Obchod a marketing

Absolventi spoločného študijného programu Obchod a marketing sú schopní analyzovať problémy v oblasti marketingového riadenia a navrhnúť  možné riešenia na ich odstránenie. Sú schopný implementovať jednotlivé formy prvkov marketingového mixu a hodnotiť celkový priebeh, ako aj výsledok ich implementácie. Absolventi študijného programu majú znalosti z oblasti nových informačno-komunikačných technológií v obchode a marketingu, dokážu spracovať informácie prostredníctvom matematických a štatistických metód, sú schopní prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia.Uplatnenie absolventov

Absolventi sa môžu uplatniť v podnikateľských subjektoch na pozíciách marketingových manažérov a špecialistov na marketingovú komunikáciu. Môžu sa uplatniť taktiež ako špecialisti na nákup, predaj, resp. distribúciu.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Ďalšou podmienkou prijatia na bakalársky študijný program je doručenie podpísanej prihlášky na kontaktnú adresu fakulty so všetkými požadovanými prílohami (štruktúrovaný životopis, notárom/matrikárkou overená fotokópia maturitného vysvedčenia) najneskôr do 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podanie prihlášky (okrem maturitného vysvedčenia uchádzača maturujúceho v príslušnom školskom roku).

O prijatí uchádzačov rozhoduje dekan EF UJS. Oznámenie o prijatí/neprijatí dostane uchádzač vo forme poštovej zásielky (listu) do vlastných rúk. V prípade nízkeho počtu uchádzačov o študijný program si fakulta (v rozhodnutí dekana) vyhradzuje právo neotvoriť študijný program a podľa možností fakulty im ponúknuť štúdium v inom študijnom programe.

Prijímacie konanie spoločného študijného programu Obchod a marketing zabezpečí podľa podpísanej zmluvy partnerská univerzita Budapesti Corvinus Egyetem. EF UJS prijíma uchádzačov len podmienečne, pričom prijatie je podmienené rozhodnutím prijímania uchádzača partnerskou univerzitou.Doplňujúce informácie

- Primárnym vyučovacím jazykom na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho je jazyk maďarský.

- Školné na študijný program určuje vnútorný predpis univerzity.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké, ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. V zahraničí získané úplné stredné vzdelanie je potrebné uznať. Uznanie dokladov o vzdelaní upravuje § 33-39 Zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Podrobnosti o uznaní dokladov o vzdelaní sa nachádzajú na stránke http://ujs.sk/sk/studium/uznavanie-dokladov-o-vzdelani.html.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Bc. Zoltán Ulbrik

E-mail: sih@ujs.sk

Tel.: 00421-(0)35-3260-671Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania podľa Zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Prijímanie uchádzačov na I. stupeň štúdia sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok. Podmienkou prijatia je podanie vyplnenej prihlášky na vysokoškolské štúdium v stanovenom termíne.  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.11.2020 - 31.03.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Prílohy
  • životopis (papierová forma, elektronická forma)
  • notárom overenú kópiu maturitného vysvedčenia (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Univerzita J. Selyeho prijíma poplatok za prijímacie konanie uhradený formou bankového prevodu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Norbert Gyurián, PhD. – gyurian.norbert@ujs.sk
Posledná aktualizácia: 29.09.2020 09:30

Upozorniť na neaktuálne údaje