,

- spôsob vyhodnocovania výsledkov prijímacích skúšok.Forma prijímacej skúšky

talentová skúška, ústny pohovor s predstavením rámcového projektu k téme dizertačnej práce • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 23.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
6


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • návrh zamerania, projekt témy dizertačnej práce,d) umelecký projekt v podobe naštudovaného umeleckého repertoáru/kompozície,e) súpis svojich umeleckých výstupov alebo súpis výsledkov inej odbornej alebo umeleckej činnosti, príp. posudky na tieto výkony (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1400 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 47 €
elektronická prihláška: 47 €

Fakturačné údaje

Akadémia umení FMU, Ul. J. Kollára 22, 974 01 Banská Bystrica

Peňažný ústav:           Štátna pokladnica

Účet:                           7000067813/8180

Swiftová adresa:        SUBASKBX

IBAN:                       SK50 8180 0000 0070 0006 7813

Variabilný symbol:    201 (povinný údaj)

Informácie pre prijímateľa vyznačte: PP FMU

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Akadémia umení v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Bakaljarová – m.bakaljarova@aku.sk
Posledná aktualizácia: 19.02.2021 11:59

Upozorniť na neaktuálne údaje