Učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo

Uplatnenie absolventov
Študenti učiteľských študijných programov získajú v rámci štúdia odborné a pedagogické vzdelanie pre profesiu asistenta učiteľa, pedagogického pracovníka pre mimoškolské aktivity v oblasti svojho odboru a administratívno-metodického pracovníka v štátnej správe. Absolventi bakalárskeho učiteľského štúdia sú pripravení tak, aby mohli úspešne pokračovať v štúdiu tohto istého študijného alebo príbuzného študijného programu na 2. stupni vysokoškolského štúdia. Teoretické poznatky z odborných disciplín im však umožnia uplatniť sa aj v spoločenských, kultúrnych, osvetových a telovýchovných inštitúciách, redakciách a reklamných agentúrach, ako aj vo vedeckých ústavoch a hospodárskej praxi.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo – talentová skúška

Uchádzači o štúdium budú prijatí na základe absolvovania talentovej skúšky, ktorá bude vyhodnotená klasickou formou, a pri splnení kritérií na výber do jednotlivých špecializácií.
‒ testy schopností:
1. vytrvalosť – beh na 1500 m;
2. dynamická sila – opakované výmyky na doskočnej hrazde (muži);
– opakované výmyky na hrazde po čelo (ženy);
‒ testy zručností:
1. atletika – beh na 50 m;
2. športová gymnastika – voľná akrobatická zostava s povinnými prvkami
(stojka – kotúľ vpred, kotúľ letmo z miesta, kotúľ vzad do
zášvihu, premet bokom);
3. športové hry (podľa voľby basketbal alebo volejbal) – hodnotenie herného prejavu;
4. plávanie – 100 m podľa voľby kraul alebo prsia, štartový skok (každý iný
plavecký spôsob sa hodnotí podľa kraulových výkonových tabuliek).

Kritériá na výber jednotlivých športových špecializácií (športovú špecializáciu spolu s potvrdením o úrovni športovej výkonnosti je nutné uviesť priamo do prihlášky):
Atletika
– registrované členstvo v Slovenskom atletickom zväze (SAZ),
– umiestnenie do 3. miesta na majstrovstvách oblasti alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa;
Basketbal
– registrované členstvo v Slovenskej basketbalovej asociácii (SBA),
– aktívny hráč minimálne v krajskej súťaži alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa;
Biatlon (v dennej forme sa realizuje len v bakalárskom štúdiu)
– registrované členstvo v Slovenskom zväze biatlonu,
– člen reprezentačného družstva SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera minimálne 3. stupňa;
Futbal (realizuje sa len v bakalárskom štúdiu)
– registrované členstvo v Slovenskom futbalovom zväze (SFZ),
– aktívny hráč minimálne oblastnej súťaže (k prihláške doložiť sken zo stránky www.futbalnet.sk) alebo držiteľ futbalovej licencie Grassroots C (doložiť sken zo stránky www.futbalnet.sk),
– nevyžaduje sa potvrdenie o úrovni športovej výkonnosti;
Judo
– registrované členstvo v Slovenskom zväze juda,
– aktívny pretekár, účastník M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. stupňa;
Karate
– registrované členstvo v Slovenskom zväze karate (SZK),
– súťažná činnosť na národnej úrovni za posledné 2 roky a stupeň technickej vyspelosti v karate 3. kyu alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa;

