Právo

Právnická fakulta UMB v Banskej Bystrici realizuje vysokoškolské štúdium v akreditovaných študijných programoch v dennej forme a externej forme štúdia:

‒  bakalárske štúdium – trvá štandardne 3 roky v dennej a 3 roky v externej forme. Štúdium je ukončené štátnou skúškou, ktorej súčasťou je aj obhajoba záverečnej práce. Úspešnému absolventovi sa priznáva akademický titul „bakalár“ (v skratke „Bc.“);Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného odboru právo si počas štúdia osvoja vedecko-praktické vedomosti a poznatky, zvládnu základy teórie a metodológie, získajú predpoklady na osvojovanie ďalších vedných odvetví, súvisiacich s odborom práva; absolventi sa uplatnia vo všetkých právnických profesiách a správnych funkciách, v súdnictve, na prokuratúre, v podnikovej praxi, v štátnej správe; môžu aktívne pracovať v oblasti medzinárodných vzťahov a diplomacie, vo sférach medzinárodného práva a ekonómie.

Absolventi sú schopní:

‒    aplikovať právne normy v základných oblastiach právnej praxe podľa princípu zákonnosti,

‒    používať právo pri riadení spoločenských procesov,

‒    osvojovať si špeciálne poznatky právnych disciplín podľa potrieb praxe, tvorivo reagovať na vývoj právnej úpravy, obsah nových noriem práva a realizovať ich v praxi,

‒    aplikovať právne normy prijaté v rámci Európskej únie.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prijímacie konanie na 1. stupeň vysokoškolského štúdia je bez prijímacej skúšky. Základnou podmienkou prijatia na fakultu je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Overenú kópiu maturitného vysvedčenia je potrebné zaslať na Právnickú fakultu UMB v termíne do 30. apríla 2023 v prvom kole prijímacích skúšok a do 31. mája 2023 v druhom kole prijímacích skúšok, najneskôr však v deň zápisu na štúdium.

V študijných programoch Právnickej fakulty UMB je podmienkou na prijatie uchádzačov, ktorí absolvovali strednú školu v zahraničí, ovládanie slovenského jazyka na úrovni B2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.

Podmienky prijímacieho konania na  štúdium pre osoby, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo  poskytnuté dočasné útočisko (ďalej aj ako „osoba s osobitným právnym statusom“) v súlade s § 56 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o vysokých školách“):

1. Ak uchádzač o štúdium je osobou s osobitným právnym statusom, podmienku dosiahnutia  úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania pre účel podľa § 56 ods. 1 zákona o vysokých školách môže preukázať predložením rozhodnutia o uznaní  dokladov o vzdelaní vydaného Regionálnym úradom školskej správy v Slovenskej  republike. Uchádzač o štúdium, ktorý je osobou s osobitným právnym statusom, okrem  predloženia dokladu podľa prvej vety tohto bodu musí splniť aj ďalšie podmienky prijatia  na štúdium podľa § 57 zákona o vysokých školách, ak sú vyžadované príslušnou fakultou.

2. V prípade osôb s osobitným právnym statusom, podmienku dosiahnutia úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania pre účel podľa § 56 ods. 1 zákona  o vysokých školách možno preukázať čestným vyhlásením podľa vzoru, ktorý tvorí Prílohou č.1 k Metodickému pokynu UMB č. 4/2022 a testom všeobecných študijných predpokladov.

3. Uchádzač o štúdium, ktorý je osobou s osobitným právnym statusom, okrem predloženia  dokladu podľa bodu 2. tohto článku a absolvovania testu všeobecných študijných  predpokladov, musí splniť aj ďalšie podmienky prijatia na štúdium podľa § 57 zákona  o vysokých školách, ak sú vyžadované fakultou.

4. Test všeobecných študijných predpokladov podľa bodu 2. tohto článku má byť zameraný  na preukázanie všeobecných vedomostí a študijných predpokladov uchádzača a nie na  preverenie konkrétnych vedomostí týkajúcich sa zvoleného študijného programu.

5. Spôsob, termín, prípadne ďalšie podmienky vykonania testu všeobecných študijných predpokladov, ako aj stanovenie minimálnej úrovne (percentil) na prijatie osôb s osobitným právnym statusom budú oznámené počas prijímacieho konania.

6. Ak uchádzač o štúdium nie je osobou s osobitným právnym statusom, predkladá rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní vydané Regionálnym úradom školskej správy  v Slovenskej republike (o absolvovaní úplného stredného alebo úplného stredného  odborného vzdelania). Aj uchádzač o štúdium, ktorý nie je osobou s osobitným právnym  statusom, musí okrem predloženia dokladov podľa predchádzajúcej vety splniť aj ďalšie  podmienky prijatia na štúdium podľa § 57 zákona o vysokých školách, ak sú vyžadované  príslušnou fakultou.

Počet prijatých uchádzačov bude v súlade so schválenými plánovanými  počtami prijatých uchádzačov na AR 2023/2024.Doplňujúce informácie

Prijímacie konanie na každý stupeň štúdia sa začína prijatím prihlášky na fakultu.

Na jednom formulári tlačiva „Prihláška na štúdium na VŠ“ sa uvádza len jedna forma štúdia. V prípade záujmu o obidve formy štúdia je potrebné predložiť dve prihlášky,   t. j. zvlášť na dennú a zvlášť externú formu štúdia a zaplatiť dvakrát poplatok za prijímacie konanie. 

