Environmentalistika

Obsah študijného programu zodpovedá obsahu študijného odboru, po obsahovej stránke predmety študijného programu v oboch formách na seba logicky nadväzujú a zároveň vychádzajú zo znalostí absolventa bakalárskeho štúdia v odbore 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny. Predmety, ktoré vyžadujú získanie praktických zručností, schopností a znalostí zo strany študenta, majú vo svojom type štruktúry okrem prednášok aj praktické cvičenia. Štruktúra študijného programu je tvorená predmetmi, ktorých obsah zabezpečí študentovi nadobudnúť vedomosti a poznatky, ktoré vychádzajú z profilu absolventa. Absolvent magisterského štúdia študijného programu Environmentalistika získa ďalšie a rozšírené poznatky z ekológie a environmentalistiky vychádzajúc z bakalárskeho stupňa štúdia  rovnakého alebo príbuzného zamerania, ktoré môže syntetizovať a aplikovať v odbornej praxi. Profil študenta sa čiastočne formuje v priebehu štúdia výberom témy a zamerania záverečnej práce. Študijný program Environmentalistika (v nadväznosti na 1. stupeň následne v 2. stupni) v sebe zahŕňa celý obsah študijného odboru 4.3.1 Ochrana a využívanie krajiny.Uplatnenie absolventov

Profil absolventa zahŕňa získané vedomosti, schopnosti a zručnosti, ktoré absolvent získa úspešným absolvovaním študijného programu. Absolvent magisterského štúdia študijného programu Environmentalistika (magister „Mgr.“) dokáže vypracovať analytické a syntetické časti environmentálne a ekologicky zameraných projektov s vysokou mierou samostatnosti a tvorivosti. Je schopný využívať nielen analytické poznatky o zložkách životného prostredia, ale aj ďalšie poznatky z oblasti krajinnoekologického plánovania a manažmentu, ochrany a využívania krajiny, a aj ďalších odborov, napr. spoločenských, technických a ekonomických vied. Dôraz je pritom kladený na komplexnosť a interdisciplinárnosť. To znamená, že absolvent je schopný viesť pracovný tím odborníkov rôznych profesií, a to na vysokej odbornej a technickej úrovni. Je schopný sledovať nové poznatky v rýchlo sa rozvíjajúcich disciplínach, napr. geografické informačné systémy, priestorové analýzy krajiny, manažment odpadového hospodárstva, diaľkový prieskum Zeme, environmentálna politika, environmentálne technológie a nové poznatky o využívaní energetických zdrojov a základy environmentálnej výchovy. Praktické skúsenosti nadobudnuté počas magisterského štúdia, napr. z terénnych a laboratórnych cvičení, môže absolvent vhodne využiť vo výskume a praxi. Taktiež môže absolvent vykonávať vedeckú, výskumnú a konzultačnú činnosť so zameraním na environmentálne vedy. K tomu je potrebné pripraviť ho nielen po stránke odbornej, ale aj personálnej, preto sa jeden z dôrazov kladie na samostatnú, tvorivú prácu počas celého štúdia. Získanú odbornosť môže využiť najmä vo vedeckej sfére, na rôznych stupňoch štátnej správy a samosprávy, v oblasti environmentálneho manažérstva, príp. získané poznatky z magisterského štúdia odovzdávať laickej verejnosti pri rôznych podujatiach alebo v centrách environmentálnej výchovy.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzači o štúdium v magisterských študijných programoch v danom akademickom roku  budú na Fakultu prírodných vied prijímaní nasledovne:

 • na študijné programy Environmentalistika v krajinnom plánovaní a v praxi, Aplikovaná informatika, Biológia, Environmentalistika, Fyzika materiálov, Geografia v regionálnom rozvoji, Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok na základe hodnotenia výsledkov a aktivít počas  predchádzajúceho štúdia,
 • na učiteľské štúdium v dvojkombinácii predmetov akreditovaných na Fakulte prírodných vied - biológia, chémia, ekológia, fyzika, geografia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok na základe hodnotenia výsledkov a aktivít počas  predchádzajúceho štúdia,
 • na učiteľské štúdium v dvojkombinácii predmetu akreditovaného na Fakulte prírodných vied s predmetom z ponuky ostatných fakúlt Univerzity Konštantína Filozofa budú uchádzači prijímaní na základe úspešne vykonanej prijímacej skúšky z predmetu druhej fakulty, ak je prijímacia skúška fakultou predpísaná alebo bez prijímacích skúšok – na základe hodnotenia výsledkov a aktivít počas  predchádzajúceho štúdia.


Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o štúdium v magisterských študijných programoch v danom akademickom roku  budú na Fakultu prírodných vied prijímaní nasledovne:

 • na študijné programy Environmentalistika v krajinnom plánovaní a v praxi, Aplikovaná informatika, Biológia, Environmentalistika, Fyzika materiálov, Geografia v regionálnom rozvoji, Matematicko-štatistické a informačné metódy v ekonómii a finančníctve budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok na základe hodnotenia výsledkov a aktivít počas  predchádzajúceho štúdia,
 • na učiteľské štúdium v dvojkombinácii predmetov akreditovaných na Fakulte prírodných vied - biológia, chémia, ekológia, fyzika, geografia, informatika, matematika, odborné ekonomické predmety budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok na základe hodnotenia výsledkov a aktivít počas  predchádzajúceho štúdia,
 • na učiteľské štúdium v dvojkombinácii predmetu akreditovaného na Fakulte prírodných vied s predmetom z ponuky ostatných fakúlt Univerzity Konštantína Filozofa budú uchádzači prijímaní na základe úspešne vykonanej prijímacej skúšky z predmetu druhej fakulty, ak je prijímacia skúška fakultou predpísaná alebo bez prijímacích skúšok – na základe hodnotenia výsledkov a aktivít počas  predchádzajúceho štúdia.


 • Deň otvorených dverí

  16.02.2017

 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  10.06.2019 - 14.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Povinné prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o úhrade poplatku (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:

 • za elektronickú prihlášku 25,00 EUR podanú prostredníctvom Akademického informačného systému UKF
 • za papierovú prihlášku 30,00 EUR.

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu: 7000073017

Kód banky: 8180

IBAN: SK95 8180 0000 0070 0007 3017

SWIFT/BIC: SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol:

 • pri elektronickej prihláške informačný systém určí variabilný symbol automaticky
 • pri papierovej prihláške
  • 2001xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri dennom štúdiu
  • 2002xxxxxx (kde xxxxxx je dátum narodenia v tvare DDMMRR, t.j. šesť znakov bez bodky a medzier) pri externom štúdiu

Konštantný symbol: 0308

Spôsob platby: výlučne bankovým prevodom

Do správy pre prijímateľa je potrebné uviesť meno a priezvisko uchádzača

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Dušan Vallo, PhD. – dvallo@ukf.sk
Posledná aktualizácia: 21.09.2018 09:50

Upozorniť na neaktuálne údaje