Financie

Uplatnenie absolventov

Študijný program financie je založený na získaní vedomostí, zručností a kompetencií vo financiách na úrovni, ktoré umožnia absolventom efektívnu komunikáciu s národnou i nadnárodnou vedeckou a odbornou komunitou vo všetkých sektoroch národného hospodárstva.

VEDOMOSTI: Absolvent tretieho stupňa štúdia študijného programu financie ovláda primerané vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu pre riešenie problémov v oblasti finančnej teórie, bankovníctva a finančnej ekonómie, finančného manažmentu, verejných financií, ekonómie a manažmentu inovácií, kvantitatívnych financií a finančnej makroekonometrie.

ZRUČNOSTI: Absolvent študijného programu dokáže samostatne, inovatívne a s akademickou integritou koncipovať a navrhovať výskumný proces v odbore financií s orientáciou na rôzne oblasti financií. V závislosti od charakteru výskumného problému a výskumnej oblasti absolvent dokáže formulovať a vedecky vyhodnocovať výskumné tézy, formulovať a verifikovať výskumné hypotézy a pritom primeraným spôsobom aplikovať zodpovedajúce metódy výskumu. Má predpoklady posudzovať, riešiť, verifikovať zložité teoretické a praktické problémy a realizovať rozsiahlejší výskum v oblasti financií na rôznych úrovniach národného hospodárstva i na nadnárodnej úrovni. Na základe svojich zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať inovatívne výskumné postupy. Dokáže aplikovať kvantitatívny aparát v oblasti teoretických i aplikovaných financií na mikro aj makro úrovni. Na základe svojich zistení dokáže navrhovať, overovať a implementovať inovatívne výskumné postupy. Absolvent si osvojí špecifické metódy vedeckej práce, nadobudne schopnosť aplikovať špecializované poznatky v teórii a praxi. Využitím špecializovaných zručností a techník relevantných k riešenej téme, schopnosťou rozvíjať nové myšlienky s originálnym vkladom do rozvoja vedného odboru Ekonómia a manažment a integráciou vedomostí z rôznych oblastí dokáže uplatňovať komplexné a nové strategické prístupy v riešení výskumnej úlohy.

KOMPETENCIE: Absolvent študijného programu financie je schopný na základe získaných poznatkov nielen konštruktívne kriticky analyzovať a komplexne vyhodnotiť skúmaný jav, ale aj predpovedať jeho vývoj a prijímať operatívne i dlhodobé rozhodnutia. Je schopný tvorivým spôsobom zavádzať nové poznatky v pedagogickej, širšej hospodárskej i spoločenskej praxi a podieľať sa na tvorbe koncepcií ekonomického rozvoja s dôrazom na oblasť financií, riešiť náročné originálne výskumné úlohy a prezentovať výsledky výskumu vo vedeckých a odborných publikáciách rešpektovaných národnou i medzinárodnou vedeckou komunitou. Vďaka svojmu nezávislému, kritickému, analytickému a koncepčnému mysleniu dokáže výsledky svojho výskumu prezentovať doma aj v zahraničí. Uplatní sa na výskumných pracoviskách, v centrálnych inštitúciách štátnej správy, v medzinárodných inštitúciách celosvetového i regionálneho charakteru pri hľadaní teoretických poznatkov ako základu riešenia problému hospodárskej praxe. Schopnosť rozvíjať teóriu a využívať vedecké metódy skúmania ho predurčuje aj na akademickú prácu. Dokáže sa v plnej miere uplatniť tiež na vedúcich manažérskych, strategicko-plánovacích a analytických pozíciách v organizačných zložkách súkromného i verejného sektora súvisiacich s financiami na rôznych úrovniach v národných i nadnárodných spoločnostiach a inštitúciách. Absolvent má kompetencie publikovať články v časopisoch medzinárodnej kvality, riešiť problémy v oblasti financií na medzinárodnej úrovni a diskutovať o vedeckých metódach a dosiahnutých výsledkoch v oblasti financií na medzinárodných fórach a online vedeckých platformách.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy tretieho stupňa štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je absolvovanie druhého stupňa vysokoškolského štúdia. Ďalšou podmienkou určenou fakultou je úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

Prihlášku na tretí stupeň štúdia si môže podať aj uchádzač, ktorý je v poslednom roku inžinierskeho/magisterského štúdia. Doklad o ukončení druhého stupňa vysokoškolského štúdia (resp. potvrdenie o vykonaní štátnej skúšky) predloží najneskôr v deň konania prijímacej skúšky.

Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje fakulta témy dizertačných prác, ktoré sú zverejnené na www stránke fakulty minimálne štyri mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok. Každá z vypísaných tém má určeného školiteľa. Uchádzač o doktorandské štúdium sa musí prihlásiť na jednu z vypísaných tém. Po výbere témy osloví školiteľa a v spolupráci s ním pripraví písomný projekt dizertačnej práce. Na jednu tému dizertačnej práce môže byť prijatý len jeden uchádzač.Podmienky pre zahraničných študentov

Uchádzači o bakalárske, inžinierske a doktorandské štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúci stupeň vzdelania v zahraničí, sú povinní preukázať uznanie dokladu o vzdelaní získanom mimo územia Slovenskej republiky. Rozhodnutie o uznaní dokladov o vzdelaní je prijatý uchádzač o štúdium povinný predložiť najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Uchádzač o štúdium študijného programu vyučovanom v anglickom jazyku, ktorý absolvoval predchádzajúci stupeň vzdelania v štáte mimo Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania, je povinný priložiť  k prihláške na štúdium overenú fotokópiu medzinárodne akceptovaného certifikátu znalosti anglického jazyka IELTS International English Language Testing System s dosiahnutou úrovňou minimálne 6,0 zo všetkých súčastí najneskôr do 31. 05. 2024. Overená fotokópia certifikátu musí byť doručená na fakultu v papierovej verzii (nestačí elektronická verzia) najneskôr do 31. 05. 2024. Certifikát zaslaný len v elektronickej verzii nebude akceptovaný a prihláška uchádzača bude zrušená.

Zahraničný uchádzač (okrem uchádzača z Českej republiky), ktorý sa uchádza o štúdium v študijnom programe vyučovanom v slovenskom jazyku, je povinný preukázať znalosť slovenského jazyka na úrovni B1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Overenú fotokópiu certifikátu o ovládaní slovenského jazyka vydaného jazykovými školami registrovanými MŠVVaŠ SR v Sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (registrované štátne jazykové školy a súkromné jazykové školy) je zahraničný uchádzač (okrem uchádzača z Českej republiky) povinný priložiť  k prihláške na štúdium najneskôr do 31. 05. 2024. Overená fotokópia certifikátu musí byť doručená na fakultu v papierovej verzii (nestačí elektronická verzia) najneskôr do 31. 05. 2024. Certifikát zaslaný len v elektronickej verzii nebude akceptovaný a prihláška uchádzača bude zrušená.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Radoslav Kožiak, PhD.
tel: 048/446 2014
e-mail: radoslav.koziak@umb.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu na fakulte. Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína podaním jeho prihlášky na štúdium na fakulte.

Uchádzači o štúdium si podávajú prihlášku:

-           elektronickou formou (informácie o elektronickej prihláške a požadovaných prílohách budú zverejnené na internetovej stránke fakulty);

-           alebo formou papierovej prihlášky (na aktuálnych tlačivách prihlášok na VŠ zverejnených na stránkach MŠVVaŠ SR).

EF UMB preferuje prihlasovanie uchádzačov formou elektronickej prihlášky.

Uchádzač o štúdium si môže v rámci jedného stupňa štúdia podať len jednu prihlášku a na nej uviesť len jeden študijný program.

Prihláška musí byť podaná na fakultu v určenom termíne ‒ lehota na podanie prihlášok na tretí stupeň do 31. mája 2024. Elektronická prihláška na tretí stupeň štúdia musí byť potvrdená aj dokumentáciou v papierovej forme.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška uchádzača o dennú formu štúdia a o externú formu štúdia  obsahuje tieto súčasti:

-        prezentácia písomného projektu dizertačnej práce uchádzačom v anglickom jazyku, diskusia k projektu v slovenskom jazyku,

-        posúdenie doterajšej aktivity uchádzača vo vedeckej činnosti (publikačná a vedeckovýskumná činnosť).

Maximálny možný dosiahnuteľný počet bodov uchádzača o dennú formu štúdia je 100.

