Športová edukológia

https://www.pf.ukf.sk/sk/prijimacie-konanieUplatnenie absolventov

https://www.pf.ukf.sk/sk/prijimacie-konanieVždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

https://www.pf.ukf.sk/sk/prijimacie-konanieDoplňujúce informácie

https://www.pf.ukf.sk/sk/prijimacie-konaniePodmienky prijatia bez prijímacej skúšky

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

http://www.centrumpodpory.pf.ukf.sk/Všeobecné informácie k prijímacej skúške

https://www.pf.ukf.sk/sk/

Na prihlásenie použite informačný systém UKF: https://e-prihlaska.ukf.sk/ • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  29.06.2020 - 03.07.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
 • životopis (elektronická forma)
 • Diplom magisterského štúdia (elektronická forma)
 • Vysvedčenie o štítnej skúške (elektronická forma)
 • Dodatok k diplomu (elektronická forma)
 • Projekt (elektronická forma)
 • Odborná činnosť (elektronická forma)
 • Doklad o štátnej jazykovej skúške (elektronická forma)
 • Potvrdenie o praxi (elektronická forma)
 • Publikované práce (elektronická forma)
 • nostrifikácia dokladov (elektronická forma)
 • Informácie o zaplatení za prihlášku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 664 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Na prihlásenie použite informačný systém UKF: https://e-prihlaska.ukf.sk/, prikaz na úhradu s fakturačnými údajmi vam vygeneruje automaticky.

Banka: Štátna pokladnica
IBAN: SK76 8180 0000 0070 0007 3068
SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX Zo zahraničia: BIC – Beneficiary ́s Bank Code: SUBASKBX

Variabilný symbol: pri elektronickej prihláške UKF informačný systém určí variabilný symbol automaticky (QR)

pri prihláške portáluVS alebo papierovej prihláške

2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača.

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom (napr. internetbanking), nie poštou

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Rudolf Kaniansky – aispf@ukf.sk
Posledná aktualizácia: 13.07.2020 10:04

Upozorniť na neaktuálne údaje