Kickbox
– registrované členstvo v Slovenskom zväze kickboxu (SZKB),
– súťažná činnosť na národnej úrovni a medailové umiestnenie na M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa;
Kondičný tréner
– výkonnostná úroveň potvrdená minimálne účasťou na M SR v individuálnych športoch alebo celoštátnou súťažou v kolektívnych športoch, v športe inom ako ponúkané špecializácie (uvedené v tomto zozname), alebo držiteľ kvalifikácie kondičného trénera 1. stupňa;
Ľadový hokej
– registrované členstvo v Slovenskom zväze ľadového hokeja (SZĽH),
– bývalý alebo aktívny hráč minimálne 1. ligy dorastu alebo juniorov alebo 2. ligy dospelých, alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa (tréner licencie D podľa SZĽH);
Plávanie
– registrované členstvo v Slovenskej plaveckej federácii (SPF),
– aktívny pretekár min. s účasťou na oblastných majstrovstvách alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa;
Snowboarding
– registrované členstvo v Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA) – SÚ,
– člen reprezentačného družstva SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera minimálne 2. stupňa;
Športová gymnastika
– registrované členstvo v Slovenskej gymnastickej federácii (SGF),
– súťažná činnosť minimálne na oblastnej úrovni alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa;
Turistika
– registrované členstvo v Klube slovenských turistov,
– minimálne dvojročná aktívna činnosť v adekvátnej organizácii alebo držiteľ kvalifikácie inštruktora 1. stupňa;
Volejbal
– registrované členstvo v Slovenskej volejbalovej federácii,
– aktívny hráč minimálne II. ligy alebo držiteľ kvalifikácie trénera 1. stupňa;
Vzpieranie
– registrované členstvo v Slovenskom zväze vzpierania,
– aktívny pretekár, účastník M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. stupňa;
Zápasenie
– registrované členstvo v Slovenskom zápasníckom zväze,
– aktívny pretekár, účastník M SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera 2. stupňa;
Zjazdové lyžovanie
– registrované členstvo v Slovenskej lyžiarskej asociácii (SLA) – UAD,
– člen reprezentačného družstva SR alebo držiteľ kvalifikácie trénera minimálne 2. stupňa.

U zahraničných uchádzačov je akceptované členstvo v adekvátnom národnom zväze, adekvátna výkonnosť na národnej úrovni.

Splnenie uvedených kritérií je podmienkou prijatia na štúdium. Uchádzač zasiela spolu s prihláškou na štúdium vyplnené Potvrdenie o úrovni športovej výkonnosti uchádzača o štúdium trénerstva na KTVŠ FF UMB (okrem špecializácie futbal).
1. Uchádzač, ktorý predloží požadované potvrdenie z inej športovej špecializácie, ako je v ponuke, bude automaticky zaradený na špecializáciu kondičný tréner.
2. Ak uchádzač nezašle požadované potvrdenie spolu s prihláškou do stanoveného termínu na podávanie prihlášok, jeho prihláška bude automaticky zaradená na študijný program učiteľstvo telesnej výchovy.
3. Ak uchádzač nesplní vyššie uvedené kritériá do stanoveného termínu na podávanie prihlášok, jeho prihláška bude automaticky zaradená na študijný program učiteľstvo telesnej výchovy.

Bonusové zvýhodnenie:
‒ platia podmienky uvedené pre študijný program učiteľstvo telesnej výchovy. Uchádzačom, ktorí nebudú prijatí na štúdium pre nedostatok miesta v študijných programoch telesná výchova a trénerstvo alebo telesná výchova v dennej forme, môže byť ponúknutá externá forma štúdia v uvedených študijných programoch.


Podmienky pre zahraničných študentov
‒ úspešné absolvovanie prijímacieho konania,
‒ ovládanie slovenského jazyka, ktorý je hlavným vyučovacím jazykom, na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (okrem uchádzačov o študijný program slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov),
‒ uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky v požadovanom stupni štúdia = nostrifikácia (výnimku tvoria doklady získané na území Českej republiky, pri ktorých uznanie nie je potrebné).


