Geografia v regionálnom rozvoji

Magisterský študijný program Geografia v regionálnom rozvoji obsahovo nadväzuje na rovnomenný bakalársky program. Základným cieľom tohto študijného programu je zabezpečiť pre oblasť regionálneho rozvoja plne kvalifikovaných zamestnancov prostredníctvom kvalitnej odbornej prípravy. Absolvent študijného programu je pripravený získané vedomosti a zručnosti využívať v praxi, je schopný realizácie samostatného výskumu a terénnych prác. Náš absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia geografia v regionálnom rozvoji vie analyzovať potenciál krajiny, navrhovať, konštruovať jeho využívanie z pohľadu tvaloudržateľnosti, ovláda manažment krajiny, dokáže posudzovať zmeny v krajine a riešiť jej problémy ako i tvoriť strategické výstupy pre regionálny rozvoj v rôznych hierarchických úrovniach. Má tiež hlboké znalosti v oblasti geografických informačných systémoch a tvorbe máp rôznymi metódami najmodernejších softvérov. Je schopný vypracovať analytické a syntetické časti projektov s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti, využívať nielen analytické poznatky o jednotlivých zložkách krajiny ale tiež využívať poznatky z ostatných spoločenských, technických a ekonomických odborov.

Vedné disciplíny, ktoré vyžadujú získanie praktických zručností, schopností a znalostí zo strany študenta, majú vo svojom type štruktúry okrem prednášok aj praktické cvičenia a exkurzie. Už počas štúdia si študent môžu overovať teoretické vedomosti formou odbornej praxe v inštitúciách regionálneho rozvoja. Dôležitou integrálnou súčasťou študijného programu je tvorba záverečnej práce s odborným zameraním (podľa vlastného výberu študenta), kde dochádza prepojeniu teoretickej a praktickej činnosti študenta na základe terénneho výskumu.

Počas výučby na našej katedre využívame moderné technológie - naši študenti majú k dispozícii učebné materiály v elektronickej forme, niektoré predmety môžu absolvovať aj z domu prostredníctvom internetu (e-learning). Internet a wifi sú dostupné vo všetkých priestoroch školy. V rámci študijného plánu sú viaceré predmety voliteľné, podľa vlastného výberu študenta. Okrem kvalitného vzdelávania ponúkame možnosť študovať v priestoroch univerzitnej knižnice, ubytovanie v zrekonštruovaných internátoch, možnosť stravovania, štipendiá, mobility, možnosť absolvovať časť štúdia v zahraničí a maximálna dostupnosť kultúrnych a športových aktivít.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Geografia v regionálnom rozvoji je odborne pripravený tak, aby mohol úspešne sa podieľať na regionálnom rozvoji území rôznych dimenzií. Je kvalifikovaným odborníkom pre prácu v štátnej správe a samospráve, v regionálnych rozvojových agentúrach, euroregiónoch, mikroregiónoch združenia obcí, MAS ... alebo v regionálnych rozvojových agentúrach (projektový manažér, vedúci odboru, starosta), v rezortoch Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Ministerstva životného prostredia, Ministerstva poľnohospodárstva a rozvoja vidieka. Získanú odbornosť môže využiť v rezortoch Slovenskej akadémie vied, (Geografický ústav SAV, Ústav krajinnej ekológie SAV ...), na Vysokých školách ale i v súkromnej sfére s geografickým zameraním, v oblasti cestovného ruchu...Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzači o štúdium v magisterských študijných programoch v danom akademickom roku  budú na Fakultu prírodných vied prijímaní nasledovne:

 • na študijné programy Environmentalistika v krajinnom plánovaní a v praxi, Aplikovaná informatika, Biológia, Environmentalistika, Fyzika materiálov, Geografia v regionálnom rozvoji, Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok na základe hodnotenia výsledkov a aktivít počas  predchádzajúceho štúdia,
 • na učiteľské štúdium v dvojkombinácii predmetov akreditovaných na Fakulte prírodných vied - biológia, chémia, ekológia, fyzika, geografia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok na základe hodnotenia výsledkov a aktivít počas  predchádzajúceho štúdia,
 • na učiteľské štúdium v dvojkombinácii predmetu akreditovaného na Fakulte prírodných vied s predmetom z ponuky ostatných fakúlt Univerzity Konštantína Filozofa budú uchádzači prijímaní na základe úspešne vykonanej prijímacej skúšky z predmetu druhej fakulty, ak je prijímacia skúška fakultou predpísaná alebo bez prijímacích skúšok – na základe hodnotenia výsledkov a aktivít počas  predchádzajúceho štúdia.


Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o štúdium v magisterských študijných programoch v danom akademickom roku  budú na Fakultu prírodných vied prijímaní nasledovne:

 • na študijné programy Environmentalistika v krajinnom plánovaní a v praxi, Aplikovaná informatika, Biológia, Environmentalistika, Fyzika materiálov, Geografia v regionálnom rozvoji, Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok na základe hodnotenia výsledkov a aktivít počas  predchádzajúceho štúdia,
 • na učiteľské štúdium v dvojkombinácii predmetov akreditovaných na Fakulte prírodných vied - biológia, chémia, ekológia, fyzika, geografia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok na základe hodnotenia výsledkov a aktivít počas  predchádzajúceho štúdia,
 • na učiteľské štúdium v dvojkombinácii predmetu akreditovaného na Fakulte prírodných vied s predmetom z ponuky ostatných fakúlt Univerzity Konštantína Filozofa budú uchádzači prijímaní na základe úspešne vykonanej prijímacej skúšky z predmetu druhej fakulty, ak je prijímacia skúška fakultou predpísaná alebo bez prijímacích skúšok – na základe hodnotenia výsledkov a aktivít počas  predchádzajúceho štúdia.


 • Deň otvorených dverí

  16.02.2017

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o úhrade poplatku (papierová forma, elektronická forma)


Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:

 • za elektronickú prihlášku 25,00 EUR podanú prostredníctvom Akademického informačného systému UKF
 • za papierovú prihlášku 30,00 EUR.

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000073017

Kód banky: 8180

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0007 3017

SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:

 • pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
 • pri papierovej prihláške
  • 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
  • 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu

Konštantný symbol: 0308

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Dušan Vallo, PhD. – dvallo@ukf.sk
Posledná aktualizácia: 21.09.2018 09:50

Upozorniť na neaktuálne údaje