Teória vyučovania informatiky

Uchádzač o doktorandské štúdium získa postupne počas štúdia predpoklady pre vedeckú prácu v študijnom programe Teória vyučovania informatiky a v niektorých príbuzných aplikovaných odboroch (informatika, pedagogika a pod.). Naučí sa ovládať vedecké metódy výskumu v oblasti vyučovania informatiky. Osvojí si zásady vedeckej práce, metodiku výskumu, vedecké formulovanie problémov, etické a spoločenské stránky vedeckej práce. Výskum dokáže vykonávať s vysokou mierou tvorivosti  a samostatnosti. Študent bude schopný analyzovať a vytvárať nové postupy pri vyučovaní informatiky a experimentálne ich overovať. Dokáže hodnotiť a analyzovať znalosti žiakov a študentov a zavádzať nové technológie do vyučovania informatiky. Bude schopný využívať nové technológie pri vzdelávaní poslucháčov a pri celoživotnom vzdelávaní učiteľov, vrátane e-learningu. Počas štúdia získa schopnosti šíriť vedecké poznatky medzi odbornou verejnosťou a samostatne vykonávať vzdelávanie učiteľov informatiky. Nadobudnuté vedomosti a zručnosti z vedných disciplín umožnia doktorandovi počas štúdia byť dostatočne adaptabilným a logicky mysliacim pri riešení problémov v rôznych oblastiach spojených s vyučovacím procesom a novými didaktickými technológiami. Získa tiež skúsenosti s prezentáciou výsledkov na vedeckých konferenciách a pri ich publikovaní v domácich a medzinárodných vedeckých časopisoch. Doktorand získava počas štúdia najnovšie teoretické poznatky v teórii vyučovania informatiky, systematicky sleduje rozvoj vedného odboru v medzinárodnom meradle, ovláda vedecké metódy v informatike, pedagogike a príbuzných odboroch vrátane informačných a komunikačných technológií, ktoré tvorivo uplatňuje v základnom aj aplikovanom výskume. Vedecky báda a prináša vlastné riešenia problémov. Má schopnosti formulovať vedecký problém, vypracovať projekt a viesť riešiteľský kolektív. Predpokladá sa, že viacerí absolventi doktorandského štúdia budú pokračovať v postdoktorandskom štúdiu na zahraničných univerzitách.Uplatnenie absolventov

Absolvent sa uplatní ako vedecko-pedagogický pracovník na vysokej škole, vedecko-výskumný pracovník na pracoviskách SAV, Štátneho pedagogického ústavu a v ďalších rezortných výskumných ústavoch, ako vedúci riešiteľského kolektívu v rôznych oblastiach problémov aplikačného charakteru (napr. metodické centrá), ako riadiaci pracovník rezortu školstva na úrovni ústredných a regionálnych pracovísk.

Fakulta uplatnenie svojich absolventov na trhu práce systematicky sleduje a získané informácie vyhodnocuje. V rámci spätnej väzby sa zisťuje, či sú získané vedomosti, schopnosti, zručnosti i kompetencie v súlade s profilom absolventa i jeho predpokladaným umiestnením na trhu práce. Fakulta zistenia poskytuje garantom študijných programov i vedúcim pracovísk, ktorí vo vzájomnej súčinnosti zabezpečujú príslušné korekcie obsahu študijných programov.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Deň otvorených dverí

  16.02.2017

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o úhrade poplatku (papierová forma, elektronická forma)
 • prehľad publikačnej činnosti (papierová forma, elektronická forma)


Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:

 • za elektronickú prihlášku 25,00 EUR podanú prostredníctvom Akademického informačného systému UKF
 • za papierovú prihlášku 30,00 EUR.

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000073017

Kód banky: 8180

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0007 3017

SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:

 • pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
 • pri papierovej prihláške
  • 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
  • 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu

Konštantný symbol: 0308

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Dušan Vallo, PhD. – dvallo@ukf.sk
Posledná aktualizácia: 21.09.2018 09:55

Upozorniť na neaktuálne údaje