Prihlášku je možné podať elektronicky. Ak uchádzač nemá možnosť podať elektronickú prihlášku, môže v lehote na podávanie prihlášok na príslušný stupeň štúdia zaslať prihlášku v listinnej podobe na adresu PrF UMB, Komenského 20, 974 01 Banská Bystrica.

Zaplatený poplatok za prijímacie konanie sa nevracia. Z dôvodov automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.

V prípade podania prihlášky v listinnej forme je potrebné nalepiť kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (výpis z účtu, výpis z internetbankingu) na 3. stranu prihlášky.

Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

Fakulta nepotvrdzuje prijatie prihlášky.

Právnická fakulta UMB nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium; akceptujeme prihlášku bez lekárskeho potvrdenia.

V prihláške nie je potrebné vypisovať predmety a výsledky hodnotení zo strednej školy, ani predmety a výsledky maturitnej skúšky.          

Ak je prihláška podávaná v listinnej podobe, na 3. strane tlačiva prihlášky musí byť vlastnoručný podpis uchádzača na vysokú školu.

Súčasťou prihlášky na bakalárske štúdium (1. stupeň) je aj štruktúrovaný životopis (s podpisom uchádzača) a overená kópia maturitného vysvedčenia (neakceptujeme faxovú overenú kópiu). Ak uchádzač podáva elektronickú prihlášku, predloží dokumenty, ktoré tvoria prílohu prihlášky na študijné oddelenie Právnickej fakulty UMB najneskôr v deň zápisu na štúdium, inak nebude zapísaný na štúdium. V prípade, že uchádzač maturuje v príslušnom akademickom roku, kópiu maturitného vysvedčenia predloží na študijné oddelenie Právnickej fakulty UMB najneskôr v deň zápisu na štúdium, inak nebude zapísaný na štúdium. Do výsledku prijímacieho konania sa nebudú započítavať výsledky zo strednej školy a taktiež ani výsledky maturitnej skúšky.


Uchádzač o štúdium v ktoromkoľvek stupni, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Na základe rozhodnutia vedenia fakulty môže byť vyhlásené 3. kolo na podávanie prihlášok pre študijné programy 1. stupňa štúdia v dennej a externej forme a 2. kolo na podávanie prihlášok pre študijné programy 2. a 3. stupňa štúdia v dennej aj externej forme.Podmienky pre zahraničných študentov

Termíny podania prihlášky a podmienky prijatia na štúdium pre zahraničných uchádzačov sú rovnaké ako pre uchádzačov zo Slovenskej republiky. Výšku školného upravuje Smernica o školnom na akademický rok 2023/2024.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní podľa Zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je povinný prijatý uchádzač o štúdium predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímacie konanie na 1. stupeň vysokoškolského štúdia je bez prijímacej skúšky. Základnou podmienkou prijatia na fakultu je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Overenú kópiu maturitného vysvedčenia je potrebné zaslať na Právnickú fakultu UMB v termíne do 30. apríla 2023 v prvom kole prijímacích skúšok a do 31. mája 2023 v druhom kole prijímacích skúšok, najneskôr však v deň zápisu na štúdium.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

JUDr. Lucia Petríková, PhD. (č. dv. 250)

048 446 3250; e-mail: lucia.petrikova@umb.sk

Dôležité informácie pre študentov so špecifickými potrebami spolu s potrebnými tlačivami sú zverejnené tiež na web stránke fakulty: https://www.prf.umb.sk/studium/informacie-pre-studenta/sprievodca-studiom-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami.htmlVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Termín konania prijímacej skúšky:

1. kolo konania prijímacej skúšky:

bez prijímacej skúšky             1. stupeň štúdia (denná a externá forma)  

do 08. mája 2023                               – rozhodovanie o prijatí na 1. stupeň vysokoškolského štúdia

od 09. mája 2023                               – zasielanie rozhodnutí o prijatí na 1. stupeň vysokoškolského štúdia

2. kolo konania prijímacej skúšky:

bez prijímacej skúšky             1. stupeň štúdia (denná a externá forma)  

do 11. júna 2023                                – rozhodovanie o prijatí na 1. stupeň vysokoškolského štúdia

od 12. júna 2023                                – zasielanie rozhodnutí o prijatí na 1. stupeň vysokoškolského štúdiaForma prijímacej skúšky

bez prijímacej skúškyTesty

-  • Podanie prihlášky na štúdium

    30.04.2023

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    01.05.2023 - 31.05.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
150


Prílohy
  • overená kópia maturitného vysvedčenia (papierová forma)
  • štruktúrovaný životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 800 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje (zverejnené aj na stránke www.platby.umb.sk):1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:

Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT/BIC: SPSRSKBA

VS (variabilný symbol): 8031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)

8032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)

8033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)

KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných

uchádzačov)

Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:

Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1,

829 90 Bratislava

Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT/BIC: SUBASKBXXXX

VS (variabilný symbol): 8031 (pre uchádzačov o bakalárske štúdium)

8032 (pre uchádzačov o magisterské štúdium)

8033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)

KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných

uchádzačov)

Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

 

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity. 

Z dôvodov automatizovaného spracovania poplatkov v informačnom systéme akceptujeme len bezhotovostné platby.

Kópiu dokladu o zaplatení poplatku na prijímacie konanie (výpis z účtu, výpis z internetbankingu) je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky.

Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Jana Semjanová – jana.semjanova@umb.sk
Posledná aktualizácia: 29.03.2023 11:58

Upozorniť na neaktuálne údaje