Bodové hodnotenie jednotlivých súčastí prijímacej skúšky uchádzača o dennú formu štúdia:

a) za písomný projekt k dizertačnej práci a jeho prezentáciu: maximálne 85 bodov, z toho:

-        za teoretické východiská skúmania (literárna rešerš) : maximálne 25 bodov,

-        za predpokladané ciele: maximálne 10 bodov,

-        za predpokladané metódy skúmania: maximálne 20 bodov,

-        za predpokladané výsledky a výstupy:        maximálne 10 bodov

-        za prezentáciu projektu a diskusiu: maximálne 20 bodov,

b)   za aktivity vo vedeckej činnosti uchádzača počas štúdia, resp. po skončení 2. stupňa štúdia (napr. aktívna účasť na študentskej konferencii Študentská vedecká aktivita (ŠVA)/na podobnom vedeckom podujatí; participácia na riešení výskumného projektu/VPS/prezentovanie výsledkov výskumu na odbornom/vedeckom podujatí; publikovanie odborných/vedeckých príspevkov): maximálne 15 bodov.

 

Prijímacia skúška uchádzača o  dennú a o  externú formu štúdia sa uskutočňuje pred skúšobnou komisiou. Zloženie skúšobných komisií pre študijné programy určí dekan fakulty na základe návrhov osôb zodpovedných za jednotlivé doktorandské študijné programy. Do komisie môže byť so súhlasom predsedu komisie prizvaný školiteľ, na tému ktorého sa uchádzač prihlásil.

Minimálny počet bodov potrebný na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a na prijatie na jednotlivé študijné programy určuje dekan. Uchádzači, ktorí vykonajú prijímaciu skúšku, budú prijatí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní až do naplnenia plánovanej kapacity jednotlivých študijných programov v jednotlivých formách štúdia.

Uchádzača, ktorý splnil podmienky prijatia na štúdium, ale na zvolený študijný program nie je prijatý z kapacitných dôvodov, môže dekan prijať na inú formu štúdia v zvolenom študijnom programe.

Súčasne s prijatím uchádzača na doktorandské štúdium dekan v oznámení doktorandovi určí školiace miesto a u doktoranda dennej formy štúdia aj miesto jeho pracovného výkonu • Podanie prihlášky na štúdium

  01.03.2024 - 31.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  24.06.2024 - 28.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
 • Diplom z druhého stupňa VŠ štúdia (papierová forma)
 • iné prílohy (papierová forma)
 • Odporúčací list (papierová forma)
 • Odporúčací list 2 (papierová forma)
 • Poplatok za prihlášku (papierová forma)
 • Rámcový projekt (papierová forma)
 • Súpis publikovaných prác (papierová forma)
 • Výpis výsledkov z II.stupňa, vrátane váženého študijného priemeru (papierová forma)
 • Vysvedčenie z II. stupňa VŠ štúdia (papierová forma)
 • Životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1300 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1300 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje (zverejnené aj na stránke www.umb.sk/studium/uchadzac/platby-prijimacie-konanie.html ):

 

1. Úhrada poplatku z krajín EÚ:

Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15

Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT/BIC: SPSRSKBA

VS (variabilný symbol): 1033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)

KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol):      rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)

Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

Upozornenie: všetky poplatky idú na vrub príkazcu (platiteľa)

 

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín:

Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Názov a adresa banky: Všeobecná úverová banka, a. s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava

Číslo účtu/IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590

SWIFT/BIC: SUBASKBXXXX

VS (variabilný symbol): 1033 (pre uchádzačov o doktorandské štúdium)

KS (konštantný symbol): 0308 – bezhotovostné platby

ŠS (špecifický symbol): rodné číslo (u uchádzačov zo SR)

dátum narodenia v tvare DDMMRR (u zahraničných uchádzačov)

Správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača

Upozornenie: všetky poplatky idú na vrub príkazcu (platiteľa)

 

Úhradu poplatku za prijímacie konanie musí uchádzač o štúdium alebo ním poverená osoba zrealizovať bankovým prevodom najneskôr v posledný deň, kedy je možné zaslať prihlášku na štúdium. Prihláška na štúdium bez uhradeného poplatku v stanovenej výške za prijímacie konanie nebude akceptovaná.

Platba poštovou poukážkou sa neakceptuje, pretože nie je možné identifikovať platiteľa v informačnom systéme univerzity.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr Ingrid Balážová – ingrid.balazova@umb.sk
Posledná aktualizácia: 28.09.2023 08:44

Upozorniť na neaktuálne údaje