Predškolská a elementárna pedagogika

Uplatnenie absolventov

Profil absolventov (všetky programy)Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienky prijatia (všetky programy)Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Centrum podpory štúdia študentov so špecifickými potrebamiVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Požiadavky (všetky programy)  • Deň otvorených dverí

    21.02.2019

  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2019

  • Konanie prijímacej skúšky

    10.06.2019 - 14.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

- za papierovú prihlášku (alebo prihlášku portálu VŠ) 30,- €
- za elektronickú prihlášku 25,- € (podanú prostredníctvom informačného systému UKF)
Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000073068/8180
IBAN: SK76 8180 0000 0070 0007 3068

Variabilný symbol:
- pri elektronickej prihláške UKF informačný systém určí variabilný symbol automaticky
- pri papierovej prihláške (vzor ŠEVT)
2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu
Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom (napr. internetbanking, nie poštovou poukážkou)
V správe pre príjemcu uveďte meno uchádzača

SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX zo zahraničia:
BIC – Beneficiary ́s Bank Code: SUBASKBX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Rudolf Kaniansky – aispf@ukf.sk
Posledná aktualizácia: 19.09.2018 16:19

Upozorniť na neaktuálne údaje