Učiteľstvo výtvarného umenia (v kombinácii)

Tento študijný program je potrebné kombinovať s jedným z nasledujúcich študijných programov:

  • Filozofická fakulta - učiteľstvo španielskeho jazyka a literatúry (v kombinácii)
Uplatnenie absolventov

Všetky bakalárske programyVždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia (všetky programy)Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Centrum podpory štúdia študentov so špecifickými potrebamiĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Deň otvorených dverí

    21.02.2019

  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.12.2018 - 30.04.2019

  • Konanie prijímacej skúšky

    10.06.2019 - 14.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Ročné školné
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 664 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

- za papierovú prihlášku 30,- €
za elektronickú prihlášku 25,- € (podanú prostredníctvom informačného systému UKF) 
Banka: Štátna pokladnica 
Účet: 7000073068/8180 
IBAN: SK76 8180 0000 0070 0007 3068 

Variabilný symbol: 
- pri elektronickej prihláške UKF informačný systém určí variabilný symbol automaticky 
- pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT) 
2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu 
2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu
Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom (napr. internetbanking, nie poštovou poukážkou) 
V správe pre príjemcu uveďte meno uchádzača

SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX zo zahraničia:
BIC – Beneficiary ́s Bank Code: SUBASKBX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Rudolf Kaniansky – aispf@ukf.sk
Posledná aktualizácia: 25.04.2019 14:31

Upozorniť na neaktuálne údaje