Podnikové hospodárstvo a manažment

Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho štúdia študijného programu Podnikové hospodárstvo a manažment dokáže analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Je spôsobilý riešiť stredne náročné úlohy v rôznych manažérskych funkciách na nižšom a strednom stupni riadenia podniku, a to najmä z oblastí kalkulácií, rozpočtov, manažmentu výroby, plánovania a organizovania podnikového procesu. Má tiež znalosti z oblasti národohospodárskych a podnikovo-hospodárskych disciplín, práva, medzinárodného obchodu, marketingu, financií, účtovníctva, matematiky, štatistiky a informatiky.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Ďalšou podmienkou prijatia na bakalársky študijný program je doručenie podpísanej prihlášky na kontaktnú adresu fakulty so všetkými požadovanými prílohami (štruktúrovaný životopis, notárom/matrikárkou overená fotokópia maturitného vysvedčenia) najneskôr do 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podanie prihlášky (okrem maturitného vysvedčenia uchádzača maturujúceho v príslušnom školskom roku).

Na bakalársky študijný program Podnikové hospodárstvo a  manažment budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok. V prípade prekročenia stanovenej kapacity plánovaného počtu študentov bude pre určenie poradia rozhodujúce bodové hodnotenie.

Poradie prijatých uchádzačov bude stanovený na základe súčtu bodov podľa maturitných výsledkov (priemeru známok maturitnej skúšky), znalosti uchádzača z cudzích jazykov (slovenského jazyka, anglického jazyka a/alebo nemeckého jazyka) a znalosti z matematiky.

O prijatí uchádzačov rozhoduje dekan EF UJS. Oznámenie o prijatí/neprijatí dostane uchádzač vo forme poštovej zásielky (listu) do vlastných rúk. V prípade prekročenia plánovaného počtu zostavenie poradia prijatých bude po uskutočnení maturitných skúšok v riadnom čase. V prípade nízkeho počtu uchádzačov o študijný program si fakulta (v rozhodnutí dekana) vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty im ponúknuť štúdium v inom študijnom programe.Doplňujúce informácie

- Primárnym vyučovacím jazykom na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho je jazyk maďarský.

- Školné na študijný program určuje vnútorný predpis univerzity.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké, ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. V zahraničí získané úplné stredné vzdelanie je potrebné uznať. Uznanie dokladov o vzdelaní upravuje § 33-39 Zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobnosti o uznaní dokladov o vzdelaní sa nachádzajú na stránke http://ujs.sk/sk/studium/uznavanie-dokladov-o-vzdelani.html.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímanie uchádzačov na I. stupeň štúdia sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok. Podmienkou prijatia je podanie vyplnenej prihlášky na vysokoškolské štúdium v stanovenom termíne.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Bc. Zoltán Ulbrik

E-mail: sih@ujs.sk

Tel.: 00421-(0)35-3260-671Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania podľa Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prijímanie uchádzačov na I. stupeň štúdia sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok. Podmienkou prijatia je podanie vyplnenej prihlášky na vysokoškolské štúdium v stanovenom termíne.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.11.2020 - 30.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Prílohy
  • životopis (papierová forma, elektronická forma)
  • notárom overenú kópiu maturitného vysvedčenia (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Univerzita J. Selyeho prijíma poplatok za prijímacie konanie uhradený formou bankového prevodu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD. – korcsmarose@ujs.sk
Posledná aktualizácia: 23.04.2021 12:50

Upozorniť na neaktuálne údaje