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami
Mgr. Jana Daubnerová, PhD. (č. dv. 30);
tel.: 048/446 7558
e-mail: jana.daubnerova@umb.sk


Všeobecné informácie k prijímacej skúške
Prijímacie konanie sa pre každého uchádzača o štúdium začína podaním elektronickej alebo papierovej prihlášky. Uchádzač sa môže prihlásiť na viacero študijných programov, do jednej prihlášky však môže uviesť len jeden študijný program. Počet podaných prihlášok nie je limitovaný.
Ak uchádzač podáva elektronickú prihlášku, musí zaslať na fakultu prihlášku aj v tlačenej podobe. Prihláška musí byť riadne vyplnená, vlastnoručne podpísaná a doložená všetkými prílohami. Elektronická prihláška bez doručenia papierovej prihlášky na študijné oddelenie je neplatná.

Prihláška musí obsahovať:
‒ životopis uchádzača,
‒ úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia (platí pre uchádzačov, ktorí už maturovali),
‒ úradne overenú kópiu nostrifikácie stredoškolského vzdelania (platí pre uchádzačov, ktorí už maturovali v zahraničí)
‒ kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (bezhotovostným prevodom),
‒ lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (platí pre štúdium telesnej výchovy).,
‒ špecifické povinné prílohy v prípade študijného programu slovenčina v lingvokultúrnej kompetencii zahraničných študentov a študijného programu učiteľstvo telesnej výchovy a trénerstvo.

- prihlášky bez zaplatenia za prijímacie konanie nebudú akceptované (zaregistrované)

- uchádzači, ktorí maturujú v roku podania prihlášky, prinesú overenú kópiu maturitného vysvedčenia na študijné oddelenie najneskôr v deň konania prijímacej skúšky, resp. ak nekonajú prijímaciu skúšku, zašlú overenú kópiu maturitného vysvedčenia najneskôr do 13. júna 2021.

- uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium do stanoveného termínu, bude na štúdium prijatý podmienečne. Uchádzač je povinný doručiť overenú kópiu maturitného vysvedčenia najneskôr v deň určený na zápis na štúdium, inak nemôže byť na štúdium zapísaný.
- uchádzač o štúdium, ktorý absolvoval predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, bude prijatý podmienečne a je povinný preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky (nostrifikáciu). Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní je uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium, inak nemôže byť na štúdium zapísaný.

Tézy na prijímacie skúšky, v ktorých sa uvádza obsah požadovaných vedomostí, schopností a zručností, ako aj odporúčaná literatúra, zašle študijné oddelenie fakulty uchádzačom spolu s pozvánkou na prijímacie skúšky. Vyhodnocovanie výsledkov prijímacej skúšky bude realizované elektronickou formou okrem študijných programov, pri ktorých je to uvedené inak. Výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na internetovej stránke fakulty.
V prípade, že sa uchádzač nedostaví na prijímaciu skúšku zo závažných zdravotných dôvodov, vráti sa mu polovica príspevku na základe písomnej žiadosti s pripojeným lekárskym potvrdením. Žiadosť musí byť doručená na študijné oddelenie fakulty do termínu konania prijímacích skúšok (rozhodujúci je dátum podania na pošte). Iné dôvody na vrátenie poplatku za prijímacie konanie sa nezohľadňujú, preto nebude možné vymáhať vrátenie alikvotnej časti poplatku.


Forma prijímacej skúšky
talentová prijímacia skúška

  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.10.2021 - 28.02.2022

  • Konanie prijímacej skúšky

    20.04.2022 - 27.04.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Prílohy
  • Maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • Vysvedčenie (papierová forma)
  • Vysvedčenie z posledného ročníka (papierová forma)
  • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje
1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SPSRSKBA
VS (variabilný symbol): 3031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
3032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
3033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných
uchádzačov)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90
Bratislava
Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT/BIC: SUBASKBXXXX
VS (variabilný symbol): 3031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)
3032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)
3033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)
KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby
ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR)
dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)
Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje pre nemožnosť identifikovať platiteľa v informačnom systéme univerzity.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Bc. Ján Chmelík – jan.chmelik@umb.sk
Posledná aktualizácia: 11.10.2021 08:53

Upozorniť na neaktuálne údaje